Chàng sinh viên với ứng dụng thông báo giao thông

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sinh ra v&agrave; lớn l&ecirc;n tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, ch&agrave;ng trai Phạm Minh Sang hiện đang theo học năm 3, hệ Cử nh&acirc;n t&agrave;i năng ng&agrave;nh C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin của Trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n - Đại học Quốc gia Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Sang cũng l&agrave; đồng t&aacute;c giả của ứng dụng mạng x&atilde; hội Jamme, một ứng dụng th&ocirc;ng b&aacute;o tắc đường vừa gi&agrave;nh được giải Nhất tại cuộc thi&nbsp;&Yacute; tưởng S&aacute;ng tạo trẻ ĐHQG-HCM&nbsp;(SISI) lần IV/2016.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đam m&ecirc; c&ocirc;ng nghệ từ nhỏ</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ năm lớp 6, Sang đ&atilde; thắp l&ecirc;n trong m&igrave;nh ngọn lửa đam m&ecirc; C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin. Tất nhi&ecirc;n l&uacute;c ấy thuật ngữ C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin c&ograve;n kh&aacute; lạ lẫm v&agrave; mới mẻ, nhưng được ch&iacute;nh người thầy của m&igrave;nh truyền cảm hứng, cậu b&eacute; Sang tin rằng, c&ocirc;ng nghệ c&oacute; thể l&agrave;m được rất nhiều thứ v&agrave; c&oacute; thể thay đổi được cả tương lai. Do đ&oacute;, cậu bắt đầu m&agrave;y m&ograve; nghi&ecirc;n cứu, t&igrave;m hiểu về lập tr&igrave;nh. Đến khoảng năm lớp 8, lớp 9 th&igrave; được tham gia v&agrave;o đội tuyển của trường đi thi c&aacute;c giải Olympic v&agrave; đạt th&agrave;nh t&iacute;ch cao. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Sang cũng rất th&iacute;ch học c&aacute;c m&ocirc;n Tự nhi&ecirc;n như to&aacute;n, l&yacute;. V&agrave; đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; tiền đề để c&oacute; được ch&agrave;ng &ldquo;sinh vi&ecirc;n IT&rdquo; t&agrave;i năng như b&acirc;y giờ. </span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/4/28069/IMG_8171.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phạm&nbsp;Minh Sang say m&ecirc; với những nghi&ecirc;n cứu c&ocirc;ng&nbsp;nghệ th&ocirc;ng tin&nbsp;của m&igrave;nh.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ở thời điểm ấy, Sang cho biết m&igrave;nh rất thần tượng Bill Gates, một trong những tỉ ph&uacute; c&ocirc;ng nghệ gi&agrave;u nhất thế giới l&uacute;c bấy giờ. Về sau n&agrave;y, cậu c&ograve;n thần tường th&ecirc;m Jack Ma (người s&aacute;ng lập v&agrave; chủ tịch điều h&agrave;nh của Tập đo&agrave;n Alibaba) c&ugrave;ng những người th&agrave;nh đạt trong lĩnh vực c&ocirc;ng nghệ kh&aacute;c, những người m&agrave; cậu cho rằng đ&atilde; gi&uacute;p m&igrave;nh rất nhiều trong việc ho&agrave;n thiện suy nghĩ của bản th&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2 năm học li&ecirc;n tục đạt &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo;</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">So