Đội hình “Nhân dân tuần tra” - Mô hình phòng, chống ma túy hiệu quả của tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chiều&nbsp;26/6, ngay sau Chương tr&igrave;nh hưởng ứng Ng&agrave;y quốc tế v&agrave; Ng&agrave;y To&agrave;n d&acirc;n ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y, Trung ương Đo&agrave;n, Bộ C&ocirc;ng an ph&aacute;t động cuộc thi t&igrave;m hiểu kiến thức ph&aacute;p luật trong thanh thiếu ni&ecirc;n năm 2024 tại trường Đại học Văn Hiến (cơ sở B&igrave;nh Ch&aacute;nh, TP. Hồ Ch&iacute; Minh), đ&atilde; diễn ra Lễ ra qu&acirc;n ph&aacute;t động đợt hoạt động cao điểm ph&ograve;ng chống ma tu&yacute; v&agrave; ra qu&acirc;n đội h&igrave;nh &quot;Nh&acirc;n d&acirc;n tuần tra&quot; hưởng ứng Th&aacute;ng h&agrave;nh động ph&ograve;ng, chống ma tu&yacute; (26/6) trong thanh thiếu ni&ecirc;n.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhận thức r&otilde; sự nguy hiểm v&agrave; c&aacute;c t&aacute;c hại do ma tu&yacute; g&acirc;y ra, nhiều bạn trẻ tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; chung tay tuy&ecirc;n truyền v&agrave; thực hiện những phần việc g&oacute;p phần đẩy l&ugrave;i tệ nạn ma tu&yacute; Ngay sau Chương tr&igrave;nh hưởng ứng Ng&agrave;y quốc tế v&agrave; Ng&agrave;y To&agrave;n d&acirc;n ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y 26/6, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố&nbsp;ra qu&acirc;n ph&aacute;t động đợt hoạt động cao điểm ph&ograve;ng chống ma tu&yacute; năm 2024 v&agrave; ra qu&acirc;n đội h&igrave;nh &quot;Nh&acirc;n d&acirc;n tuần tra&quot;. Đ&acirc;y l&agrave; chương tr&igrave;nh nằm trong hoạt động cao điểm của Chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh qu&acirc;n xanh TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm&nbsp;2024.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37083/1b6fa68daf3b0c65552a16.jpg" style="height:367px; width:550px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>&nbsp;<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lễ ra qu&acirc;n ph&aacute;t động đợt hoạt động cao điểm ph&ograve;ng chống ma tu&yacute; năm 2024</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại buổi Lễ ra qu&acirc;n, đồng ch&iacute;&nbsp;Thiếu t&aacute; Đặng Văn Thắng - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n&nbsp;C&ocirc;ng an TP. Hồ Ch&iacute; Minh cho biết: <em>&quot;Với sức trẻ của m&igrave;nh, tuổi trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; triển khai nhiều đợt cao điểm tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống tội phạm v&agrave; đảm bảo trật tự, an to&agrave;n x&atilde; hội trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi.&quot;</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37083/dba97a5573e3d0bd89f217.jpg" style="height:367px; width:550px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute;&nbsp;Thiếu t&aacute; Đặng Văn Thắng - </em></span><em><span style="font-size:13px">Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng an</span></em><span style="font-size:12px"><em> TP. Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu tại Lễ ra qu&acirc;n</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đội h&igrave;nh&nbsp;h&igrave;nh &quot;Nh&acirc;n d&acirc;n tuần tra&quot; l&agrave; một c&aacute;nh tay nối d&agrave;i của lực lượng C&ocirc;ng an cơ sở, gi&uacute;p lực lượng C&ocirc;ng an cơ sở trong việc tuần tra kiểm so&aacute;t, nắm t&igrave;nh h&igrave;nh an ninh trật tự, h&ograve;a giải m&acirc;u thuẫn nội bộ từ địa phương, thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c an sinh x&atilde; hội v&agrave; tuy&ecirc;n truyền tại địa phương li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c C&ocirc;ng an. Trong đ&oacute; c&oacute; hoạt động ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y tại c&aacute;c địa b&agrave;n d&acirc;n cư.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ngay sau lễ ra qu&acirc;n, Đội h&igrave;nh &quot;Nh&acirc;n d&acirc;n tuần tra&quot; c&ugrave;ng với lực lượng C&ocirc;ng an đ&atilde; triển khai tuần tra tr&ecirc;n tất cả c&aacute;c tuyến đường tr&ecirc;n địa b&agrave;n. Hiện nay tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh, m&ocirc; h&igrave;nh &quot;Nh&acirc;n d&acirc;n tuần tra&quot; tại c&aacute;c x&atilde;, phường, thị trấn do Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng an TP. Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t kiến v&agrave; hỗ trợ c&aacute;c địa phương th&agrave;nh lập đ&atilde; đem lại hiệu quả t&iacute;ch cực trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống tội phạm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra, sau chương tr&igrave;nh, Ban tổ chức c&ograve;n đến thăm động vi&ecirc;n c&aacute;c chiến sĩ h&agrave;nh qu&acirc;n xanh của C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố, lực lượng Thanh ni&ecirc;n tham gia Tổ Nh&acirc;n d&acirc;n tuần tra đang thực hiện nhiệm vụ xử l&yacute;, giải quyết c&aacute;c đối tượng sống lang thang, v&ocirc; gia cư, nghiện ma tu&yacute; của C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố đang l&agrave;m nhiệm vụ tại x&atilde; B&igrave;nh Hưng. Đ&acirc;y l&agrave; sự ghi nhận v&agrave; kh&iacute;ch lệ v&ocirc; c&ugrave;ng &yacute; nghĩa đến Đội h&igrave;nh &quot;Nh&acirc;n d&acirc;n tuần tra&quot; tiếp tục cống hiến v&agrave; cố gắng trong&nbsp;đợt hoạt động cao điểm ph&ograve;ng chống ma tu&yacute; năm 2024.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Tin: Th&ugrave;y Trang</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Ảnh: Hồng Phong</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;