Sáng 19-4, khai mạc hội thi “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” năm 2015

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"> <title></title> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">V&agrave;o l&uacute;c 8g s&aacute;ng 19-4 H&#7897i thi Olympic c&aacute;c m&ocirc;n khoa h&#7885c M&aacute;c - L&ecirc;nin, t&#432 t&#432&#7903ng H&#7891 Ch&iacute; Minh &ldquo;T&#7847m nh&igrave;n xuy&ecirc;n th&#7871 k&#7927&rdquo; l&#7847n 8-2015 ch&iacute;nh th&#7913c b&#432&#7899c v&agrave;o ph&#7847n thi tr&#7921c tuy&#7871n v&#7899i ch&#7911 &#273&#7873: &quot;D&#7845u &#7845n l&#7883ch s&#7917&quot;.<br /> <br /> Ngay t&#7915 b&acirc;y gi&#7901 m&#7901i b&#7841n <a href="http://chuyentrang.tuoitre.vn/tam-nhin-xuyen-the-ky/Support/Dieu-le.aspx">V&Agrave;O &#272&Acirc;Y </a>&#273&#7875 &#273&#259ng k&yacute; t&agrave;i kho&#7843n tham gia h&#7897i thi.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> &#272&acirc;y l&agrave; s&acirc;n ch&#417i truy&#7873n th&#7889ng do Th&agrave;nh &#273o&agrave;n TP.HCM ph&#7889i h&#7907p v&#7899i b&aacute;o Tu&#7893i Tr&#7867 t&#7893 ch&#7913c.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> T&#432&#417ng t&#7921 nh&#432 m&#7885i n&#259m, &#273&#7889i t&#432&#7907ng tham d&#7921 h&#7897i thi n&#259m nay c&#361ng &#273&#432&#7907c chia l&agrave;m ba b&#7843ng g&#7891m: sinh vi&ecirc;n &#273ang theo h&#7885c t&#7841i c&aacute;c tr&#432&#7901ng &#272H-C&#272-TCCN t&#7841i TP.HCM (b&#7843ng A); h&#7885c sinh Trung h&#7885c ph&#7893 th&ocirc;ng, Trung t&acirc;m gi&aacute;o d&#7909c th&#432&#7901ng xuy&ecirc;n (b&#7843ng B) v&agrave; th&iacute; sinh t&#7921 do l&agrave; b&#7841n &#273&#7885c c&#7911a b&aacute;o Tu&#7893i tr&#7867 Online (b&#7843ng C).</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> N&#7897i dung thi g&#7891m c&aacute;c ch&#7911 &#273&#7873 &ldquo;D&#7845u &#7845n l&#7883ch s&#7917&rdquo;, &ldquo;Con &#273&#432&#7901ng ch&acirc;n l&yacute;&rdquo;, &ldquo;&#272&#7841i th&#7855ng m&ugrave;a xu&acirc;n&rdquo;.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> V&#7873 th&#7901i gian thi c&#361ng g&#7891m 3 &#273&#7907t sau &#273&acirc;y:</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> &bull; &#272&#7907t 1: ch&#7911 &#273&#7873 &ldquo;D&#7845u &#7845n l&#7883ch s&#7917&rdquo;</span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> &#272&#7889i v&#7899i b&#7843ng A: t&#7915 08g00 ng&agrave;y 19/4/2015 &#273&#7871n 24g00 ng&agrave;y 20/4/2015<br /> &#272&#7889i v&#7899i b&#7843ng B, C: t&#7915 08g00 ng&agrave;y 19/4/2015 &#273&#7871n 24g00 ng&agrave;y 24/4/2015</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> &bull; &#272&#7907t 2: ch&#7911 &#273&#7873 &ldquo;Con &#273&#432&#7901ng ch&acirc;n l&yacute;&rdquo;<br /> &#272&#7889i v&#7899i b&#7843ng A: t&#7915 08g00 ng&agrave;y 25/4/2015 &#273&#7871n 24g00 ng&agrave;y 26/4/2015<br /> &#272&#7889i v&#7899i b&#7843ng B, C: t&#7915 08g00 ng&agrave;y 25/4/2015 &#273&#7871n 24g00 ng&agrave;y 29/4/2015</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> &bull; &#272&#7907t 3: ch&#7911 &#273&#7873 &ldquo;&#272&#7841i th&#7855ng m&ugrave;a xu&acirc;n&rdquo;<br /> &#272&#7889i v&#7899i b&#7843ng A: t&#7915 08g00 ng&agrave;y 30/4/2015 &#273&#7871n 24g00 ng&agrave;y 01/5/2015<br /> &#272&#7889i v&#7899i b&#7843ng B, C: t&#7915 08g00 ng&agrave;y 30/4/2015 &#273&#7871n 24g00 ng&agrave;y 06/5/2015</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Sau khi k&#7871t th&uacute;c ba v&ograve;ng thi, &#7903 b&#7843ng A s&#7869 ch&#7885n ra 100 th&iacute; sinh v&agrave;o v&ograve;ng chung k&#7871t (70 th&iacute; sinh c&oacute; t&#7893ng &#273i&#7875m 3 &#273&#7907t thi cao nh&#7845t v&agrave; 30 th&iacute; sinh c&oacute; s&#7889 &#273i&#7875m cao nh&#7845t c&#7911a m&#7895i &#273&#7907t) tham gia v&ograve;ng chung k&#7871t t&#7841i Nh&agrave; v&#259n h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n v&agrave;o l&uacute;c 8g ng&agrave;y 10-5. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Ri&ecirc;ng hai b&#7843ng c&ograve;n l&#7841i, sau 3 &#273&#7907t thi c&#7911a v&ograve;ng lo&#7841i, h&#7879 th&#7889ng s&#7869 ch&#7885n ra 100 th&iacute; sinh m&#7895i b&#7843ng v&agrave;o v&ograve;ng chung k&#7871t. Trong v&ograve;ng chung k&#7871t, th&iacute; sinh s&#7869 tham gia 4 ph&#7847n thi tr&ecirc;n trang tr&#7855c nghi&#7879m. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Ban t&#7893 ch&#7913c trao gi&#7843i th&#432&#7903ng v&agrave; gi&#7845y khen cho 1 gi&#7843i nh&#7845t, 1 gi&#7843i nh&igrave;, 1 gi&#7843i ba, 2 gi&#7843i khuy&#7871n kh&iacute;ch &#273&#7889i v&#7899i m&#7895i b&#7843ng thi.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Ri&ecirc;ng b&#7843ng A trao th&ecirc;m gi&#7843i th&#432&#7903ng cho c&aacute;c &#273&#417n v&#7883 c&oacute; nhi&#7873u th&iacute; sinh tham d&#7921 (ch&#7881 x&eacute;t nh&#7919ng &#273&#417n v&#7883 c&oacute; tr&ecirc;n 1.000 ng&#432&#7901i d&#7921 thi);</span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-family: Arial;"><br /> TU&#7892I TR&#7866 ONLINE </span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;</span></span></div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

Agile Việt Nam
;