với vẻ ngo&agrave;i nhỏ nhắn, hiền l&agrave;nh, nếu kh&ocirc;ng n&oacute;i ra &iacute;t ai nghĩ rằng đ&acirc;y l&agrave; chủ nh&acirc;n của danh hiệu cao qu&yacute; &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; cấp trường 2 năm học li&ecirc;n tiếp (Năm 2014 - 2015 v&agrave; 2015 - 2016). Để đạt được danh hiệu ấy, đ&acirc;u phải chỉ học giỏi th&ocirc;i l&agrave; được. Ngo&agrave;i việc th&iacute;ch thể thao, Sang c&ograve;n rất t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện, x&atilde; hội, c&acirc;u lạc bộ ph&aacute;t triển bản th&acirc;n. Trong lớp, cậu c&ograve;n l&agrave;m một c&aacute;n bộ Hội mẫu mực được bạn b&egrave; tin y&ecirc;u. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sang chia sẻ: &ldquo;khi c&ograve;n học phổ th&ocirc;ng m&igrave;nh rất nh&uacute;t nh&aacute;t, trầm t&iacute;nh, hay thu m&igrave;nh trước đ&aacute;m đ&ocirc;ng. Nhưng khi bước ch&acirc;n v&agrave;o đai học, m&ocirc;i trường thay đổi, mở ra cho m&igrave;nh nhiều cơ hội để ho&agrave;n thiện kĩ năng hơn&rdquo;. Một trong những hoạt động t&igrave;nh nguyện đầu ti&ecirc;n Sang tham gia đ&oacute; l&agrave; chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh. Sang bảo &ldquo;khi ấy m&igrave;nh được ph&acirc;n c&ocirc;ng đi dạy tiếng Anh cho c&aacute;c em nhỏ ở c&aacute;c M&aacute;i ấm Nh&agrave; mở. C&ocirc;ng việc kh&aacute; bận nhưng rất vui v&agrave; bổ &iacute;ch&rdquo;. Ngo&agrave;i ra, Sang c&ograve;n tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện kh&aacute;c như Tiếp sức m&ugrave;a thi hay l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, tổ chức như Bee CLB (C&acirc;u lạc bộ tiếng Anh cấp trường)&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Điều m&agrave; Sang lu&ocirc;n trăn trở l&agrave; sống l&agrave;m sao để khi nh&igrave;n lại m&igrave;nh kh&ocirc;ng thấy tiếc nuối v&igrave; đ&atilde; l&atilde;ng ph&iacute; một gi&acirc;y ph&uacute;t n&agrave;o của tuổi trẻ. Mỗi ng&agrave;y Sang đều hoạt động theo một thời gian biểu đ&atilde; định sẵn, thường sẽ d&agrave;nh &iacute;t nhất 40 ph&uacute;t để đọc s&aacute;ch v&agrave;o s&aacute;ng sớm v&agrave; trước khi đi ngủ. D&agrave;nh ra 20 để chơi thể thao, chạy bộ v&agrave;o s&aacute;ng sớm. V&agrave; quan trọng nhất l&agrave; d&agrave;nh 5, 10 ph&uacute;t để nh&igrave;n lại những g&igrave; đ&atilde; l&agrave;m v&agrave; chưa l&agrave;m được của ng&agrave;y h&ocirc;m qua m&agrave; phấn đấu tốt hơn cho ng&agrave;y h&ocirc;m nay.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&igrave; th&iacute;ch cả c&ocirc;ng nghệ v&agrave; kinh doanh, Sang c&ograve;n đặt th&ecirc;m cho m&igrave;nh một mục ti&ecirc;u kh&aacute;c nữa l&agrave; trong v&ograve;ng 3 năm tới sẽ khởi nghiệp th&agrave;nh c&ocirc;ng một c&ocirc;ng ty về c&ocirc;ng nghệ. Hiện tại, Sang c&ugrave;ng c&aacute;c cộng sự của m&igrave;nh đang ấp ủ để chạy một dự &aacute;n mới với mong muốn đồng bộ h&oacute;a tất cả c&aacute;c nền tảng m&igrave;nh đang c&oacute; lại với nhau.