Phạm Hoàng Ân – cậu học sinh với sở thích "kỳ lạ"... đó là tham gia các cuộc thi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30073/an an 1.png" style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif; font-size:16px; height:401px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="color:#4B0082"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><strong>Tham gia cuộc thi &ldquo;Trường Teen&rdquo; năm 2017 ph&aacute;t s&oacute;ng tr&ecirc;n k&ecirc;nh VTV7, Phạm Ho&agrave;ng &Acirc;n - trường THPT Long Thới (huyện Nh&agrave; B&egrave;) để lại ấn tượng cho kh&aacute;n giả l&agrave; h&igrave;nh ảnh một cậu học sinh tự tin, lập luận sắc b&eacute;n v&agrave; hoạt ng&ocirc;n. </strong></span></span></span></em></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;<span style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">B&ecirc;n cạnh Ho&agrave;ng &Acirc;n với h&igrave;nh ảnh một bạn học sinh hoạt ng&ocirc;n th&igrave; Ho&agrave;ng &Acirc;n c&ograve;n l&agrave; h&igrave;nh ảnh của một bạn học sinh t&iacute;ch cực với v&ocirc; số th&agrave;nh t&iacute;ch &quot;si&ecirc;u khủng&quot;&nbsp;trong học tập v&agrave; tại c&aacute;c cuộc thi lớn nhỏ.</span></span></p> <p><span style="color:#4B0082"><span style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:20px"><strong>Cậu học sinh với sở th&iacute;ch&hellip; đi thi</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">V&ocirc; t&igrave;nh đọc được một th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n mạng về những th&agrave;nh phần h&oacute;a học chứa trong vỏ c&acirc;y m&atilde;ng cầu xi&ecirc;m, &Acirc;n đ&atilde; m&agrave;y m&ograve; nghi&ecirc;n cứu s&acirc;u hơn về những c&ocirc;ng dụng m&agrave; v&otilde; c&acirc;y m&atilde;ng cầu xi&ecirc;m mang lại. Sau qu&aacute; tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu miệt m&agrave;i, c&ugrave;ng với sự hướng dẫn của thầy c&ocirc;, &Acirc;n đ&atilde; t&igrave;m ra được hoạt t&iacute;nh kh&aacute;ng oxy h&oacute;a, kh&aacute;ng vi&ecirc;m trong vỏ c&acirc;y m&atilde;ng cầu xi&ecirc;m v&agrave; từ đ&oacute; tạo ra sản phẩm với chức năng kh&aacute;ng vi&ecirc;m để &aacute;p dụng trong việc chữa bệnh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">C&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu của &Acirc;n đ&atilde; gi&uacute;p em đạt được giải Nhất cấp Th&agrave;nh phố tại cuộc thi Khoa học Kỹ Thuật Intel ViSEF năm học 2016 - 2017 do Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức v&agrave; giải Nh&igrave; cấp Quốc gia cuộc thi Khoa học Kỹ Thuật Intel ViSEF năm học 2016 - 2017 do Bộ Gi&aacute;o dục - Đ&agrave;o tạo&nbsp;tổ chức.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Để c&oacute; thể ho&agrave;n th&agrave;nh được c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu, em đ&atilde; phải hy&nbsp;sinh rất nhiều thời gian c&aacute; nh&acirc;n của m&igrave;nh. Buổi s&aacute;ng &Acirc;n học tr&ecirc;n trường, buổi chiều &Acirc;n&nbsp;đi l&agrave;m nghi&ecirc;n cứu, c&oacute; những h&ocirc;m 9 giờ đ&ecirc;m em mới về tới nh&agrave;. Ba mẹ cũng lo lắng cho &Acirc;n v&igrave; sợ em kh&ocirc;ng ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ học tập tr&ecirc;n lớp. &Acirc;n đ&atilde; cố gắng c&acirc;n bằng được việc học ở tr&ecirc;n lớp v&agrave; việc nghi&ecirc;n cứu khoa học, với những kiến thức &Acirc;n bỏ lỡ th&igrave; em tranh thủ những giờ ra chơi hỏi lại thầy c&ocirc; v&agrave; bạn b&egrave; để theo kịp kiến thức.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30073/an an 2.png" style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif; font-size:16px; height:338px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">&Acirc;n chia sẻ rằng: <em>&ldquo;Em c&oacute; một sở th&iacute;ch rất kỳ lạ đ&oacute; l&agrave; tham gia c&aacute;c cuộc thi&rdquo;.</em> Từ năm lớp 8 em đ&atilde; đăng k&yacute; tham gia c&aacute;c cuộc thi, nhưng v&igrave; l&uacute;c đ&oacute; chưa c&oacute; nhiều kinh nghiệm n&ecirc;n &Acirc;n kh&ocirc;ng được đi s&acirc;u, thậm ch&iacute; c&oacute; những cuộc thi em đ&atilde; bị loại ngay từ những v&ograve;ng &quot;gửi xe&quot; <em>(Cười). </em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Những thất bại đầu ti&ecirc;n đ&atilde; kh&ocirc;ng l&agrave;m &Acirc;n bỏ cuộc, em vẫn lu&ocirc;n trao dồi kiến thức, nu&ocirc;i dưỡng đam m&ecirc; của m&igrave;nh. Đến năm lớp 11, em đ&atilde; mạnh dạn đăng k&yacute; với gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; được thầy c&ocirc; ủng hộ rất nhiều. Từ đ&oacute; em đ&atilde; bắt tay v&agrave;o