Triển khai Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><br /> <span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>Tri&#7875n khai Chi&#7871n l&#432&#7907c Ph&aacute;t tri&#7875n thanh ni&ecirc;n Vi&#7879t Nam </strong></span><br /> </span></div> <div style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: small;"><br /> </span></em></div> <div style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: small;">Th&#7911 t&#432&#7899ng Ch&iacute;nh ph&#7911 v&#7915a c&oacute; Ch&#7881 th&#7883 y&ecirc;u c&#7847u c&aacute;c B&#7897, ng&agrave;nh, &#273&#7883a ph&#432&#417ng t&#7893 ch&#7913c qu&aacute;n tri&#7879t v&agrave; tri&#7875n khai Chi&#7871n l&#432&#7907c Ph&aacute;t tri&#7875n thanh ni&ecirc;n Vi&#7879t Nam giai &#273o&#7841n 2011-2020 trong th&aacute;ng 5 v&agrave; th&aacute;ng 6/2012. </span></em></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><img height="298" width="448" src="Vi%20thanh%20nien.jpg" alt="" /></span></div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-size: small;">&#7843nh minh h&#7885a. &#7843nh Nguy&#7877n &Aacute;</span></em></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> B&#7897 tr&#432&#7903ng, Th&#7911 tr&#432&#7903ng c&#417 quan ngang B&#7897, Th&#7911 tr&#432&#7903ng c&#417 quan tr&#7921c thu&#7897c Ch&iacute;nh ph&#7911, Ch&#7911 t&#7883ch UBND c&aacute;c t&#7881nh, th&agrave;nh ph&#7889 tr&#7921c thu&#7897c Trung &#432&#417ng c&#7847n ch&#7881 &#273&#7841o x&acirc;y d&#7921ng Ch&#432&#417ng tr&igrave;nh ph&aacute;t tri&#7875n thanh ni&ecirc;n c&#7911a B&#7897, ng&agrave;nh, &#273&#7883a ph&#432&#417ng m&igrave;nh b&aacute;m s&aacute;t m&#7909c ti&ecirc;u, ch&#7881 ti&ecirc;u c&#7911a Chi&#7871n l&#432&#7907c ph&aacute;t tri&#7875n thanh ni&ecirc;n; k&#7871t h&#7907p, l&#7891ng gh&eacute;p Ch&#432&#417ng tr&igrave;nh n&agrave;y v&#7899i vi&#7879c tri&#7875n khai th&#7921c hi&#7879n c&aacute;c ch&#432&#417ng tr&igrave;nh, k&#7871 ho&#7841ch, &#273&#7873 &aacute;n, d&#7921 &aacute;n ph&aacute;t tri&#7875n kinh t&#7871 - x&atilde; h&#7897i 5 n&#259m v&agrave; h&agrave;ng n&#259m c&#7911a B&#7897, ng&agrave;nh, &#273&#7883a ph&#432&#417ng. </span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> Trong t&#7893 ch&#7913c th&#7921c hi&#7879n c&#7847n x&aacute;c &#273&#7883nh r&otilde; c&aacute;c nhi&#7879m v&#7909, ph&acirc;n c&ocirc;ng c&#7909 th&#7875 t&#7893 ch&#7913c, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; tr&aacute;ch nhi&#7879m, th&#7901i h&#7841n ho&agrave;n th&agrave;nh... &#273&#7875 b&#7843o &#273&#7843m vi&#7879c th&#7921c hi&#7879n hi&#7879u l&#7921c, hi&#7879u qu&#7843.