Sáng 19-4, khai mạc hội thi “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” năm 2015

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"> <title></title> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">V&agrave;o l&uacute;c 8g s&aacute;ng 19-4 H&#7897i thi Olympic c&aacute;c m&ocirc;n khoa h&#7885c M&aacute;c - L&ecirc;nin, t&#432 t&#432&#7903ng H&#7891 Ch&iacute; Minh &ldquo;T&#7847m nh&igrave;n xuy&ecirc;n th&#7871 k&#7927&rdquo; l&#7847n 8-2015 ch&iacute;nh th&#7913c b&#432&#7899c v&agrave;o ph&#7847n thi tr&#7921c tuy&#7871n v&#7899i ch&#7911 &#273&#7873: &quot;D&#7845u &#7845n l&#7883ch s&#7917&quot;.<br /> <br /> Ngay t&#7915 b&acirc;y gi&#7901 m&#7901i b&#7841n <a href="http://chuyentrang.tuoitre.vn/tam-nhin-xuyen-the-ky/Support/Dieu-le.aspx">V&Agrave;O &#272&Acirc;Y </a>&#273&#7875 &#273&#259ng k&yacute; t&agrave;i kho&#7843n tham gia h&#7897i thi.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> &#272&acirc;y l&agrave; s&acirc;n ch&#417i truy&#7873n th&#7889ng do Th&agrave;nh &#273o&agrave;n TP.HCM ph&#7889i h&#7907p v&#7899i b&aacute;o Tu&#7893i Tr&#7867 t&#7893 ch&#7913c.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> T&#432&#417ng t&#7921 nh&#432 m&#7885i n&#259m, &#273&#7889i t&#432&#7907ng tham d&#7921 h&#7897i thi n&#259m nay c&#361ng &#273&#432&#7907c chia l&agrave;m ba b&#7843ng g&#7891m: sinh vi&ecirc;n &#273ang theo h&#7885c t&#7841i c&aacute;c tr&#432&#7901ng &#272H-C&#272-TCCN t&#7841i TP.HCM (b&#7843ng A); h&#7885c sinh Trung h&#7885c ph&#7893 th&ocirc;ng, Trung t&acirc;m gi&aacute;o d&#7909c th&#432&#7901ng xuy&ecirc;n (b&#7843ng B) v&agrave; th&iacute; sinh t&#7921 do l&agrave; b&#7841n &#273&#7885c c&#7911a b&aacute;o Tu&#7893i tr&#7867 Online (b&#7843ng C).</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> N&#7897i dung thi g&#7891m c&aacute;c ch&#7911 &#273&#7873 &ldquo;D&#7845u &#7845n l&#7883ch s&#7917&rdquo;, &ldquo;Con &#273&#432&#7901ng ch&acirc;n l&yacute;&rdquo;, &ldquo;&#272&#7841i th&#7855ng m&ugrave;a xu&acirc;n&rdquo;.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> V&#7873 th&#7901i gian thi c&#361ng g&#7891m 3 &#273&#7907t sau &#273&acirc;y:</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> &bull; &#272&#7907t 1: ch&#7911 &#273&#7873 &ldquo;D&#7845u &#7845n l&#7883ch s&#7917&rdquo;</span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> &#272&#7889i v&#7899i b&#7843ng A: t&#7915 08g00 ng&agrave;y 19/4/2015 &#273&#7871n 24g00 ng&agrave;y 20/4/2015<br /> &#272&#7889i v&#7899i b&#7843ng B, C: t&#7915 08g00 ng&agrave;y 19/4/2015 &#273&#7871n 24g00 ng&agrave;y 24/4/2015</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> &bull; &#272&#7907t 2: ch&#7911 &#273&#7873 &ldquo;Con &#273&#432&#7901ng ch&acirc;n l&yacute;&rdquo;<br /> &#272&#7889i v&#7899i b&#7843ng A: t&#7915 08g00 ng&agrave;y 25/4/2015 &#273&#7871n 24g00 ng&agrave;y 26/4/2015<br /> &#272&#7889i v&#7899i b&#7843ng B, C: t&#7915 08g00 ng&agrave;y 25/4/2015 &#273&#7871n 24g00 ng&agrave;y 29/4/2015</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> &bull; &#272&#7907t 3: ch&#7911 &#273&#7873 &ldquo;&#272&#7841i th&#7855ng m&ugrave;a xu&acirc;n&rdquo;<br /> &#272&#7889i v&#7899i b&#7843ng A: t&#7915 08g00 ng&agrave;y 30/4/2015 &#273&#7871n 24g00 ng&agrave;y 01/5/2015<br /> &#272&#7889i v&#7899i b&#7843ng B, C: t&#7915 08g00 ng&agrave;y 30/4/2015 &#273&#7871n 24g00 ng&agrave;y 06/5/2015</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Sau khi k&#7871t th&uacute;c ba v&ograve;ng thi, &#7903 b&#7843ng A s&#7869 ch&#7885n ra 100 th&iacute; sinh v&agrave;o v&ograve;ng chung k&#7871t (70 th&iacute; sinh c&oacute; t&#7893ng &#273i&#7875m 3 &#273&#7907t thi cao nh&#7845t v&agrave; 30 th&iacute; sinh c&oacute; s&#7889 &#273i&#7875m cao nh&#7845t c&#7911a m&#7895i &#273&#7907t) tham gia v&ograve;ng chung k&#7871t t&#7841i Nh&agrave; v&#259n h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n v&agrave;o l&uacute;c 8g ng&agrave;y 10-5. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Ri&ecirc;ng hai b&#7843ng c&ograve;n l&#7841i, sau 3 &#273&#7907t thi c&#7911a v&ograve;ng lo&#7841i, h&#7879 th&#7889ng s&#7869 ch&#7885n ra 100 th&iacute; sinh m&#7895i b&#7843ng v&agrave;o v&ograve;ng chung k&#7871t. Trong v&ograve;ng chung k&#7871t, th&iacute; sinh s&#7869 tham gia 4 ph&#7847n thi tr&ecirc;n trang tr&#7855c nghi&#7879m. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Ban t&#7893 ch&#7913c trao gi&#7843i th&#432&#7903ng v&agrave; gi&#7845y khen cho 1 gi&#7843i nh&#7845t, 1 gi&#7843i nh&igrave;, 1 gi&#7843i ba, 2 gi&#7843i khuy&#7871n kh&iacute;ch &#273&#7889i v&#7899i m&#7895i b&#7843ng thi.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Ri&ecirc;ng b&#7843ng A trao th&ecirc;m gi&#7843i th&#432&#7903ng cho c&aacute;c &#273&#417n v&#7883 c&oacute; nhi&#7873u th&iacute; sinh tham d&#7921 (ch&#7881 x&eacute;t nh&#7919ng &#273&#417n v&#7883 c&oacute; tr&ecirc;n 1.000 ng&#432&#7901i d&#7921 thi);</span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-family: Arial;"><br /> TU&#7892I TR&#7866 ONLINE </span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;</span></span></div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 13.12, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khai mạc Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN+3 năm 2018.

Agile Việt Nam
;