Chuẩn bị khởi động hội thi Ánh sáng thời đại lần VIII

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm đẩy mạnh việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, c&aacute;c nội dung cơ bản của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh; nghị quyết Đại hội Đảng to&agrave;n quốc lần XII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần X, nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc l&acirc;̀n XI, nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần X; Nghị quyết 54 của Quốc Hội về th&iacute; điểm cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; những vấn đề li&ecirc;n quan đến lịch sử, ch&iacute;nh trị, kinh tế, văn h&oacute;a của Việt Nam v&agrave; của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; việc vận dụng chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;o thực tế li&ecirc;n quan đến vấn đề gi&aacute;o dục đ&agrave;o tạo, những kiến thức hiểu biết x&atilde; hội, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tiếp tục tổ chức hội thi &Aacute;nh s&aacute;ng thời đại lần VIII năm 2018.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30582/coverFB.jpg" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi gồm 2 phần c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; đội tuyển, thời gian thi l&agrave;:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>- Đối với phần thi c&aacute; nh&acirc;n: </em></strong>từ ng&agrave;y 20/4/2018 đến ng&agrave;y 20/5/2018.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>- Đối với phần thi theo đội tuyển:</em></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Khai mạc v&agrave; sơ tuyển&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 22/4/2018 (Chủ nhật)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- V&ograve;ng b&aacute;n kết&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 03/5 - 12/5/2018</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- V&ograve;ng chung kết&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 16, 17/5/2018</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Chung kết xếp hạng v&agrave; trao giải&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 27/5/2018 (Chủ nhật)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp; &nbsp;1. Đối với Phần thi c&aacute; nh&acirc;n: &nbsp;bao gồm 2 nội dung thi</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp; &nbsp; - Phần thi c&aacute; nh&acirc;n trực tuyến:</strong></span></span></p> <p style="margin-left:55.5pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>+ Đối tượng dự thi:</strong></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bảng A: Sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bảng B: Th&iacute; sinh l&agrave; bạn đọc b&aacute;o Tuổi trẻ.</span></span></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Lưu &yacute;: Đối với c&aacute;c th&iacute; sinh đ&atilde; đạt giải nhất, nh&igrave;, ba trong tất cả hội thi trực tuyến do Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp; TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức th&igrave; kh&ocirc;ng được tham gia hội thi.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Th&iacute; sinh đăng k&yacute; v&agrave; tham gia thi trực tuyến tại địa chỉ <a href="http://chuyentrang.tuoitre.vn/Anh-Sang-Thoi-Dai/">http://chuyentrang.tuoitre.vn/Anh-Sang-Thoi-Dai/</a>.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm nay c&oacute; một phần thi mới l&agrave;: <strong>Phần thi thiết kế sản phẩm tuy&ecirc;n truyền &ldquo;G&oacute;c nh&igrave;n tuổi trẻ&rdquo; </strong>với đối tượng dự thi v&agrave; nội dung thi cụ thể như sau:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- <strong>Đối tượng dự thi</strong>: Thanh ni&ecirc;n từ 35 tuổi trở xuốngđang học tập, c&ocirc;ng t&aacute;c, giảng dạy tại c&aacute;c đơn vị tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c tỉnh miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ. C&oacute; thể đăng k&yacute; theo c&aacute; nh&acirc;n hoặc nh&oacute;m t&aacute;c giả thực hiện. Khuyến kh&iacute;ch thi theo nh&oacute;m t&aacute;c giả vừa c&oacute; gi&aacute;o vi&ecirc;n, c&aacute;n bộ v&agrave; học sinh, sinh vi&ecirc;n c&ugrave;ng tham gia.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- <strong>Nội dung thi</strong>: biểu đồ th&ocirc;ng tin (infographic), phim ngắn hoặc phim đồ hoạ chuyển động (motion-graphic video) tuy&ecirc;n truyền để cụ thể ho&aacute; c&aacute;c nội dung trongnghị quyết Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần XI, nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần X, nghị quyết 54 của Quốc Hội về th&iacute; điểm cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c đơn vị chọn nội dung tuy&ecirc;n truyền gắn với đối tượng cụ thể, thực hiện sản phẩm dựa tr&ecirc;n c&aacute;c nội dung trọng t&acirc;m theo đề cương cung cấp của Ban tổ chức.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>2. Đối với </strong><strong>Phần thi theo đội tuyển:</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>- Đối tượng dự thi: </strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- C&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n trẻ từ 35 tuổi trở xuống, đang c&ocirc;ng t&aacute;c, giảng dạy, l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c nghi&ecirc;n cứu tại c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục, đ&agrave;o tạo tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- C&aacute;c c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n tốt nghiệp v&agrave; giảng dạy m&ocirc;n Những nguy&ecirc;n l&yacute; cơ bản của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin; giảng dạy chuy&ecirc;n ng&agrave;nh Triết học, Lịch sử Đảng, Chủ nghĩa x&atilde; hội khoa học, Kinh tế ch&iacute;nh trị, Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, Lịch sử, ch&iacute;nh trị học, gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị kh&ocirc;ng được dự thi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&agrave;nh lập 2 bảng thi đấu: (mỗi đơn vị được đăng k&yacute; tối đa 2 đội thi cho mỗi bảng).</span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Bảng A:</strong> Bao gồm c&aacute;c đội tuyển thuộc khối Quận - Huyện.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Bảng B:</strong> Bao gồm c&aacute;c đội tuyển thuộc khối c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></li> </ul> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T.M</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;