Quận 8: Tổ chức Hội nghị thảo luận và góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2017 - 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm thiết thực ch&agrave;o mừng Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 8 tổ chức Hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n lần thứ 2 tại Ph&ograve;ng họp Quận Đo&agrave;n Quận 8. Tại hội nghị, Đ/c Tăng Bảo Huy &ndash; UV.BTV, Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Quận Đo&agrave;n đ&atilde; n&ecirc;u kh&aacute;i qu&aacute;t một số vấn để trọng t&acirc;m cần ch&uacute; &yacute; trong qu&aacute; tr&igrave;nh thảo luận v&agrave; g&oacute;p &yacute; dự thảo văn kiện qua đ&oacute;, cũng định hướng c&aacute;c đại biểu kh&ocirc;ng chỉ g&oacute;p &yacute; phần b&aacute;o c&aacute;o, phương hướng được tr&igrave;nh b&agrave;y trong dự thảo m&agrave; c&ograve;n đề xuất cũng như g&oacute;p &yacute; một số m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p hay trong C&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố giai đoạn tới.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29398/DSC02514_1024x768.JPG" style="height:540px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đ/c Tăng Bảo Huy - UV.BTV, Ch&aacute;nh Văn Ph&ograve;ng Quận Đo&agrave;n 8 th&ocirc;ng qua dự thảo Văn kiện</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;Tại hội nghị g&oacute;p &yacute;, c&aacute;c đồng ch&iacute; đ&atilde; g&oacute;p &yacute; xoay quanh c&aacute;c nội dung sau: chủ đề Đại hội; kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội lần IX của Th&agrave;nh phố; phương hướng, nhiệm vụ, giải ph&aacute;p c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố lần X nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022, ...</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29398/DSC02520_1024x768.JPG" style="height:540px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đ/c Vũ Trung Tuấn Đạt - B&iacute; thư Đo&agrave;n Phường 5 tham gia g&oacute;p &yacute; văn kiện Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau phần g&oacute;p &yacute; kiến của c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n, Đ/c Lương Ho&agrave;ng B&iacute;ch Tr&acirc;m &ndash; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 chỉ đạo c&aacute;c Ban đối tượng chỉ đạo, theo d&otilde;i v&agrave; cử c&aacute;n bộ Quận Đo&agrave;n tham gia c&aacute;c buổi đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến do cơ sở Đo&agrave;n tổ chức. Đồng thời, giao Văn ph&ograve;ng Quận Đo&agrave;n tổng hợp &yacute; kiến g&oacute;p &yacute; từ cơ sở đến Quận th&agrave;nh 1 g&oacute;p chung của Quận Đo&agrave;n 8 để gửi Th&agrave;nh Đo&agrave;n. Qua đ&oacute;, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n mong muốn cơ sở Đo&agrave;n sẽ tạo th&agrave;nh 1 đợt sinh hoạt ch&iacute;nh trị s&acirc;u rộng trong to&agrave;n Quận 8 về Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29398/DSC02525_1024x768.JPG" style="height:540px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đ/c Lương Ho&agrave;ng B&iacute;ch Tr&acirc;m - B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n ph&aacute;t biểu chỉ đạo</em></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>H&Ugrave;NG CƯỜNG &ndash; QUẬN ĐO&Agrave;N 8</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;