Thiếu nhi thành phố vui hè cùng sách

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 25/6, Ng&agrave;y hội &ldquo;Thiếu nhi th&agrave;nh phố vui h&egrave; c&ugrave;ng s&aacute;ch&rdquo; được diễn ra tại Đường s&aacute;ch Nguyễn Văn B&igrave;nh thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c bạn nhỏ y&ecirc;u s&aacute;ch v&agrave; phụ huynh đến tham dự.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh l&agrave; một trong những chuỗi hoạt động H&egrave; năm 2017 tổ chức cho c&aacute;c em thiếu nhi, đội vi&ecirc;n nhằm tạo s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch, n&acirc;ng cao kiến thức, văn h&oacute;a đọc.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/6/28782/C360_2017-06-25-09-20-10-685.jpg" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một phụ huynh đang c&ugrave;ng xem s&aacute;ch với con.</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại ng&agrave;y hội n&agrave;y, c&aacute;c em được giao lưu, tr&ograve; chuyện với dịch giả Nguyễn Lệ Chi, Ngọc Vy, nh&agrave; văn Trần Quốc To&agrave;n về kinh nghiệm lựa chọn s&aacute;ch, đọc s&aacute;ch thế n&agrave;o mới đ&uacute;ng, c&aacute;ch viết văn hay,&hellip; để nu&ocirc;i dưỡng t&acirc;m hồn y&ecirc;u s&aacute;ch ngay từ nhỏ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, 100 phiếu mua s&aacute;ch trị gi&aacute; 50.000 cũng được tặng cho c&aacute;c em ở 5 quận, huyện ngoại th&agrave;nh. C&aacute;c bạn nhỏ n&agrave;y cũng được ph&aacute;t sữa, nước uống, đồ ăn miễn ph&iacute; v&agrave; một cuốn s&aacute;ch &ldquo;Sổ tay Khăn Qu&agrave;ng Đỏ&rdquo;. Chưa hết, c&aacute;c em cũng được c&aacute;c anh chị phụ tr&aacute;ch dẫn đi tham quan đường s&aacute;ch Nguyễn Văn B&igrave;nh v&agrave; mua những cuốn s&aacute;ch giảm gi&aacute;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Em Nguyễn Lan Chi (H. Nh&agrave; B&egrave;) h&agrave;o hứng cho biết: &ldquo;Em đến đ&acirc;y từ rất sớm để tham dự ng&agrave;y hội. Em ấn tượng nhất l&agrave; khu vực tủ s&aacute;ch cho đi, th&iacute;ch quyển s&aacute;ch n&agrave;o th&igrave; c&oacute; thể lấy đi v&agrave; đặt lời ch&uacute;c, một cuốn s&aacute;ch của m&igrave;nh tại đ&oacute;. Em cảm thấy rất th&iacute;ch th&uacute; v&igrave; c&aacute;c cuốn s&aacute;ch được san sẻ v&agrave; trao đổi c&ugrave;ng nhau để ai cũng được đọc s&aacute;ch&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được biết, c&aacute;c tiệm s&aacute;ch tr&ecirc;n đường Nguyễn Văn B&igrave;nh cũng đồng loạt giảm gi&aacute; mạnh c&aacute;c tựa s&aacute;ch thiếu nhi để ủng hộ tinh thần đọc s&aacute;ch, bồi dưỡng kiến thức cho c&aacute;c em nh&acirc;n dịp m&ugrave;a H&egrave;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, chương tr&igrave;nh k&yacute; tặng s&aacute;ch &ldquo;C&ocirc; g&aacute;i đến từ h&ocirc;m qua&rdquo; do Nh&agrave; xuất bản Trẻ tổ chức cũng được đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c bạn trẻ h&aacute;o hức tham gia. C&aacute;c bạn được giao lưu với đo&agrave;n l&agrave;m phim &ldquo;C&ocirc; g&aacute;i đến từ h&ocirc;m qua&rdquo;, nh&agrave; văn Nguyễn Nhật &Aacute;nh v&agrave; đạo diễn Phan Gia Nhật Linh về những c&acirc;u chuyện th&uacute; vị xoay quanh cuốn s&aacute;ch, bật m&iacute; của bộ phim sắp ra mắt v&agrave; nhận những phần qu&agrave; bất ngờ. Trong đ&oacute;, 5 bạn mặc đồng phục học sinh v&agrave; &aacute;o d&agrave;i trắng đến sớm nhất sẽ nhận được một cuốn s&aacute;ch &ldquo;C&ocirc; g&aacute;i đến từ h&ocirc;m qua&rdquo; phi&ecirc;n bản đặc biệt k&egrave;m v&eacute; xem phim. C&aacute;c bạn mặc đồng phục đến sau sẽ được nhận một bộ postcard.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHƯƠNG VY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Cách đây 170 năm, ngày 24/02/1848, được sự ủy nhiệm của những người Cộng sản, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” do Karl Marx và Friedrich Engels soạn thảo lần đầu tiên được công bố trước toàn thế giới.

;