Hãy đến với một sự kiện nổi bật chào mừng Ngày sách Việt Nam

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&ldquo;B&#7853t m&iacute;&rdquo; v&#7899i c&aacute;c b&#7841n tr&#7867 v&agrave; t&#7845t c&#7843 c&aacute;c b&#7841n y&ecirc;u th&iacute;ch s&aacute;ch: v&agrave;o l&uacute;c 09g00 ng&agrave;y 19/4/2015 (Ch&#7911 nh&#7853t) t&#7841i S&#7843nh tri&#7875n l&atilde;m Nh&agrave; v&#259n h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n s&#7869 t&#7893 ch&#7913c L&#7877 t&#7893ng k&#7871t v&agrave; trao gi&#7843i cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng gi&#7899i thi&#7879u 100 quy&#7875n s&aacute;ch thanh thi&#7871u nhi th&agrave;nh ph&#7889 n&ecirc;n &#273&#7885c.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Ban t&#7893 ch&#7913c cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng s&#7869 ra m&#7855t 100 quy&#7875n s&aacute;ch s&#7889ng c&ugrave;ng v&#7899i tu&#7893i tr&#7867. Ch&#7855c h&#7859n trong m&#7895i ch&uacute;ng ta &#273&atilde; t&#7915ng &#273&#7885c, t&#7915ng ng&#7851m ngh&#297 v&agrave; t&#7915ng d&agrave;nh nhi&#7873u t&igrave;nh c&#7843m t&#7889t &#273&#7865p cho nh&#7919ng cu&#7889n s&aacute;chc&#7911a ri&ecirc;ng m&igrave;nh. V&agrave; &#273&acirc;y c&#361ng l&agrave; d&#7883p &#273&#7875 c&aacute;c b&#7841n &ldquo;h&#7897i ng&#7897&rdquo; nh&#7919ng quy&#7875n s&aacute;ch m&agrave; m&igrave;nh y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave;&hellip; &#273&#7875 xem, nh&#7919ng cu&#7889n s&aacute;ch n&agrave;y c&oacute; n&#7857m trong danh s&aacute;ch 100 quy&#7875n s&aacute;ch m&agrave; Ban Th&#432&#7901ng v&#7909&nbsp; Th&agrave;nh &#272o&agrave;n gi&#7899i thi&#7879u v&#7899i c&aacute;c b&#7841n kh&ocirc;ng nh&eacute;!</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> &ldquo;B&#7853t m&iacute;&rdquo; b&iacute; m&#7853t th&#7913 2 l&agrave; khi tham gia ch&#432&#417ng tr&igrave;nh, c&aacute;c b&#7841n s&#7869 &#273&#432&#7907c giao l&#432u v&#7899i Nh&agrave; v&#259n Nguy&#7877n Nh&#7853t &Aacute;nh, t&aacute;c gi&#7843 c&#7911a r&#7845t nhi&#7873u t&aacute;c ph&#7849m hay g&#7855n li&#7873n v&#7899i thanh thi&#7871u nhi v&agrave; c&#7843 tu&#7893i th&#417 c&#7911a ch&uacute;ng ta. C&aacute;c b&#7841n c&oacute; nh&#7899 quy&#7875n Cho t&ocirc;i xin m&#7897t v&eacute; &#273i tu&#7893i th&#417? Bong b&oacute;ng l&ecirc;n tr&#7901i? B&#7897 K&iacute;nh v&#7841n hoa? v&agrave; nhi&#7873u nh&#7919ng t&aacute;c ph&#7849m, quy&#7875n s&aacute;ch &#273&atilde; &#273i v&agrave;o l&ograve;ng ch&uacute;ng ta? V&#7853y th&igrave; b&acirc;y gi&#7901, c&aacute;c b&#7841n h&atilde;y chu&#7849n b&#7883 cho m&igrave;nh nh&#7919ng c&acirc;u h&#7887i th&uacute; v&#7883 &#273&#7875 giao l&#432u v&#7899i nh&agrave; v&#259n Nguy&#7877n Nh&#7853t &Aacute;nh nh&eacute;. Bi&#7871t &#273&acirc;u s&#7869 c&oacute; nhi&#7873u ph&#7847n qu&agrave; h&#7845p d&#7851n &ldquo;r&#7911ng r&#7881nh&rdquo; mang v&#7873!</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Ch&#432&#417ng tr&igrave;nh c&ograve;n r&#7845t nhi&#7873u s&acirc;n ch&#417i th&uacute; v&#7883 nh&#432 tr&#432ng b&agrave;y 100 quy&#7875n s&aacute;ch thanh thi&#7871u nhi th&agrave;nh ph&#7889 n&ecirc;n &#273&#7885c, c&aacute;c gian h&agrave;ng s&aacute;ch c&#7911a c&aacute;c nh&agrave; xu&#7845t b&#7843n,&hellip;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> C&ograve;n ch&#7847n ch&#7915 g&igrave; n&#7919a m&agrave; kh&ocirc;ng tham gia &#273&uacute;ng kh&ocirc;ng n&agrave;o!</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Nh&#7855c l&#7841i nh&eacute;: 09g00 ng&agrave;y 19/4/2015 (ch&#7911 nh&#7853t) t&#7841i S&#7843nh tri&#7875n l&atilde;m Nh&agrave; v&#259n h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n (S&#7889 4, Ph&#7841m Ng&#7885c Th&#7841ch, Qu&#7853n 1)</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> V&agrave;o c&#7917a t&#7921 do nh&eacute; c&aacute;c b&#7841n!</span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong><br /> THU THANH</strong><br /> <br /> </span></span></div> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 13.12, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khai mạc Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN+3 năm 2018.

Agile Việt Nam
;