294 đại biểu dự Đại hội TNTT làm theo lời Bác năm 2012

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); ">&nbsp;<b style="text-align: justify; ">294 &#273&#7841i bi&#7875u d&#7921 &#272&#7841i h&#7897i TNTT l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c n&#259m 2012</b></span></span></span></div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Ng&agrave;y 19/5, Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n s&#7869 t&#7893 ch&#7913c &#272&#7841i h&#7897i &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n ti&#7871n TP.HCM l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c&rdquo; n&#259m 2012, thi&#7871t th&#7921c ch&agrave;o m&#7915ng k&#7927 ni&#7879m 122 n&#259m Ng&agrave;y sinh Ch&#7911 t&#7883ch H&#7891 Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: center; "><img src="LOGO%20DH%20TNTT.png" width="448" height="333" alt="" /></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">&#272&#7841i h&#7897i &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n ti&#7871n TP.HCM l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c&rdquo; n&#259m 2012 qui t&#7909 <b>294</b> &#273&#7841i bi&#7875u l&agrave; nh&#7919ng g&#432&#417ng m&#7863t &#273i&#7875n h&igrave;nh c&oacute; nhi&#7873u th&agrave;nh t&iacute;ch n&#7893i b&#7853t trong c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n, r&egrave;n luy&#7879n &#273&#7841o &#273&#7913c, t&iacute;ch c&#7921c c&#7889ng hi&#7871n cho c&#7897ng &#273&#7891ng, x&atilde; h&#7897i; nh&#7919ng &#273i&#7875n h&igrave;nh ti&ecirc;u bi&#7875u trong &ldquo;h&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c&rdquo;. </span></span><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">&#272&#7841i h&#7897i s&#7869 di&#7877n ra t&#7915 06g - 17g ng&agrave;y 19/5/2012 t&#7841i NVH Thanh ni&ecirc;n v&agrave; m&#7897t s&#7889 c&#417 s&#7903 &#272o&agrave;n, b&#7855t &#273&#7847u b&#7857ng l&#7877 d&acirc;ng hoa, b&aacute;o c&ocirc;ng v&agrave; trao huy hi&#7879u Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n ti&#7871n l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c cho 294 g&#432&#417ng thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n ti&#7871n v&agrave;o l&uacute;c 6g30 t&#7841i T&#432&#7907ng &#273&agrave;i B&aacute;c H&#7891 (tr&#432&#7899c tr&#7909 s&#7903 UBND TP.HCM). Ngay sau &#273&oacute;, l&#7877 khai m&#7841c tri&#7875n l&atilde;m &#7843nh &ldquo;Thanh ni&ecirc;n TP.HCM l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c&rdquo; t&#7841i NVH Thanh ni&ecirc;n. </span></span><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Ti&#7871p theo, c&aacute;c &#273&#7841i bi&#7875u chia th&agrave;nh 8 nh&oacute;m tham gia &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh theo ch&acirc;n B&aacute;c&rdquo; bao g&#7891m nhi&#7873u ch&#432&#417ng tr&igrave;nh, ho&#7841t &#273&#7897ng c&#7909 th&#7875 nh&#432: tham gia di&#7877n &#273&agrave;n &ldquo;Ph&#7845n &#273&#7845u v&#432&#7907t qua kh&oacute; kh&#259n, h&#7871t l&ograve;ng, h&#7871t s&#7913c ph&#7909c v&#7909 nh&acirc;n d&acirc;n&rdquo;; th&#7921c hi&#7879n nh&#7919ng ho&#7841t &#273&#7897ng t&igrave;nh nguy&#7879n, c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; h&#7897i; ch&#432&#417ng tr&igrave;nh &ldquo;Th&#7855p s&aacute;ng &#432&#7899c m&#417 tu&#7893i tr&#7867 TP.HCM&rdquo;; tham quan c&aacute;c di t&iacute;ch l&#7883ch s&#7917, &#273&#7883a danh g&#7855n v&#7899i cu&#7897c &#273&#7901i ho&#7841t &#273&#7897ng c&#7911a B&aacute;c H&#7891, th&#259m v&agrave; t&#7863ng qu&agrave; c&aacute;c nh&acirc;n ch&#7913ng l&#7883ch s&#7917 t&#7915ng vinh d&#7921 &#273&#432&#7907c g&#7863p B&aacute;c H&#7891 v&agrave; c&aacute;c ba m&aacute; phong tr&agrave;o h&#7885c sinh &ndash; sinh vi&ecirc;n.</span></span><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Ho&#7841t &#273&#7897ng quan tr&#7885ng c&#7911a &#272&#7841i h&#7897i l&agrave; L&#7877 tuy&ecirc;n d&#432&#417ng Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n ti&#7871n TP.HCM l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c s&#7869 di&#7877n ra t&#7915 15g - 17g t&#7841i H&#7897i tr&#432&#7901ng NVH Thanh ni&ecirc;n, tuy&ecirc;n d&#432&#417ng v&agrave; t&ocirc;n vinh 40 &#273i&#7875n h&igrave;nh Thanh ni&ecirc;n l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c xu&#7845t s&#7855c nh&#7845t &#273&#432&#7907c xem x&eacute;t, b&igrave;nh ch&#7885n t&#7915 294 &#273&#7841i bi&#7875u c&#7911a &#272&#7841i h&#7897i &#273&#432&#7907c gi&#7899i thi&#7879u t&#7915 c&#417 s&#7903.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify"><o:p></o:p></p> <div style="text-align: left; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Danh s&aacute;ch &#273&#7841i bi&#7875u xem t&#7841i <span style="color: rgb(0, 0, 255); "><em><a href="http://www.mediafire.com/?rlcv6ii9vhi18a6">&#273&acirc;y.</a></em></span></span></span></div> <div style="text-align: right; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><strong>M&#7928 &#272&#7912C</strong></span></span></div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;