Thủ Đức: Lan tỏa màu xanh tình nguyện

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <h3 style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;Th&aacute;ng 7 l&agrave; th&aacute;ng của những ng&agrave;y thật đẹp, đẹp bởi những m&agrave;u &aacute;o xanh của những chiến sĩ t&igrave;nh nguyện h&egrave; đ&atilde; l&agrave;m cho kh&ocirc;ng kh&iacute; tại Rạch cầu Đ&uacute;c Nhỏ trở n&ecirc;n kh&aacute;c hẳn mọi ng&agrave;y. Hơn 437 chiến sĩ t&igrave;nh nguyện h&egrave; đến từ mặt trận 12 phường, trường cao đẳng, đại học tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n hưởng ứng lễ ra qu&acirc;n Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh năm 2016 cấp Th&agrave;nh.</span></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a href="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/DSC00454.jpg"><img alt="DSC00454" class="alignnone size-full td-animation-stack-type0-2 wp-image-12677" src="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/DSC00454.jpg" style="height:337px; width:600px" /></a></span></span></h3> <h3 style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Năm nay, Hội LHTN VN Quận chọn rạch cầu Đ&uacute;c Nhỏ thuộc địa b&agrave;n Phường Hiệp B&igrave;nh Phước &nbsp;để thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh hưởng ứng, v&igrave; đ&acirc;y được biết đến l&agrave; một con rạch bị &ocirc; nhiễm c&oacute; nhiều lục b&igrave;nh, cỏ dại, r&aacute;c bị dồn n&eacute;n l&acirc;u ng&agrave;y tạo n&ecirc;n m&ugrave;i h&ocirc;i, g&acirc;y &ocirc; nhiễm ảnh hưởng đến m&ocirc;i trường sống của người d&acirc;n nơi đ&acirc;y.</span></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a href="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/DSC00434.jpg"><img alt="DSC00434" class="alignnone size-full td-animation-stack-type0-2 wp-image-12676" src="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/DSC00434.jpg" style="height:337px; width:600px" /></a></span></span></h3> <h3 style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 10/7 hơn 437 chiến sĩ t&igrave;nh nguyện h&egrave; phối hợp với lực lượng&nbsp;phòng tài nguy&ecirc;n m&ocirc;i trường, dịch vụ c&ocirc;ng ích và c&acirc;́p thoát nước đ&ocirc; thị của qu&acirc;̣n bắt tay dọn dẹp con rạch.</span></span></h3> <h3 style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Con rạch d&agrave;i hơn 600m c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện từng mặt trận ph&acirc;n chia chỗ thực hiện l&agrave;m, mỗi người mỗi việc, c&aacute;c bạn nam c&oacute; nhiệm vụ k&eacute;o vớt lục b&igrave;nh l&ecirc;n bờ, c&ograve;n c&aacute;c bạn nữ th&igrave; nhanh ch&oacute;ng cho v&agrave;o xọt rồi nhanh ch&oacute;ng vận chuyển đến xe &eacute;p r&aacute;c&hellip;nhìn những đ&ocirc;i tay thoăn thoắt, những b&ocirc;̣ qu&acirc;̀n áo lấm đen b&ugrave;n đất; những gương mặt l&acirc;́m t&acirc;́m giọt mồi h&ocirc;i những nụ cười v&acirc;̃n tươi rói tr&ecirc;n m&ocirc;i làm cho chúng t&ocirc;i cảm nh&acirc;̣n được tinh th&acirc;̀n nhi&ecirc;̣t huy&ecirc;́t c&ocirc;́ng hi&ecirc;́n sức trẻ. N&oacute; như l&agrave;m vơi đi những khó khăn, m&ecirc;̣t nhọc mà các chi&ecirc;́n sĩ đang phải trải qua.</span></span></h3> <h3 style="text-align: justify;">&nbsp;</h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a href="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/DSC00480.jpg"><img alt="DSC00480" class="alignnone size-full td-animation-stack-type0-2 wp-image-12678" src="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/DSC00480.jpg" style="height:337px; width:600px" /></a></span></span></h3> <h3 style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;Với một tập thể thống nhất đo&agrave;n kết với nhau chỉ trong v&ograve;ng 02 ng&agrave;y, c&aacute;c chiến sĩ đ&atilde; thu dọn được hơn&nbsp;50 tấn r&aacute;c, lục b&igrave;nh v&agrave; cỏ dại. Rạch cầu Đ&uacute;c nhỏ từ một d&ograve;ng k&ecirc;nh bị &ocirc; nhiễm đ&atilde; trở n&ecirc;n th&ocirc;ng tho&aacute;ng&hellip;từ đ&oacute; g&oacute;p phần x&acirc;y dựng h&igrave;nh ảnh đẹp về tổ chức Đo&agrave;n &ndash; Hội trong l&ograve;ng người d&acirc;n&hellip;</span></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a href="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/DSC004851.jpg"><img alt="DSC00485" class="alignnone size-full td-animation-stack-type0-2 wp-image-12684" src="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/DSC004851.jpg" style="height:337px; width:600px" /></a></span></span></h3> <p style="text-align: right;"><strong>MẪN SANG &ndash; MINH NHỰT</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;