Trang chủ
Văn bản năm 2006-2008
Văn bản năm 2009
Lịch làm việc
Thư mời
Thông báo
Công văn
Chương trình
Kế hoạch
Hướng dẫn
Báo cáo
Quyết định – Quy định – Quy chế
Văn kiện - Nghị quyết
Văn bản của UBKT
Chỉ thị
Đề án
Liên tịch
Văn bản năm 2010
Văn bản năm 2011
Văn bản năm 2012
Văn bản năm 2013
Văn bản năm 2014
Văn bản năm 2015
Văn bản năm 2016
Văn bản năm 2017
Văn Bản Năm 2018
Văn Bản Năm 2019
Văn Bản Năm 2020
Văn Bản Năm 2021
Văn bản Đội
Đại hội Đoàn Thành phố
 
Số lượt truy cập
7073319
Báo cáo Thứ ba, 26-01-2021
Báo cáo số 07-BC/TV v/v kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố Tháng 01 năm 2009
  Gửi email In thông tin
Báo cáo số 07-BC/TV v/v kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố Báo cáo số 07-BC/TV v/v kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố
Các thông tin khác
Báo cáo số 49 /BC-ĐTN Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố tháng 10/2009
Báo cáo số 48 /BC-ĐTN Sơ kết 5 năm (2004 - 2009) thực hiện kết luận của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII “về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”
Báo cáo số 45 /BC-ĐTN CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI THÀNH PHỐ QUÝ III NĂM 2009
Báo cáo số 38/BC-ĐTN về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố tháng 8/2009
Báo cáo số 37 -BC/ĐTN v/v Kết quả thực hiện đợt hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” kỷ niệm 62 năm Ngày Thương binh liệt sỹ
Báo cáo Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố tháng 7/2009
Báo cáo số 32 /BC-ĐTN về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố 6 tháng đầu năm 2009
Báo cáo số 21 - BC/TV v/v công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố tháng 5/2009
Báo cáo số 18 - BC/TV Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố tháng 4/2009
Báo cáo số 017 - BC/TV kết quả hoạt động Tháng Thanh niên năm 2009_Chủ đề “Tuổi trẻ thành phố hành động vì an sinh xã hội”
>>Xem thêm
Hệ Thống Quản Lý Đoàn Viên