Trao học bổng "Nhất nghệ tinh" 2012

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); ">&nbsp;<b style="text-align: center; ">Trao h&#7885c b&#7893ng &quot;Nh&#7845t ngh&#7879 tinh&quot; 2012</b></span><br /> </span></span></div> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">120 su&#7845t h&#7885c b&#7893ng &quot;Nh&#7845t ngh&#7879 tinh&quot; 2012 &#273&atilde; &#273&#432&#7907c b&aacute;o Tu&#7893i Tr&#7867 v&agrave; Th&agrave;nh &#273o&agrave;n trao t&#7863ng v&agrave;o t&#7889i qua 12/4 t&#7841i nh&agrave; v&#259n h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP HCM. H&#7885c b&#7893ng n&#259m nay &#273&#432&#7907c trao cho 100 h&#7885c sinh, sinh vi&ecirc;n h&#7885c ngh&#7873 v&agrave; 20 thanh ni&ecirc;n, c&ocirc;ng nh&acirc;n h&#7885c n&acirc;ng c&#7845p ngh&#7873 thu&#7897c c&aacute;c &#273&#417n v&#7883 tr&#432&#7901ng h&#7885c v&agrave; c&#417 s&#7903 s&#7843n xu&#7845t kinh doanh tr&ecirc;n &#273&#7883a b&agrave;n th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh.</span></span><font face="Arial" size="2"><br type="_moz" /> </font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; "><img src="1%20(21).jpg" width="448" height="305" alt="" />&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><em>C&aacute;c h&#7885c sinh, sinh vi&ecirc;n h&#7885c ngh&#7873 nh&#7853n h&#7885c b&#7893ng &quot;Nh&#7845t ngh&#7879 tinh&quot; 2012</em></span></span><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">&quot;Nh&#7845t ngh&#7879 tinh&quot; l&agrave; h&#7885c b&#7893ng n&#7857m trong ch&#432&#417ng tr&igrave;nh &quot;V&igrave; ng&agrave;y mai ph&aacute;t tri&#7875n&quot; c&#7911a b&aacute;o Tu&#7893i Tr&#7867. &#272&acirc;y l&agrave; ch&#432&#417ng tr&igrave;nh t&igrave;m ki&#7871m v&agrave; gi&uacute;p &#273&#7905 cho nh&#7919ng b&#7841n tr&#7867 hi&#7871u h&#7885c nh&#432ng c&oacute; ho&agrave;n c&#7843nh kh&oacute; kh&#259n, b&#7845t h&#7841nh tr&ecirc;n c&#7843 n&#432&#7899c, g&oacute;p ph&#7847n gi&uacute;p c&aacute;c em c&oacute; th&ecirc;m ngh&#7883 l&#7921c, ph&#7845n d&#7845u h&#7885c t&#7853p, tr&#7903 th&agrave;nh nh&#7919ng ng&#432&#7901i con c&oacute; &iacute;ch cho x&atilde; h&#7897i.</span></span><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt"><o:p></o:p></span><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><br /> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">&#272&#432&#7907c bi&#7871t, trong nh&#7919ng n&#259m g&#7847n &#273&acirc;y, ngu&#7891n nh&acirc;n l&#7921c tay ngh&#7873 cao c&#7911a th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh v&#7851n &#273ang khan hi&#7871m. &#272&oacute; l&agrave; m&#7897t trong nh&#7919ng l&yacute; do khi&#7871n c&aacute;c t&#7893 ch&#7913c, c&aacute;c &#273&#417n v&#7883 tr&#432&#7901ng ngh&#7873 kh&ocirc;ng ng&#7915ng m&#7903 r&#7897ng &#273&agrave;o t&#7841o, n&acirc;ng cao ch&#7845t l&#432&#7907ng h&#7885c vi&ecirc;n. H&#7885c b&#7893ng &quot;Nh&#7845t ngh&#7879 tinh&quot; ra &#273&#7901i l&agrave; m&#7897t ho&#7841t &#273&#7897ng th&#7875 hi&#7879n s&#7921 quan t&acirc;m, ch&#259m s&oacute;c c&#7911a x&atilde; h&#7897i &#273&#7871n nh&#7919ng h&#7885c vi&ecirc;n h&#7885c ngh&#7873, t&#7841o &#273i&#7873u ki&#7879n cho c&aacute;c em h&#7885c t&#7853p t&#7889t nh&#7845t.</span></span><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt"><o:p></o:p></span><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><br /> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">&quot;Em r&#7845t vui khi nh&#7853n &#273&#432&#7907c h&#7885c b&#7893ng n&agrave;y. Trong th&#7901i gian t&#7899i, em ngh&#297 ch&#432&#417ng tr&igrave;nh n&ecirc;n nh&acirc;n r&#7897ng ra cho c&aacute;c sinh vi&ecirc;n n&#259m 2, n&#259m 3 &#273&#7875 gi&uacute;p &#273&#7905 th&ecirc;m &#273&#432&#7907c nh&#7919ng b&#7841n c&#361ng c&oacute; ho&agrave;n c&#7843nh kh&oacute; kh&#259n nh&#432 em.&quot; - B&#7841n Ng&#7885c Trinh, sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c K&#7929 Thu&#7853t C&ocirc;ng Ngh&#7879 TP HCM chia s&#7867.</span></span><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt"><o:p></o:p></span><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><br /> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><b>THU HI&#7872N</b></span></span><b><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt"><o:p></o:p></span></b></p> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;