Thêm nhiều khu nhà trọ dùng nước đúng giá

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255); ">&nbsp;Th&ecirc;m nhi&#7873u khu nh&agrave; tr&#7885 d&ugrave;ng n&#432&#7899c &#273&uacute;ng gi&aacute;</span></strong></span></span></div> <div style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">S&aacute;ng 15-4, c&ocirc;ng &#273o&agrave;n - &#272o&agrave;n thanh ni&ecirc;n T&#7893ng c&ocirc;ng ty C&#7845p n&#432&#7899c S&agrave;i G&ograve;n &#273&atilde; ph&#7889i h&#7907p v&#7899i Qu&#7853n &#273o&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh v&agrave; C&ocirc;ng ty TNHH MTV c&#7845p n&#432&#7899c T&acirc;n H&ograve;a tri&#7875n khai ch&#432&#417ng tr&igrave;nh l&#7877 k&yacute; k&#7871t li&ecirc;n t&#7883ch v&#7853n &#273&#7897ng c&aacute;c ch&#7911 nh&agrave; tr&#7885 &#273&#259ng k&yacute; &#273&#7883nh m&#7913c n&#432&#7899c sinh ho&#7841t cho ng&#432&#7901i lao &#273&#7897ng &#7903 tr&#7885.</span></span></div> <div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">&#272&#7891ng th&#7901i l&#7855p &#273&#7863t &#273&#7891ng h&#7891 n&#432&#7899c cho t&#7845t c&#7843 h&#7897 d&acirc;n tr&ecirc;n c&aacute;c tuy&#7871n &#273&#432&#7901ng &#273&atilde; c&oacute; h&#7879 th&#7889ng c&#7845p n&#432&#7899c t&#7841i P.10, Q.T&acirc;n B&igrave;nh.</span></span></div> <div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><img src="559071.jpg" width="500" height="280" alt="" /><br type="_moz" /> </span></span></div> <div><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><br /> </span></span></div> <div style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><em>&#272o&agrave;n T&#7893ng c&ocirc;ng ty C&#7845p n&#432&#7899c S&agrave;i G&ograve;n h&#432&#7899ng d&#7851n c&aacute;c ch&#7911 nh&agrave; tr&#7885 &#273&#259ng k&yacute; l&#7855p &#273&#7863t &#273&#7891ng h&#7891 n&#432&#7899c - &#7842nh: Tr&#7847n H&#432ng.</em></span></span></div> <div style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Ba khu nh&agrave; tr&#7885 &#7903 P.10, Q.T&acirc;n B&igrave;nh (TP.HCM) c&#7911a c&aacute;c ch&#7911 nh&agrave; tr&#7885 V&otilde; Th&#7883 &Aacute;nh S&#432&#417ng, Tr&#7847n Ch&iacute; V&#7929, Tr&#7847n Thanh H&ugrave;ng g&#7891m t&#7893ng c&#7897ng 39 ph&ograve;ng v&#7899i g&#7847n 100 ng&#432&#7901i thu&ecirc; s&#7869 l&agrave; nh&#7919ng khu tr&#7885 &#273&#432&#7907c s&#7917 d&#7909ng 4m3 n&#432&#7899c sinh ho&#7841t m&#7895i th&aacute;ng v&#7899i gi&aacute; sau khi tr&#7915 chi ph&iacute; kh&#7845u hao l&agrave; d&#432&#7899i 6.000 &#273&#7891ng/m3.</span></span></div> <div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">&#272&#7871n nay, c&ocirc;ng &#273o&agrave;n - &#272o&agrave;n thanh ni&ecirc;n T&#7893ng c&ocirc;ng ty C&#7845p n&#432&#7899c S&agrave;i G&ograve;n &#273&atilde; v&#7853n &#273&#7897ng &#273&#432&#7907c 332 ch&#7911 nh&agrave; tr&#7885 cam k&#7871t th&#7921c hi&#7879n b&aacute;n &#273&uacute;ng gi&aacute; n&#432&#7899c cho g&#7847n 12.000 c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; ng&#432&#7901i &#7903 tr&#7885 thu&#7897c n&#259m qu&#7853n, huy&#7879n g&#7891m Q.4, Q.7, Q.T&acirc;n Ph&uacute;, Q.T&acirc;n B&igrave;nh, huy&#7879n Nh&agrave; B&egrave;. D&#7921 ki&#7871n, trong th&aacute;ng 5-2012 ch&#432&#417ng tr&igrave;nh s&#7869 l&#7855p &#273&#7863t &#273&#7891ng h&#7891 n&#432&#7899c cho 200 h&#7897 d&acirc;n v&agrave; s&#7869 c&oacute; &iacute;t nh&#7845t 300 ng&#432&#7901i lao &#273&#7897ng &#7903 tr&#7885 &#273&#432&#7907c c&#7845p &#273&#7883nh m&#7913c n&#432&#7899c.</span></span></div> <div><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><br /> </span></span></div> <div style="text-align: right; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><strong>TR&#7846N H&#431NG</strong></span></span></div> <div style="text-align: right; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><em>Theo TTO</em></span></span></div> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;