nghi&ecirc;n cứu, chuẩn bị tất cả về mọi mặt để &ldquo;chinh chiến&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Sau mỗi cuộc thi, d&ugrave; kết quả cao hay thấp, &Acirc;n c&oacute; th&ecirc;m được rất nhiều b&agrave;i học bổ &iacute;ch, t&iacute;ch lũy nhiều kinh nghiệm cho bản th&acirc;n, l&agrave;m đầy th&ecirc;m vốn kiến thức của m&igrave;nh v&agrave; đặc biệt l&agrave; r&egrave;n luyện cho m&igrave;nh những kỹ năng như: kỹ năng thuyết tr&igrave;nh, kỹ năng nghi&ecirc;n cứu khoa học, kỹ năng n&oacute;i trước đ&aacute;m đ&ocirc;ng, kỹ năng phản biện&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Với sở th&iacute;ch l&agrave; tham gia c&aacute;c cuộc thi, hiện tại &Acirc;n đ&atilde; &ldquo;bỏ t&uacute;i&rdquo; rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ c&ugrave;ng với th&agrave;nh t&iacute;ch học tập đ&aacute;ng nể: Top 10 C&ocirc;ng tr&igrave;nh xuất sắc nhất, Giải tiềm năng chương tr&igrave;nh &quot;Tri thức trẻ v&igrave; Gi&aacute;o dục&quot; năm 2017 do Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Bộ Gi&aacute;o dục - Đ&agrave;o tạo tổ chức; Giải Nh&igrave; cấp th&agrave;nh phố cuộc thi&nbsp;&quot;C&ugrave;ng non song cất c&aacute;nh&quot; năm 2017 lần 7 do Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức; Giải Khuyến kh&iacute;ch cuộc thi &quot;An to&agrave;n Giao th&ocirc;ng cho nụ cười ng&agrave;y mai &quot;năm học 2016 - 2017 do Ủy ban An to&agrave;n Giao th&ocirc;ng Quốc gia, Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo, C&ocirc;ng ty Honda tổ chức; Top 7 Giải V&ocirc; địch Tranh biện Quốc gia &ndash; Chương tr&igrave;nh TRƯỜNG TEEN VTV7 năm 2017&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30073/an an 3.png" style="height:433px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#800080"><span style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:20px"><strong>Kh&ocirc;ng chỉ học giỏi...</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Kh&ocirc;ng chỉ việc học tập, nghi&ecirc;n cứu khoa học v&agrave; tham gia c&aacute;c cuộc thi mới thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của Ho&agrave;ng &Acirc;n m&agrave; c&aacute;c hoạt động văn nghệ cũng c&oacute; sự tham gia nhiệt t&igrave;nh của bạn. &Acirc;n l&agrave; một trong những giọng ca đại diện cho trường THPT Long Thới (huyện Nh&agrave; B&egrave;) tham gia Li&ecirc;n hoan Nh&oacute;m ca Kh&uacute;c &quot;Ch&uacute; ve con&quot; năm 2017 do Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo Th&agrave;nh phố&nbsp;tổ chức. &Acirc;n v&agrave; c&aacute;c bạn đ&atilde; d&agrave;nh nguy&ecirc;n kỳ nghỉ h&egrave; để d&agrave;n dựng v&agrave; tập luyện tiết mục dự thi, &ldquo;c&oacute; nhiều l&uacute;c em c&ugrave;ng c&aacute;c bạn phải ở lại cả ng&agrave;y tại trường để luyện tập, thời gian đ&oacute; tuy vất vả nhưng m&agrave; vui&rdquo; - &Acirc;n chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Phạm Ho&agrave;ng &Acirc;n c&ograve;n d&agrave;nh sự quan t&acirc;m của m&igrave;nh đến c&aacute;c vấn đề của x&atilde; hội, đặc biệt l&agrave; những ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn cần sự hổ trợ của cộng đồng.&nbsp; &Acirc;n&nbsp;lu&ocirc;n mong muốn được sẻ chia t&igrave;nh cảm của m&igrave;nh, g&oacute;p phần c&ocirc;ng sức nhỏ b&eacute; của m&igrave;nh đến với những ho&agrave;n cảnh k&eacute;m may mắn. Với &Acirc;n,&nbsp;hững hoạt động t&iacute;ch cực tại Dự &aacute;n BACK TO SCHOOL năm 2017, đ&acirc;y l&agrave; dự &aacute;n do tổ chức phi lợi nhuận FRIENDS FOR STREET CHILDREN tổ chức đ&atilde; g&oacute;p phần &nbsp;c&ugrave;ng c&aacute;c sinh vi&ecirc;n Đại học đến từ Hoa K&igrave;&nbsp;đ&atilde; quy&ecirc;n g&oacute;p tiền để ủng hộ c&aacute;c trẻ em c&ograve;n ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn&nbsp;mua sắm những dụng cụ học tập trong dịp đầu năm học.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">&Acirc;n chia sẻ rằng em rất th&iacute;ch hoạt động an sinh x&atilde; hội, mang niềm vui, nụ cườig&nbsp;đến&nbsp;những ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện như Chiến dịch Hoa phượng đỏ,&nbsp;th&ocirc;ng qua những chuyến đi t&igrave;nh nguyện, em cảm nhận được m&igrave;nh <em>&quot;Cho đi, để nhận lại y&ecirc;u thương&quot;</em>, từ đ&oacute; em c&oacute; th&ecirc;m nhiều động lực để học tập v&agrave; nghi&ecirc;n cứu, cống hiến cho x&atilde; hội nhiều hơn nữa.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong>B&agrave;i: L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong>Đồ họa: TH&Aacute;I TRIỂN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;