Chàng sinh viên với ứng dụng thông báo giao thông

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sinh ra v&agrave; lớn l&ecirc;n tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, ch&agrave;ng trai Phạm Minh Sang hiện đang theo học năm 3, hệ Cử nh&acirc;n t&agrave;i năng ng&agrave;nh C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin của Trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n - Đại học Quốc gia Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Sang cũng l&agrave; đồng t&aacute;c giả của ứng dụng mạng x&atilde; hội Jamme, một ứng dụng th&ocirc;ng b&aacute;o tắc đường vừa gi&agrave;nh được giải Nhất tại cuộc thi&nbsp;&Yacute; tưởng S&aacute;ng tạo trẻ ĐHQG-HCM&nbsp;(SISI) lần IV/2016.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đam m&ecirc; c&ocirc;ng nghệ từ nhỏ</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ năm lớp 6, Sang đ&atilde; thắp l&ecirc;n trong m&igrave;nh ngọn lửa đam m&ecirc; C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin. Tất nhi&ecirc;n l&uacute;c ấy thuật ngữ C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin c&ograve;n kh&aacute; lạ lẫm v&agrave; mới mẻ, nhưng được ch&iacute;nh người thầy của m&igrave;nh truyền cảm hứng, cậu b&eacute; Sang tin rằng, c&ocirc;ng nghệ c&oacute; thể l&agrave;m được rất nhiều thứ v&agrave; c&oacute; thể thay đổi được cả tương lai. Do đ&oacute;, cậu bắt đầu m&agrave;y m&ograve; nghi&ecirc;n cứu, t&igrave;m hiểu về lập tr&igrave;nh. Đến khoảng năm lớp 8, lớp 9 th&igrave; được tham gia v&agrave;o đội tuyển của trường đi thi c&aacute;c giải Olympic v&agrave; đạt th&agrave;nh t&iacute;ch cao. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Sang cũng rất th&iacute;ch học c&aacute;c m&ocirc;n Tự nhi&ecirc;n như to&aacute;n, l&yacute;. V&agrave; đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; tiền đề để c&oacute; được ch&agrave;ng &ldquo;sinh vi&ecirc;n IT&rdquo; t&agrave;i năng như b&acirc;y giờ. </span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/4/28069/IMG_8171.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phạm&nbsp;Minh Sang say m&ecirc; với những nghi&ecirc;n cứu c&ocirc;ng&nbsp;nghệ th&ocirc;ng tin&nbsp;của m&igrave;nh.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ở thời điểm ấy, Sang cho biết m&igrave;nh rất thần tượng Bill Gates, một trong những tỉ ph&uacute; c&ocirc;ng nghệ gi&agrave;u nhất thế giới l&uacute;c bấy giờ. Về sau n&agrave;y, cậu c&ograve;n thần tường th&ecirc;m Jack Ma (người s&aacute;ng lập v&agrave; chủ tịch điều h&agrave;nh của Tập đo&agrave;n Alibaba) c&ugrave;ng những người th&agrave;nh đạt trong lĩnh vực c&ocirc;ng nghệ kh&aacute;c, những người m&agrave; cậu cho rằng đ&atilde; gi&uacute;p m&igrave;nh rất nhiều trong việc ho&agrave;n thiện suy nghĩ của bản th&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2 năm học li&ecirc;n tục đạt &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo;</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">So với vẻ ngo&agrave;i nhỏ nhắn, hiền l&agrave;nh, nếu kh&ocirc;ng n&oacute;i ra &iacute;t