</span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> Th&#7911 t&#432&#7899ng y&ecirc;u c&#7847u t&#7893 ch&#7913c t&#7889t c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truy&#7873n, ph&#7893 bi&#7871n Chi&#7871n l&#432&#7907c ph&aacute;t tri&#7875n thanh ni&ecirc;n nh&#7857m t&#7841o s&#7921 chuy&#7875n bi&#7871n m&#7841nh m&#7869 v&#7873 nh&#7853n th&#7913c c&#7911a c&aacute;c ng&agrave;nh, c&aacute;c c&#7845p t&#7915 Trung &#432&#417ng &#273&#7871n c&#417 s&#7903, trong &#273&#7897i ng&#361 c&aacute;n b&#7897 l&atilde;nh &#273&#7841o, c&ocirc;ng ch&#7913c, vi&ecirc;n ch&#7913c v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n v&#7873 quan &#273i&#7875m, m&#7909c ti&ecirc;u, ch&#7881 ti&ecirc;u v&agrave; &yacute; ngh&#297a c&#7911a Chi&#7871n l&#432&#7907c; v&#7883 tr&iacute;, vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhi&#7879m c&#7911a c&aacute;c B&#7897, ng&agrave;nh v&agrave; &#273&#7883a ph&#432&#417ng trong vi&#7879c t&#7893 ch&#7913c th&#7921c hi&#7879n.</span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> C&aacute;c B&#7897, ng&agrave;nh, &#273&#7883a ph&#432&#417ng c&#7847n t&#7893 ch&#7913c qu&aacute;n tri&#7879t v&agrave; tri&#7875n khai Chi&#7871n l&#432&#7907c ph&aacute;t tri&#7875n thanh ni&ecirc;n giai &#273o&#7841n 2011-2020 trong th&aacute;ng 5 v&agrave; th&aacute;ng 6/2012. Th&#432&#7901ng xuy&ecirc;n ch&#7881 &#273&#7841o, ki&#7875m tra, &#273&aacute;nh gi&aacute; vi&#7879c t&#7893 ch&#7913c tri&#7875n khai, th&#7921c hi&#7879n Chi&#7871n l&#432&#7907c.</span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> </span><strong><span style="font-size: small;">L&atilde;nh &#273&#7841o B&#7897, ng&agrave;nh, &#273&#7883a ph&#432&#417ng &#273&#7883nh k&#7923 &#273&#7889i tho&#7841i v&#7899i thanh ni&ecirc;n</span></strong></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> Th&#7911 t&#432&#7899ng Ch&iacute;nh ph&#7911 y&ecirc;u c&#7847u c&aacute;c B&#7897, ng&agrave;nh kh&#7849n tr&#432&#417ng x&acirc;y d&#7921ng, ph&ecirc; duy&#7879t theo th&#7849m quy&#7873n ho&#7863c tr&igrave;nh c&#7845p c&oacute; th&#7849m quy&#7873n ph&ecirc; duy&#7879t v&agrave; t&#7893 ch&#7913c tri&#7875n khai th&#7921c hi&#7879n c&aacute;c nhi&#7879m v&#7909, &#273&#7873 &aacute;n, d&#7921 &aacute;n c&#7909 th&#7875 &#273&atilde; &#273&#432&#7907c Th&#7911 t&#432&#7899ng Ch&iacute;nh ph&#7911 giao theo &#273&uacute;ng th&#7901i gian quy &#273&#7883nh, b&#7843o &#273&#7843m ch&#7845t l&#432&#7907ng v&agrave; hi&#7879u qu&#7843.</span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> T&#7915 n&#259m 2013, &#273&#7883nh k&#7923 v&agrave;o Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n h&agrave;ng n&#259m, c&aacute;c B&#7897 tr&#432&#7903ng, Th&#7911 tr&#432&#7903ng c&#417 quan ngang B&#7897, c&#417 quan thu&#7897c Ch&iacute;nh ph&#7911 v&agrave; Ch&#7911 t&#7883ch UBND c&aacute;c t&#7881nh, th&agrave;nh ph&#7889 tr&#7921c thu&#7897c Trung &#432&#417ng c&oacute; tr&aacute;ch nhi&#7879m &#273&#7889i tho&#7841i v&#7899i thanh ni&ecirc;n &#273&#7875 n&#7855m b&#7855t t&igrave;nh h&igrave;nh v&agrave; gi&#7843i quy&#7871t nh&#7919ng v&#7845n &#273&#7873 &#273&#7863t ra &#273&#7889i v&#7899i thanh ni&ecirc;n.