Vận động đoàn viên, thanh niên thông tin tố giác các đường dây, tổ chức, băng nhóm, điểm, tụ điểm phức tạp về ma tuý

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chiều ng&agrave;y 26/6 tại trường Đại học Văn Hiến (cơ sở B&igrave;nh Ch&aacute;nh, TP. Hồ Ch&iacute; Minh) đ&atilde; diễn ra Chương tr&igrave;nh hưởng ứng Ng&agrave;y quốc tế v&agrave; Ng&agrave;y To&agrave;n d&acirc;n ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y 26/6 ph&aacute;t động cuộc thi t&igrave;m hiểu kiến thức ph&aacute;p luật trong thanh thiếu ni&ecirc;n năm 2024 do Trung ương Đo&agrave;n, Bộ C&ocirc;ng an tổ chức v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đăng cai tổ chức.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống ma t&uacute;y c&oacute; &yacute; nghĩa quan trọng đối với mỗi quốc gia, d&acirc;n tộc. Trong những năm qua, Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước ta lu&ocirc;n quan t&acirc;m, ch&uacute; trọng thực hiện nhiệm vụ ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y, coi c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y l&agrave; nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của hệ thống ch&iacute;nh trị v&agrave; của to&agrave;n x&atilde; hội.&nbsp;Nhận thức r&otilde; sự nguy hiểm v&agrave; c&aacute;c t&aacute;c hại do ma tu&yacute; g&acirc;y ra, ng&agrave;y 13 th&aacute;ng 6 năm 2001, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; ban h&agrave;nh Quyết định số 93/2001/QĐ-TTg, H&agrave;ng năm lấy th&aacute;ng 6 l&agrave; &quot;Th&aacute;ng h&agrave;nh động ph&ograve;ng, chống ma tu&yacute;&quot; v&agrave; ng&agrave;y 26 th&aacute;ng 6 l&agrave; &quot;Ng&agrave;y to&agrave;n d&acirc;n ph&ograve;ng, chống ma tu&yacute;&quot;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Toàn cảnh Chương trình hưởng ứng Ngày quốc tế và Ngày Toàn dân phòng, chống ma túy 26/6 tại trường Đại học Văn Hiến (cơ sở Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37082/To%C3%A0n%20c%E1%BA%A3nh%20bu%E1%BB%95i%20l%E1%BB%85%20mit%20tinh.jpg" style="height:367px; width:550px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>To&agrave;n cảnh&nbsp;<span style="color:black">Chương tr&igrave;nh hưởng ứng Ng&agrave;y quốc tế v&agrave; Ng&agrave;y To&agrave;n d&acirc;n ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y 26/6 tại&nbsp;</span>trường Đại học Văn Hiến (cơ sở B&igrave;nh Ch&aacute;nh, TP. Hồ Ch&iacute; Minh)&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm nay, được sự chỉ đạo của Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp với Bộ C&ocirc;ng an v&agrave; c&aacute;c đơn vị tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Lễ ph&aacute;t động cuộc thi t&igrave;m hiểu kiến thức ph&aacute;p luật v&agrave; m&iacute;t tinh ph&ograve;ng, chống ma tu&yacute; trong thanh thiếu ni&ecirc;n năm 2024 đăng cai tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh ở điểm trường Đại học Văn Hiến (cơ sở B&igrave;nh Ch&aacute;nh).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; Thiếu tướng Cao Đăng Hưng - Ph&oacute; Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Bộ C&ocirc;ng an; anh Nguyễn Minh Triết - B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam; đồng ch&iacute; Nguyễn Hồ Hải - Thường trực Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute;&nbsp;Ng&ocirc; Minh Hải - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&ugrave;ng&nbsp;c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện c&aacute;c Ban, Văn ph&ograve;ng Trung ương Đo&agrave;n, c&aacute;c sở, ban, ng&agrave;nh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, l&atilde;nh đạo ban, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, l&atilde;nh đạo c&aacute;c ph&ograve;ng, ban Trường Đại học Văn Hiến, đại diện Thường trực c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, c&ugrave;ng c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c anh, chị ph&oacute;ng vi&ecirc;n c&aacute;c b&aacute;o, đ&agrave;i đ&atilde; về dự v&agrave; đưa tin cho chương tr&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37082/f6117da47412d74c8e0324.jpg" style="height:367px; width:550px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo cắt băng khai mạc Triển l&atilde;m &quot;T&aacute;c hại của ma t&uacute;y&quot;</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong khu&ocirc;n khổ Chương tr&igrave;nh hưởng ứng Ng&agrave;y quốc tế, Ng&agrave;y to&agrave;n d&acirc;n ph&ograve;ng, chống ma tu&yacute; trong thanh thiếu ni&ecirc;n, Triển l&atilde;m <em>&ldquo;T&aacute;c hại của ma tu&yacute;&rdquo; </em>thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; của c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo, qu&yacute; vị đại biểu, c&ugrave;ng c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đến tham quan.