ai nghĩ rằng đ&acirc;y l&agrave; chủ nh&acirc;n của danh hiệu cao qu&yacute; &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; cấp trường 2 năm học li&ecirc;n tiếp (Năm 2014 - 2015 v&agrave; 2015 - 2016). Để đạt được danh hiệu ấy, đ&acirc;u phải chỉ học giỏi th&ocirc;i l&agrave; được. Ngo&agrave;i việc th&iacute;ch thể thao, Sang c&ograve;n rất t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện, x&atilde; hội, c&acirc;u lạc bộ ph&aacute;t triển bản th&acirc;n. Trong lớp, cậu c&ograve;n l&agrave;m một c&aacute;n bộ Hội mẫu mực được bạn b&egrave; tin y&ecirc;u. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sang chia sẻ: &ldquo;khi c&ograve;n học phổ th&ocirc;ng m&igrave;nh rất nh&uacute;t nh&aacute;t, trầm t&iacute;nh, hay thu m&igrave;nh trước đ&aacute;m đ&ocirc;ng. Nhưng khi bước ch&acirc;n v&agrave;o đai học, m&ocirc;i trường thay đổi, mở ra cho m&igrave;nh nhiều cơ hội để ho&agrave;n thiện kĩ năng hơn&rdquo;. Một trong những hoạt động t&igrave;nh nguyện đầu ti&ecirc;n Sang tham gia đ&oacute; l&agrave; chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh. Sang bảo &ldquo;khi ấy m&igrave;nh được ph&acirc;n c&ocirc;ng đi dạy tiếng Anh cho c&aacute;c em nhỏ ở c&aacute;c M&aacute;i ấm Nh&agrave; mở. C&ocirc;ng việc kh&aacute; bận nhưng rất vui v&agrave; bổ &iacute;ch&rdquo;. Ngo&agrave;i ra, Sang c&ograve;n tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện kh&aacute;c như Tiếp sức m&ugrave;a thi hay l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, tổ chức như Bee CLB (C&acirc;u lạc bộ tiếng Anh cấp trường)&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Điều m&agrave; Sang lu&ocirc;n trăn trở l&agrave; sống l&agrave;m sao để khi nh&igrave;n lại m&igrave;nh kh&ocirc;ng thấy tiếc nuối v&igrave; đ&atilde; l&atilde;ng ph&iacute; một gi&acirc;y ph&uacute;t n&agrave;o của tuổi trẻ. Mỗi ng&agrave;y Sang đều hoạt động theo một thời gian biểu đ&atilde; định sẵn, thường sẽ d&agrave;nh &iacute;t nhất 40 ph&uacute;t để đọc s&aacute;ch v&agrave;o s&aacute;ng sớm v&agrave; trước khi đi ngủ. D&agrave;nh ra 20 để chơi thể thao, chạy bộ v&agrave;o s&aacute;ng sớm. V&agrave; quan trọng nhất l&agrave; d&agrave;nh 5, 10 ph&uacute;t để nh&igrave;n lại những g&igrave; đ&atilde; l&agrave;m v&agrave; chưa l&agrave;m được của ng&agrave;y h&ocirc;m qua m&agrave; phấn đấu tốt hơn cho ng&agrave;y h&ocirc;m nay.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&igrave; th&iacute;ch cả c&ocirc;ng nghệ v&agrave; kinh doanh, Sang c&ograve;n đặt th&ecirc;m cho m&igrave;nh một mục ti&ecirc;u kh&aacute;c nữa l&agrave; trong v&ograve;ng 3 năm tới sẽ khởi nghiệp th&agrave;nh c&ocirc;ng một c&ocirc;ng ty về c&ocirc;ng nghệ. Hiện tại, Sang c&ugrave;ng c&aacute;c cộng sự của m&igrave;nh đang ấp ủ để chạy một dự &aacute;n mới với mong muốn đồng bộ h&oacute;a tất cả c&aacute;c nền tảng m&igrave;nh đang c&oacute; lại với nhau.