[infographic] Đợt sinh hoạt chính trị tháng 5,6

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/5/28389/2.png" /></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;