Quận 8: Tổ chức Hội nghị thảo luận và góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2017 - 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm thiết thực ch&agrave;o mừng Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 8 tổ chức Hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n lần thứ 2 tại Ph&ograve;ng họp Quận Đo&agrave;n Quận 8. Tại hội nghị, Đ/c Tăng Bảo Huy &ndash; UV.BTV, Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Quận Đo&agrave;n đ&atilde; n&ecirc;u kh&aacute;i qu&aacute;t một số vấn để trọng t&acirc;m cần ch&uacute; &yacute; trong qu&aacute; tr&igrave;nh thảo luận v&agrave; g&oacute;p &yacute; dự thảo văn kiện qua đ&oacute;, cũng định hướng c&aacute;c đại biểu kh&ocirc;ng chỉ g&oacute;p &yacute; phần b&aacute;o c&aacute;o, phương hướng được tr&igrave;nh b&agrave;y trong dự thảo m&agrave; c&ograve;n đề xuất cũng như g&oacute;p &yacute; một số m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p hay trong C&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố giai đoạn tới.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29398/DSC02514_1024x768.JPG" style="height:540px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đ/c Tăng Bảo Huy - UV.BTV, Ch&aacute;nh Văn Ph&ograve;ng Quận Đo&agrave;n 8 th&ocirc;ng qua dự thảo Văn kiện</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;Tại hội nghị g&oacute;p &yacute;, c&aacute;c đồng ch&iacute; đ&atilde; g&oacute;p &yacute; xoay quanh c&aacute;c nội dung sau: chủ đề Đại hội; kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội lần IX của Th&agrave;nh phố; phương hướng, nhiệm vụ, giải ph&aacute;p c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố lần X nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022, ...</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29398/DSC02520_1024x768.JPG" style="height:540px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đ/c Vũ Trung Tuấn Đạt - B&iacute; thư Đo&agrave;n Phường 5 tham gia g&oacute;p &yacute; văn kiện Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau phần g&oacute;p &yacute; kiến của c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n, Đ/c Lương Ho&agrave;ng B&iacute;ch Tr&acirc;m &ndash; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 chỉ đạo c&aacute;c Ban đối tượng chỉ đạo, theo d&otilde;i v&agrave; cử c&aacute;n bộ Quận Đo&agrave;n tham gia c&aacute;c buổi đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến do cơ sở Đo&agrave;n tổ chức. Đồng thời, giao Văn ph&ograve;ng Quận Đo&agrave;n tổng hợp &yacute; kiến g&oacute;p &yacute; từ cơ sở đến Quận th&agrave;nh 1 g&oacute;p chung của Quận Đo&agrave;n 8 để gửi Th&agrave;nh Đo&agrave;n. Qua đ&oacute;, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n mong muốn cơ sở Đo&agrave;n sẽ tạo th&agrave;nh 1 đợt sinh hoạt ch&iacute;nh trị s&acirc;u rộng trong to&agrave;n Quận 8 về Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29398/DSC02525_1024x768.JPG" style="height:540px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đ/c Lương Ho&agrave;ng B&iacute;ch Tr&acirc;m - B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n ph&aacute;t biểu chỉ đạo</em></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>H&Ugrave;NG CƯỜNG &ndash; QUẬN ĐO&Agrave;N 8</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần X và Đại hội Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, hơn 30 bạn đoàn viên, thanh niên Phường 10, quận Phú Nhuận đã ra quân thực hiện công trình vẽ, trang trí mảng tường tại khu vực hẻm 16, Đặng Văn Ngữ từ ngày 23/9 đến 05/10/2017.

;