Bình Thạnh: Tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho chiến sĩ Mùa hè xanh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 17/7/2016, Hội LHTN Việt Nam quận B&igrave;nh Thạnh đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng Head Honda Ph&aacute;t Tiến tổ chức Chương tr&igrave;nh &ldquo;Tập huấn kiến thức an to&agrave;n giao th&ocirc;ng v&agrave; kỹ năng l&aacute;i xe an to&agrave;n&rdquo;&nbsp;trong c&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh hưởng ứng Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh chung tay x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng&rdquo;. Chương tr&igrave;nh đ&atilde; diễn ra v&ocirc; c&ugrave;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng với sự tham gia của hơn 400 bạn chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh đến từ c&aacute;c phường tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận v&agrave; c&aacute;c trường Đại học tham gia mặt trận quận B&igrave;nh Thạnh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh chia th&agrave;nh 2 phần: học l&yacute; thuyết về kỹ năng l&aacute;i xe an to&agrave;n v&agrave; hướng dẫn xử l&yacute; t&igrave;nh huống an to&agrave;n giao th&ocirc;ng thường gặp trong qu&aacute; tr&igrave;nh tham gia giao th&ocirc;ng; kỹ năng thực h&agrave;nh l&aacute;i xe tr&ecirc;n m&ocirc; h&igrave;nh m&aacute;y tập RT; &nbsp;c&aacute;c bạn chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh được thực h&agrave;nh c&aacute;c b&agrave;i kỹ năng l&aacute;i xe an to&agrave;n ngo&agrave;i trời gồm c&aacute;c nội dung: trang phục khi l&aacute;i xe v&agrave; c&aacute;ch thức kiểm tra xe trước khi sử dụng;&nbsp;tư thế l&aacute;i xe tr&ecirc;n c&aacute;c loại địa h&igrave;nh; kỹ năng cua v&ograve;ng qua c&aacute;c h&agrave;ng cọc ti&ecirc;u; kỹ năng phanh khẩn cấp; kỹ năng thăng bằng tr&ecirc;n v&aacute;n hẹp...</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26347/Tap%20huan%20lai%20xe%201.jpg" style="height:405px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26347/Tap%20huan%20lai%20xe%202.jpg" style="height:405px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26347/Tap%20huan%20lai%20xe%203.jpg" style="height:405px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26347/Tap%20huan%20lai%20xe%204.jpg" style="height:405px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Qua buổi tập huấn n&agrave;y sẽ trang bị cho c&aacute;c bạn chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh những kiến thức v&agrave; kỹ năng l&aacute;i xe an to&agrave;n thật tốt, để bảo đảm an to&agrave;n cho ch&iacute;nh m&igrave;nh v&agrave; cũng như để tuy&ecirc;n truyền, phổ biến những kiến thức đ&oacute; cho những người th&acirc;n, bạn b&egrave;, đồng nghiệp v&agrave; cho những người xung quanh nhằm thực hiện tốt hơn nữa c&ocirc;ng t&aacute;c đảm bảo an to&agrave;n giao th&ocirc;ng với mục ti&ecirc;u n&acirc;ng cao văn h&oacute;a tham gia giao th&ocirc;ng, giảm thiểu đến mức tối đa c&aacute;c vụ tai nạn giao th&ocirc;ng, tạo ra những th&oacute;i quen, những h&agrave;nh vi đ&uacute;ng đắn khi tham giao th&ocirc;ng của mỗi Hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, n&acirc;ng cao &yacute; thức về an to&agrave;n giao th&ocirc;ng v&agrave; kỹ năng l&aacute;i xe an to&agrave;n, cũng như kỹ năng dự đo&aacute;n để ph&ograve;ng tr&aacute;nh nguy hiểm cho người tham gia giao th&ocirc;ng.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>THANH B&Igrave;NH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;