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37082/88661ac21374b02ae96522.jpg" style="height:367px; width:550px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute;&nbsp;</em><em>Thiếu tướng Cao Đăng Hưng - Ph&oacute; Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Bộ C&ocirc;ng an c&ugrave;ng&nbsp;anh Nguyễn Minh Triết - B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam tham quan triển l&atilde;m &quot;T&aacute;c hại của ma t&uacute;y&quot;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Triển l&atilde;m &ldquo;T&aacute;c hại của ma tu&yacute;&rdquo; được x&acirc;y dựng gồm 4 phần: phần 01 l&agrave; c&aacute;c nội dung tổng quan, kh&aacute;i niệm về ma tu&yacute;; phần 02 giới thiệu cụ thể về những loại ma tu&yacute; phổ biến hiện nay, minh hoạ r&otilde; n&eacute;t về đặc điểm v&agrave; t&aacute;c hại của từng loại ma tu&yacute; phổ biến, ngo&agrave;i ra trong phần 02 được thiết kế trưng b&agrave;y với c&aacute;c mẫu vật m&ocirc; phỏng cụ thể, sinh động với rất nhiều loại ma tu&yacute; phổ biến, c&aacute;c loại ma tu&yacute; mới xuất hiện tr&ecirc;n thị trường hiện nay để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n dễ d&agrave;ng h&igrave;nh dung v&agrave; tiếp cận, ph&ograve;ng ngừa với từng loại ma tu&yacute;. Phần 03 được x&acirc;y dựng với những nội dung về t&aacute;c hại của nghiện ma tu&yacute;, th&ocirc;ng qua những dữ liệu, h&igrave;nh ảnh để thấy được t&aacute;c hại to lớn m&agrave; ma t&uacute;y mang lại cho ch&iacute;nh bản th&acirc;n người sử dụng, cho gia đ&igrave;nh v&agrave; x&atilde; hội. Phần 04 l&agrave; những số liệu cụ thể về c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống ma tu&yacute; tại Việt Nam hiện nay.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37082/c69c0b39028fa1d1f89e23.jpg" style="height:367px; width:550px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:12px"><em>C&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo, qu&yacute; vị đại biểu c&ugrave;ng c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tham quan Triển l&atilde;m &quot;T&aacute;c hại của ma t&uacute;y&quot;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Triển l&atilde;m n&agrave;y trưng b&agrave;y rất nhiều h&igrave;nh ảnh v&agrave; t&aacute;c hại do ma tu&yacute; g&acirc;y ra, gi&uacute;p cho nhiều bạn trẻ nhận thức r&otilde; tội phạm về nạn ma t&uacute;y l&agrave; vấn đề to&agrave;n cầu mang t&iacute;nh cấp b&aacute;ch, g&acirc;y ảnh hưởng nghi&ecirc;m trọng đến sức khỏe cộng đồng v&agrave; nền kinh tế, x&atilde; hội của mỗi quốc gia.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37082/660efa8f9f3e3c60652f27.jpg" style="height:367px; width:550px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c mẫu vật m&ocirc; phỏng c&aacute;c loại ma t&uacute;y phổ biến hiện nay trong Triển l&atilde;m</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặc biệt, triển l&atilde;m năm nay c&ograve;n c&oacute; sự xuất hiện của khu vực trưng b&agrave;y với c&aacute;c mẫu vật m&ocirc; phỏng cụ thể, sinh động với rất nhiều loại ma tu&yacute; phổ biến, c&aacute;c loại ma tu&yacute; mới xuất hiện tr&ecirc;n thị trường hiện nay để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n dễ d&agrave;ng h&igrave;nh dung v&agrave; tiếp cận, ph&ograve;ng ngừa với từng loại ma tu&yacute;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37082/4c377baf1e1ebd40e40f28.jpg" style="height:367px; width:550px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:12px">C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n th&iacute;ch th&uacute; tham quan Triển l&atilde;m</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh hưởng ứng, anh Nguyễn Minh Triết - B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam cho biết: <em>&quot;Ph&ograve;ng ngừa tội phạm v&agrave; tệ nạn ma t&uacute;y trong thanh, thiếu ni&ecirc;n l&agrave; một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp b&aacute;ch của cả hệ thống ch&iacute;nh trị; trong đ&oacute; b&ecirc;n cạnh vai tr&ograve; n&ograve;ng cốt của lực lượng C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n, sự v&agrave;o cuộc của c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh, địa phương th&igrave; Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh cũng đ&oacute;ng vai tr&ograve; rất quan trọng.