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ứng dụng Jamme v&agrave; c&aacute;c giải thưởng</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Jamme l&agrave; một ứng dụng mạng x&atilde; hội giao th&ocirc;ng do Sang c&ugrave;ng Nguyễn Đức Huy - Đại học B&aacute;ch Khoa TP. HCM, đồng t&aacute;c giả. Đ&acirc;y l&agrave; ứng dụng gi&uacute;p người d&ugrave;ng cập nhật được t&igrave;nh h&igrave;nh giao th&ocirc;ng hiện tại một c&aacute;ch trực quan v&agrave; đơn giản. Chức năng đặc biệt của Jamme l&agrave; kết nối người tham gia giao th&ocirc;ng lại với nhau, cung cấp th&ocirc;ng tin về c&aacute;c sự kiện tr&ecirc;n tuyến đường đang v&agrave; dự định đi, để từ đ&oacute; t&igrave;m ra tuyến đường ph&ugrave; hợp cho m&igrave;nh, tr&aacute;nh kẹt xe.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&oacute; thể n&oacute;i, Jamme l&agrave; dự &aacute;n mang lại th&agrave;nh c&ocirc;ng nhất v&agrave; l&agrave; niềm tự h&agrave;o nhất của Sang t&iacute;nh đến thời điểm hiện tại. Trước giải Nhất &Yacute; tưởng S&aacute;ng tạo trẻ, Jamme cũng đ&atilde; gi&agrave;nh giải Nhất tại cuộc thi &Yacute; tưởng S&aacute;ng tạo khởi nghiệp do Trung t&acirc;m Ươm tạo doanh nghiệp c&ocirc;ng nghệ, Đại học B&aacute;ch Khoa tổ chức. Ngo&agrave;i ra, Jamme c&ograve;n gi&agrave;nh giải ở nhiều cuộc thi kh&aacute;c như: giải Nh&igrave; cuộc thi &ldquo;Thử th&aacute;ch nh&agrave; khởi nghiệp 2016&rdquo; của Đại học Quốc tế RMIT, Top 5 của của cuộc thi Boot Camp về s&aacute;ng tạo khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ GIST của Mỹ tổ chức tại TP. HCM,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Để c&oacute; được một ứng dụng Jamme th&agrave;nh c&ocirc;ng, đằng sau đ&oacute; l&agrave; cả một qu&aacute; tr&igrave;nh đầy kh&oacute; khăn v&agrave; thử th&aacute;ch. Nh&oacute;m h&igrave;nh th&agrave;nh ban đầu với nhiều bạn trẻ đến từ nhiều lĩnh vực kh&aacute;c nhau. C&oacute; bạn đảm nhiệm về t&agrave;i ch&iacute;nh, c&oacute; bạn đảm nhiệm marketing, c&oacute; bạn lập tr&igrave;nh,&hellip; Kh&ocirc;ng chỉ hay bất đồng quan điểm với nhau m&agrave; thậm ch&iacute; nhiều l&uacute;c kết quả kh&ocirc;ng mong muốn n&ecirc;n nhiều bạn đ&atilde; kh&ocirc;ng đủ ki&ecirc;n nhẫn m&agrave; rời nh&oacute;m, cho đến ph&uacute;t cuối c&ugrave;ng th&igrave; chỉ c&ograve;n lại Sang v&agrave; Huy. Tuy nhi&ecirc;n, với quyết quyết t&acirc;m cao độ v&agrave; nhiệt huyết tr&agrave;n đầy, hai bạn trẻ đ&atilde; đến được đ&iacute;ch cuối c&ugrave;ng như điều Sang vẫn hằng tin tưởng rằng &ldquo;nếu m&igrave;nh nỗ lực th&igrave; khả năng th&agrave;nh c&ocirc;ng sẽ tăng l&ecirc;n&rdquo; v&agrave; mong muốn &ldquo;việc m&igrave;nh l&agrave;m sẽ tạo ra được gi&aacute; trị kh&ocirc;ng chỉ cho bản th&acirc;n m&agrave; c&ograve;n cho x&atilde; hội&rdquo;.</span></span></p> <p style="margin-left:336pt; text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHI LINH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;