Thiếu nhi thành phố vui hè cùng sách

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 25/6, Ng&agrave;y hội &ldquo;Thiếu nhi th&agrave;nh phố vui h&egrave; c&ugrave;ng s&aacute;ch&rdquo; được diễn ra tại Đường s&aacute;ch Nguyễn Văn B&igrave;nh thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c bạn nhỏ y&ecirc;u s&aacute;ch v&agrave; phụ huynh đến tham dự.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh l&agrave; một trong những chuỗi hoạt động H&egrave; năm 2017 tổ chức cho c&aacute;c em thiếu nhi, đội vi&ecirc;n nhằm tạo s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch, n&acirc;ng cao kiến thức, văn h&oacute;a đọc.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/6/28782/C360_2017-06-25-09-20-10-685.jpg" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một phụ huynh đang c&ugrave;ng xem s&aacute;ch với con.</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại ng&agrave;y hội n&agrave;y, c&aacute;c em được giao lưu, tr&ograve; chuyện với dịch giả Nguyễn Lệ Chi, Ngọc Vy, nh&agrave; văn Trần Quốc To&agrave;n về kinh nghiệm lựa chọn s&aacute;ch, đọc s&aacute;ch thế n&agrave;o mới đ&uacute;ng, c&aacute;ch viết văn hay,&hellip; để nu&ocirc;i dưỡng t&acirc;m hồn y&ecirc;u s&aacute;ch ngay từ nhỏ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, 100 phiếu mua s&aacute;ch trị gi&aacute; 50.000 cũng được tặng cho c&aacute;c em ở 5 quận, huyện ngoại th&agrave;nh. C&aacute;c bạn nhỏ n&agrave;y cũng được ph&aacute;t sữa, nước uống, đồ ăn miễn ph&iacute; v&agrave; một cuốn s&aacute;ch &ldquo;Sổ tay Khăn Qu&agrave;ng Đỏ&rdquo;. Chưa hết, c&aacute;c em cũng được c&aacute;c anh chị phụ tr&aacute;ch dẫn đi tham quan đường s&aacute;ch Nguyễn Văn B&igrave;nh v&agrave; mua những cuốn s&aacute;ch giảm gi&aacute;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Em Nguyễn Lan Chi (H. Nh&agrave; B&egrave;) h&agrave;o hứng cho biết: &ldquo;Em đến đ&acirc;y từ rất sớm để tham dự ng&agrave;y hội. Em ấn tượng nhất l&agrave; khu vực tủ s&aacute;ch cho đi, th&iacute;ch quyển s&aacute;ch n&agrave;o th&igrave; c&oacute; thể lấy đi v&agrave; đặt lời ch&uacute;c, một cuốn s&aacute;ch của m&igrave;nh tại đ&oacute;. Em cảm thấy rất th&iacute;ch th&uacute; v&igrave; c&aacute;c cuốn s&aacute;ch được san sẻ v&agrave; trao đổi c&ugrave;ng nhau để ai cũng được đọc s&aacute;ch&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được biết, c&aacute;c tiệm s&aacute;ch tr&ecirc;n đường Nguyễn Văn B&igrave;nh cũng đồng loạt giảm gi&aacute; mạnh c&aacute;c tựa s&aacute;ch thiếu nhi để ủng hộ tinh thần đọc s&aacute;ch, bồi dưỡng kiến thức cho c&aacute;c em nh&acirc;n dịp m&ugrave;a H&egrave;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, chương tr&igrave;nh k&yacute; tặng s&aacute;ch &ldquo;C&ocirc; g&aacute;i đến từ h&ocirc;m qua&rdquo; do Nh&agrave; xuất bản Trẻ tổ chức cũng được đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c bạn trẻ h&aacute;o hức tham gia. C&aacute;c bạn được giao lưu với đo&agrave;n l&agrave;m phim &ldquo;C&ocirc; g&aacute;i đến từ h&ocirc;m qua&rdquo;, nh&agrave; văn Nguyễn Nhật &Aacute;nh v&agrave; đạo diễn Phan Gia Nhật Linh về những c&acirc;u chuyện th&uacute; vị xoay quanh cuốn s&aacute;ch, bật m&iacute; của bộ phim sắp ra mắt v&agrave; nhận những phần qu&agrave; bất ngờ. Trong đ&oacute;, 5 bạn mặc đồng phục học sinh v&agrave; &aacute;o d&agrave;i trắng đến sớm nhất sẽ nhận được một cuốn s&aacute;ch &ldquo;C&ocirc; g&aacute;i đến từ h&ocirc;m qua&rdquo; phi&ecirc;n bản đặc biệt k&egrave;m v&eacute; xem phim. C&aacute;c bạn mặc đồng phục đến sau sẽ được nhận một bộ postcard.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHƯƠNG VY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

;