Quận 8: Tổ chức Hội nghị thảo luận và góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2017 - 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm thiết thực ch&agrave;o mừng Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 8 tổ chức Hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n lần thứ 2 tại Ph&ograve;ng họp Quận Đo&agrave;n Quận 8. Tại hội nghị, Đ/c Tăng Bảo Huy &ndash; UV.BTV, Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Quận Đo&agrave;n đ&atilde; n&ecirc;u kh&aacute;i qu&aacute;t một số vấn để trọng t&acirc;m cần ch&uacute; &yacute; trong qu&aacute; tr&igrave;nh thảo luận v&agrave; g&oacute;p &yacute; dự thảo văn kiện qua đ&oacute;, cũng định hướng c&aacute;c đại biểu kh&ocirc;ng chỉ g&oacute;p &yacute; phần b&aacute;o c&aacute;o, phương hướng được tr&igrave;nh b&agrave;y trong dự thảo m&agrave; c&ograve;n đề xuất cũng như g&oacute;p &yacute; một số m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p hay trong C&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố giai đoạn tới.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29398/DSC02514_1024x768.JPG" style="height:540px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đ/c Tăng Bảo Huy - UV.BTV, Ch&aacute;nh Văn Ph&ograve;ng Quận Đo&agrave;n 8 th&ocirc;ng qua dự thảo Văn kiện</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;Tại hội nghị g&oacute;p &yacute;, c&aacute;c đồng ch&iacute; đ&atilde; g&oacute;p &yacute; xoay quanh c&aacute;c nội dung sau: chủ đề Đại hội; kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội lần IX của Th&agrave;nh phố; phương hướng, nhiệm vụ, giải ph&aacute;p c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố lần X nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022, ...</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29398/DSC02520_1024x768.JPG" style="height:540px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đ/c Vũ Trung Tuấn Đạt - B&iacute; thư Đo&agrave;n Phường 5 tham gia g&oacute;p &yacute; văn kiện Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau phần g&oacute;p &yacute; kiến của c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n, Đ/c Lương Ho&agrave;ng B&iacute;ch Tr&acirc;m &ndash; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 chỉ đạo c&aacute;c Ban đối tượng chỉ đạo, theo d&otilde;i v&agrave; cử c&aacute;n bộ Quận Đo&agrave;n tham gia c&aacute;c buổi đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến do cơ sở Đo&agrave;n tổ chức. Đồng thời, giao Văn ph&ograve;ng Quận Đo&agrave;n tổng hợp &yacute; kiến g&oacute;p &yacute; từ cơ sở đến Quận th&agrave;nh 1 g&oacute;p chung của Quận Đo&agrave;n 8 để gửi Th&agrave;nh Đo&agrave;n. Qua đ&oacute;, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n mong muốn cơ sở Đo&agrave;n sẽ tạo th&agrave;nh 1 đợt sinh hoạt ch&iacute;nh trị s&acirc;u rộng trong to&agrave;n Quận 8 về Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29398/DSC02525_1024x768.JPG" style="height:540px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đ/c Lương Ho&agrave;ng B&iacute;ch Tr&acirc;m - B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n ph&aacute;t biểu chỉ đạo</em></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>H&Ugrave;NG CƯỜNG &ndash; QUẬN ĐO&Agrave;N 8</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;