Hãy đến với một sự kiện nổi bật chào mừng Ngày sách Việt Nam

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&ldquo;B&#7853t m&iacute;&rdquo; v&#7899i c&aacute;c b&#7841n tr&#7867 v&agrave; t&#7845t c&#7843 c&aacute;c b&#7841n y&ecirc;u th&iacute;ch s&aacute;ch: v&agrave;o l&uacute;c 09g00 ng&agrave;y 19/4/2015 (Ch&#7911 nh&#7853t) t&#7841i S&#7843nh tri&#7875n l&atilde;m Nh&agrave; v&#259n h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n s&#7869 t&#7893 ch&#7913c L&#7877 t&#7893ng k&#7871t v&agrave; trao gi&#7843i cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng gi&#7899i thi&#7879u 100 quy&#7875n s&aacute;ch thanh thi&#7871u nhi th&agrave;nh ph&#7889 n&ecirc;n &#273&#7885c.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Ban t&#7893 ch&#7913c cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng s&#7869 ra m&#7855t 100 quy&#7875n s&aacute;ch s&#7889ng c&ugrave;ng v&#7899i tu&#7893i tr&#7867. Ch&#7855c h&#7859n trong m&#7895i ch&uacute;ng ta &#273&atilde; t&#7915ng &#273&#7885c, t&#7915ng ng&#7851m ngh&#297 v&agrave; t&#7915ng d&agrave;nh nhi&#7873u t&igrave;nh c&#7843m t&#7889t &#273&#7865p cho nh&#7919ng cu&#7889n s&aacute;chc&#7911a ri&ecirc;ng m&igrave;nh. V&agrave; &#273&acirc;y c&#361ng l&agrave; d&#7883p &#273&#7875 c&aacute;c b&#7841n &ldquo;h&#7897i ng&#7897&rdquo; nh&#7919ng quy&#7875n s&aacute;ch m&agrave; m&igrave;nh y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave;&hellip; &#273&#7875 xem, nh&#7919ng cu&#7889n s&aacute;ch n&agrave;y c&oacute; n&#7857m trong danh s&aacute;ch 100 quy&#7875n s&aacute;ch m&agrave; Ban Th&#432&#7901ng v&#7909&nbsp; Th&agrave;nh &#272o&agrave;n gi&#7899i thi&#7879u v&#7899i c&aacute;c b&#7841n kh&ocirc;ng nh&eacute;!</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> &ldquo;B&#7853t m&iacute;&rdquo; b&iacute; m&#7853t th&#7913 2 l&agrave; khi tham gia ch&#432&#417ng tr&igrave;nh, c&aacute;c b&#7841n s&#7869 &#273&#432&#7907c giao l&#432u v&#7899i Nh&agrave; v&#259n Nguy&#7877n Nh&#7853t &Aacute;nh, t&aacute;c gi&#7843 c&#7911a r&#7845t nhi&#7873u t&aacute;c ph&#7849m hay g&#7855n li&#7873n v&#7899i thanh thi&#7871u nhi v&agrave; c&#7843 tu&#7893i th&#417 c&#7911a ch&uacute;ng ta. C&aacute;c b&#7841n c&oacute; nh&#7899 quy&#7875n Cho t&ocirc;i xin m&#7897t v&eacute; &#273i tu&#7893i th&#417? Bong b&oacute;ng l&ecirc;n tr&#7901i? B&#7897 K&iacute;nh v&#7841n hoa? v&agrave; nhi&#7873u nh&#7919ng t&aacute;c ph&#7849m, quy&#7875n s&aacute;ch &#273&atilde; &#273i v&agrave;o l&ograve;ng ch&uacute;ng ta? V&#7853y th&igrave; b&acirc;y gi&#7901, c&aacute;c b&#7841n h&atilde;y chu&#7849n b&#7883 cho m&igrave;nh nh&#7919ng c&acirc;u h&#7887i th&uacute; v&#7883 &#273&#7875 giao l&#432u v&#7899i nh&agrave; v&#259n Nguy&#7877n Nh&#7853t &Aacute;nh nh&eacute;. Bi&#7871t &#273&acirc;u s&#7869 c&oacute; nhi&#7873u ph&#7847n qu&agrave; h&#7845p d&#7851n &ldquo;r&#7911ng r&#7881nh&rdquo; mang v&#7873!</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Ch&#432&#417ng tr&igrave;nh c&ograve;n r&#7845t nhi&#7873u s&acirc;n ch&#417i th&uacute; v&#7883 nh&#432 tr&#432ng b&agrave;y 100 quy&#7875n s&aacute;ch thanh thi&#7871u nhi th&agrave;nh ph&#7889 n&ecirc;n &#273&#7885c, c&aacute;c gian h&agrave;ng s&aacute;ch c&#7911a c&aacute;c nh&agrave; xu&#7845t b&#7843n,&hellip;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> C&ograve;n ch&#7847n ch&#7915 g&igrave; n&#7919a m&agrave; kh&ocirc;ng tham gia &#273&uacute;ng kh&ocirc;ng n&agrave;o!</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Nh&#7855c l&#7841i nh&eacute;: 09g00 ng&agrave;y 19/4/2015 (ch&#7911 nh&#7853t) t&#7841i S&#7843nh tri&#7875n l&atilde;m Nh&agrave; v&#259n h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n (S&#7889 4, Ph&#7841m Ng&#7885c Th&#7841ch, Qu&#7853n 1)</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> V&agrave;o c&#7917a t&#7921 do nh&eacute; c&aacute;c b&#7841n!</span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong><br /> THU THANH</strong><br /> <br /> </span></span></div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

Agile Việt Nam
;