</span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> M&#7909c ti&ecirc;u c&#7911a Chi&#7871n l&#432&#7907c ph&aacute;t tri&#7875n thanh ni&ecirc;n Vi&#7879t Nam giai &#273o&#7841n 2011 &ndash; 2020 l&agrave; x&acirc;y d&#7921ng th&#7871 h&#7879 thanh ni&ecirc;n Vi&#7879t Nam ph&aacute;t tri&#7875n to&agrave;n di&#7879n; c&oacute; tr&igrave;nh &#273&#7897 h&#7885c v&#7845n, ngh&#7873 nghi&#7879p v&agrave; vi&#7879c l&agrave;m; h&igrave;nh th&agrave;nh ngu&#7891n nh&acirc;n l&#7921c tr&#7867 c&oacute; ch&#7845t l&#432&#7907ng cao &#273&aacute;p &#7913ng y&ecirc;u c&#7847u th&#7901i k&#7923 &#273&#7849y m&#7841nh c&ocirc;ng nghi&#7879p h&oacute;a, hi&#7879n &#273&#7841i h&oacute;a v&agrave; h&#7897i nh&#7853p qu&#7889c t&#7871. </span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> &#272&#7871n n&#259m 2020, c&oacute; &iacute;t nh&#7845t 80% thanh ni&ecirc;n &#273&#432&#7907c trang b&#7883 k&#7929 n&#259ng s&#7889ng, ki&#7871n th&#7913c v&#7873 b&igrave;nh &#273&#7859ng gi&#7899i, s&#7913c kh&#7887e sinh s&#7843n, x&acirc;y d&#7921ng gia &#273&igrave;nh h&#7841nh ph&uacute;c, ph&ograve;ng ch&#7889ng b&#7841o l&#7921c gia &#273&igrave;nh. </span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> &#272&#7891ng th&#7901i, 80% thanh ni&ecirc;n &#273&#7841t tr&igrave;nh &#273&#7897 h&#7885c v&#7845n trung h&#7885c ph&#7893 th&ocirc;ng v&agrave; t&#432&#417ng &#273&#432&#417ng; &#273&#7841t 450 sinh vi&ecirc;n tr&ecirc;n m&#7897t v&#7841n d&acirc;n; 70% thanh ni&ecirc;n trong l&#7921c l&#432&#7907ng lao &#273&#7897ng &#273&#432&#7907c &#273&agrave;o t&#7841o ngh&#7873; 100% thanh ni&ecirc;n h&#7885c sinh &#273&#432&#7907c gi&aacute;o d&#7909c h&#432&#7899ng nghi&#7879p.</span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> H&agrave;ng n&#259m, b&#7891i d&#432&#7905ng v&agrave; n&acirc;ng cao n&#259ng l&#7921c v&#7873 qu&#7843n l&yacute; nh&agrave; n&#432&#7899c cho &iacute;t nh&#7845t 20% c&aacute;n b&#7897, c&ocirc;ng ch&#7913c tr&#7867 c&#7845p x&atilde;; tuy&ecirc;n truy&#7873n, ph&#7893 bi&#7871n, gi&aacute;o d&#7909c ph&aacute;p lu&#7853t cho 500.000 thanh ni&ecirc;n lao &#273&#7897ng t&#7921 do v&agrave; thanh ni&ecirc;n lao &#273&#7897ng &#7903 c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghi&#7879p, khu kinh t&#7871; t&#432 v&#7845n ph&aacute;p lu&#7853t cho 300.000 thanh ni&ecirc;n n&ocirc;ng th&ocirc;n, mi&#7873n n&uacute;i, thanh ni&ecirc;n d&acirc;n t&#7897c thi&#7875u s&#7889,...</span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: right;"><em><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">(Theo doanthanhnien.vn)<br /> </span></span></em><span style="font-size: small;"><br /> <br /> </span></div> </html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;