&quot;</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37082/11c1310238b49beac2a520.jpg" style="height:367px; width:550px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Nguyễn Minh Triết - B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam&nbsp;ph&aacute;t biểu tại Chương tr&igrave;nh</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng trong chương tr&igrave;nh, ban tổ chức c&ograve;n vận động c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n để trao tặng 10 phần qu&agrave; nhằm chia sẻ v&agrave; động vi&ecirc;n đến thanh ni&ecirc;n, c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; trao 10 phần qu&agrave; trao tặng cho thanh ni&ecirc;n ho&agrave;n lương tiến bộ tại địa phương.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37082/0bc8f431fd875ed9079619.jpg" style="height:367px; width:550px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute;&nbsp;</em></span><em>Nguyễn Hồ Hải - Ph&oacute; b&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh uỷ TP. Hồ Ch&iacute; Minh tặng qu&agrave; động vi&ecirc;n c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Để khẳng định quyết t&acirc;m ph&ograve;ng, chống ma tu&yacute; trong thanh thiếu nhi v&agrave; hưởng ứng ng&agrave;y quốc tế ph&ograve;ng chống ma tu&yacute;, ng&agrave;y to&agrave;n d&acirc;n ph&ograve;ng chống ma tu&yacute;, c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo, qu&yacute; vị đại biểu đ&atilde; thực hiện nghi thức ch&iacute;nh thức ph&aacute;t động c&aacute;c hoạt động cao điểm ph&ograve;ng chống ma tu&yacute; trong ng&agrave;y quốc tế ph&ograve;ng chống ma tu&yacute;, ng&agrave;y to&agrave;n d&acirc;n ph&ograve;ng chống ma tu&yacute; năm 2024.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37082/6672738c7a3ad964802b18.jpg" style="height:367px; width:550px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Nghi thức ch&iacute;nh thức&nbsp;hưởng ứng&nbsp;<span style="font-size:12px"><span style="color:black">Ng&agrave;y quốc tế v&agrave; Ng&agrave;y To&agrave;n d&acirc;n ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y 26/6 </span><span style="color:rgb(5, 5, 5)">ph&aacute;t động cuộc thi t&igrave;m hiểu kiến thức ph&aacute;p luật</span><span style="color:black"> trong thanh thiếu ni&ecirc;n năm 2024</span></span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hoạt động n&agrave;y nằm trong chương tr&igrave;nh gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống văn ho&aacute; cho thanh ni&ecirc;n, thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng giai đoạn 2023 &ndash; 2030, Chương tr&igrave;nh ph&ograve;ng, chống ma tu&yacute; trong thanh, thiếu ni&ecirc;n đến năm 2030 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, Chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c năm 2024 của Uỷ ban quốc gia ph&ograve;ng, chống AIDS, ma tu&yacute;, mại d&acirc;m.&nbsp;Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động thiết thực nhằm n&acirc;ng cao &yacute; thức, sự hiểu biết của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu ni&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n về tệ nạn ma t&uacute;y, tội phạm ma t&uacute;y v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c đấu tranh với tội phạm ma t&uacute;y, qua đ&oacute;, ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia tuy&ecirc;n truyền, vận động nh&acirc;n d&acirc;n đấu tranh với tội phạm ma t&uacute;y, ph&ograve;ng tr&aacute;nh, cảnh gi&aacute;c trước c&aacute;c tệ nạn ma t&uacute;y, tội phạm ma t&uacute;y.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tin: Th&ugrave;y Trang</strong></span></p> <p style="text-align:right"><strong>Ảnh: Hồng Phong</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;