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ứng dụng Jamme v&agrave; c&aacute;c giải thưởng</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Jamme l&agrave; một ứng dụng mạng x&atilde; hội giao th&ocirc;ng do Sang c&ugrave;ng Nguyễn Đức Huy - Đại học B&aacute;ch Khoa TP. HCM, đồng t&aacute;c giả. Đ&acirc;y l&agrave; ứng dụng gi&uacute;p người d&ugrave;ng cập nhật được t&igrave;nh h&igrave;nh giao th&ocirc;ng hiện tại một c&aacute;ch trực quan v&agrave; đơn giản. Chức năng đặc biệt của Jamme l&agrave; kết nối người tham gia giao th&ocirc;ng lại với nhau, cung cấp th&ocirc;ng tin về c&aacute;c sự kiện tr&ecirc;n tuyến đường đang v&agrave; dự định đi, để từ đ&oacute; t&igrave;m ra tuyến đường ph&ugrave; hợp cho m&igrave;nh, tr&aacute;nh kẹt xe.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&oacute; thể n&oacute;i, Jamme l&agrave; dự &aacute;n mang lại th&agrave;nh c&ocirc;ng nhất v&agrave; l&agrave; niềm tự h&agrave;o nhất của Sang t&iacute;nh đến thời điểm hiện tại. Trước giải Nhất &Yacute; tưởng S&aacute;ng tạo trẻ, Jamme cũng đ&atilde; gi&agrave;nh giải Nhất tại cuộc thi &Yacute; tưởng S&aacute;ng tạo khởi nghiệp do Trung t&acirc;m Ươm tạo doanh nghiệp c&ocirc;ng nghệ, Đại học B&aacute;ch Khoa tổ chức. Ngo&agrave;i ra, Jamme c&ograve;n gi&agrave;nh giải ở nhiều cuộc thi kh&aacute;c như: giải Nh&igrave; cuộc thi &ldquo;Thử th&aacute;ch nh&agrave; khởi nghiệp 2016&rdquo; của Đại học Quốc tế RMIT, Top 5 của của cuộc thi Boot Camp về s&aacute;ng tạo khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ GIST của Mỹ tổ chức tại TP. HCM,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Để c&oacute; được một ứng dụng Jamme th&agrave;nh c&ocirc;ng, đằng sau đ&oacute; l&agrave; cả một qu&aacute; tr&igrave;nh đầy kh&oacute; khăn v&agrave; thử th&aacute;ch. Nh&oacute;m h&igrave;nh th&agrave;nh ban đầu với nhiều bạn trẻ đến từ nhiều lĩnh vực kh&aacute;c nhau. C&oacute; bạn đảm nhiệm về t&agrave;i ch&iacute;nh, c&oacute; bạn đảm nhiệm marketing, c&oacute; bạn lập tr&igrave;nh,&hellip; Kh&ocirc;ng chỉ hay bất đồng quan điểm với nhau m&agrave; thậm ch&iacute; nhiều l&uacute;c kết quả kh&ocirc;ng mong muốn n&ecirc;n nhiều bạn đ&atilde; kh&ocirc;ng đủ ki&ecirc;n nhẫn m&agrave; rời nh&oacute;m, cho đến ph&uacute;t cuối c&ugrave;ng th&igrave; chỉ c&ograve;n lại Sang v&agrave; Huy. Tuy nhi&ecirc;n, với quyết quyết t&acirc;m cao độ v&agrave; nhiệt huyết tr&agrave;n đầy, hai bạn trẻ đ&atilde; đến được đ&iacute;ch cuối c&ugrave;ng như điều Sang vẫn hằng tin tưởng rằng &ldquo;nếu m&igrave;nh nỗ lực th&igrave; khả năng th&agrave;nh c&ocirc;ng sẽ tăng l&ecirc;n&rdquo; v&agrave; mong muốn &ldquo;việc m&igrave;nh l&agrave;m sẽ tạo ra được gi&aacute; trị kh&ocirc;ng chỉ cho bản th&acirc;n m&agrave; c&ograve;n cho x&atilde; hội&rdquo;.</span></span></p> <p style="margin-left:336pt; text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHI LINH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16.6, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục và Khoa học Ứng dụng Robot Việt tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Robotacon dành cho học sinh khối Tiểu học và Trung học Cơ sở - Cúp ROBOTVIET lần 1 năm 2018 tại Trường Tiểu học An Bình – Quận 2.

Agile Việt Nam
;