Chiến sĩ Điện Biên Thành phố Bác Hồ tự hào truyền thống vẻ vang của Đội, tiếp bước cha anh làm nghìn việc tốt

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>70 năm đ&atilde; tr&ocirc;i qua, nhưng ngọn lửa Điện Bi&ecirc;n năm xưa v&agrave; truyền thống 83 năm của Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh vẫn lu&ocirc;n rực s&aacute;ng v&agrave; ch&aacute;y bỏng trong c&aacute;c thế hệ đội vi&ecirc;n, thiếu nhi Th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">H&ograve;a trong kh&ocirc;ng kh&iacute; rộn r&agrave;ng của những ng&agrave;y th&aacute;ng Năm&nbsp;lịch sử kỷ niệm 83 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15-5-1941 - 15-5-2024), kỷ niệm 134 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Bi&ecirc;n Phủ (07-5-1954 - 07-5-2024), 65 năm Ng&agrave;y mở đường Hồ Ch&iacute; Minh (19-5-1959 - 19-5-2024), s&aacute;ng 26-5, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n - Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Chương tr&igrave;nh kỷ niệm 83 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15-5-1941 - 15-5-2024) v&agrave; Hội qu&acirc;n &ldquo;Em l&agrave; chiến sĩ Điện Bi&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c Hồ&rdquo; tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n văn ho&aacute; Tao Đ&agrave;n (Quận 1).</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37022/A_MG_0439.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo c&ugrave;ng c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, thiếu nhi tại chương tr&igrave;nh</span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Em l&agrave; chiến sĩ Điện Bi&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c Hồ</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">L&agrave; t&ecirc;n chuỗi hoạt động tập trung v&agrave;o việc tuy&ecirc;n truyền v&agrave; gi&aacute;o dục tinh thần y&ecirc;u nước, &yacute; nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Bi&ecirc;n Phủ cho đội vi&ecirc;n, thiếu nhi Th&agrave;nh phố, gồm triển khai sinh hoạt Đại đội, Tiểu đo&agrave;n với chủ điểm &quot;Tiếp sức Điện Bi&ecirc;n - Thiếu nhi sẵn s&agrave;ng&quot;, x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t huy kho t&agrave;i liệu tuy&ecirc;n truyền c&oacute; chủ đề &quot;Em l&agrave; chiến sĩ Điện Bi&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c Hồ&quot;. Đồng thời, thiết lập c&aacute;c chuy&ecirc;n trang v&agrave; chuy&ecirc;n mục &quot;Chiến sĩ nhỏ Điện Bi&ecirc;n&quot; tr&ecirc;n c&aacute;c phương tiện th&ocirc;ng tin của tổ chức Đội tại c&aacute;c li&ecirc;n đội, gồm b&aacute;o Đội, c&aacute;c chương tr&igrave;nh ph&aacute;t thanh măng non&hellip;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tự h&agrave;o 83 năm truyền thống của Đội ta</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại chương tr&igrave;nh, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; c&ugrave;ng &ocirc;n lại &yacute; nghĩa, truyền thống Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh. 83 năm qua, Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng trưởng th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển, g&oacute;p phần quan trọng v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo thế hệ thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng, xứng đ&aacute;ng với niềm tin y&ecirc;u của Đảng v&agrave; B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&aacute;nh gi&aacute;: &ldquo;Chương tr&igrave;nh kỷ niệm 83 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15-5-1941 - 15-5-2024) v&agrave; hội qu&acirc;n &quot;Em l&agrave; chiến sĩ Điện Bi&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c Hồ&quot; c&oacute; sự tham gia của hơn 2.500 đội vi&ecirc;n, thiếu nhi ti&ecirc;u biểu đại diện hơn 800.000 đội vi&ecirc;n, 1,8 triệu thiếu nhi to&agrave;n th&agrave;nh phố đ&atilde; v&agrave; đang tiếp nối truyền thống của c&aacute;c thế hệ đi trước như anh Kim Đồng, anh Dương Văn Nội, Vừ A D&iacute;nh, Nguyễn B&aacute; Ngọc, L&ecirc; Văn T&aacute;m... C&aacute;c em đều l&agrave; những đội vi&ecirc;n, thiếu nhi chăm ngoan, học giỏi, r&egrave;n luyện tốt theo 5 điều B&aacute;c Hồ dạy&quot;.</span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">&quot;Tiếp nối truyền thống đ&oacute;, đội vi&ecirc;n, thiếu nhi Th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c đ&atilde; thi đua, r&egrave;n luyện, khẳng định khẩu hiệu &quot;Chiến sĩ Điện Bi&ecirc;n năm xưa đ&aacute;nh giỏi - Chiến sĩ Điện Bi&ecirc;n h&ocirc;m nay học tốt&quot; - đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n chia sẻ.</span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37022/DSC02086.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ngo&agrave;i ra, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố đ&atilde; phối hợp với Đo&agrave;n Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Ch&iacute; Minh thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh măng non l&agrave; Phần mềm: &ldquo;V&igrave; đ&agrave;n em&rdquo; TP. Hồ Ch&iacute; Minh - Hệ thống quản l&yacute; th&ocirc;ng tin v&agrave; theo d&otilde;i t&igrave;nh h&igrave;nh hỗ trợ, kết quả học tập của c&aacute;c em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 v&agrave; c&aacute;c em nhận học bổng do tổ chức Đo&agrave;n c&aacute;c cấp thực hiện.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37022/IMG_0778.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Nghi thức c&ocirc;ng bố c&ocirc;ng tr&igrave;nh măng non</span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Được sự ủy quyền của Trung ương Đo&agrave;n - Hội đồng Đội Trung ương, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n - Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố tuy&ecirc;n dương 03 chỉ huy Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh vinh dự nhận giải thưởng Kim Đồng năm học 2023 - 2024; Tuy&ecirc;n dương 74 gương Li&ecirc;n đội trưởng ti&ecirc;u biểu l&agrave; những chỉ huy Đội học tập tốt, r&egrave;n luyện chăm v&agrave; t&iacute;ch cực thi đua thực hiện tốt 5 Điều B&aacute;c Hồ dạy, l&agrave; những thủ lĩnh nhỏ tuổi nhưng rất năng động, bản lĩnh; Tuy&ecirc;n dương 70 tiểu đo&agrave;n ti&ecirc;u biểu trong chiến dịch &ldquo;Em l&agrave; chiến sĩ Điện Bi&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c Hồ&rdquo;. Để t&aacute;i hiện lại kh&ocirc;ng kh&iacute; thi đua lập c&ocirc;ng năm xưa, Bộ Chỉ huy chiến dịch &ldquo;Em l&agrave; chiến sĩ Điện Bi&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c Hồ&rdquo; trao tặng l&agrave; cờ Quyết chiến quyết thắng cho 70 Tiểu đo&agrave;n đ&atilde; t&iacute;ch cực, tham gia tốt trong c&aacute;c hoạt động.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37022/giaithuong%20kimdong.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em><font color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif">Đồng ch&iacute;&nbsp;Phạm Phương Thảo - Nguy&ecirc;n Chủ tịch Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố, nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố&nbsp;c&ugrave;ng đồng ch&iacute;&nbsp;</font><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Hải Nam - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Trung ương Đo&agrave;n tặng bằng khen cho c&aacute;c gương chỉ huy Đội ti&ecirc;u biểu nhận Giải thưởng Kim Đồng năm học 2023 - 2024</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37022/tuyenduong.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>74 gương Li&ecirc;n đội trưởng ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2024 được tuy&ecirc;n dương tại chương tr&igrave;nh</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ghi nhận, biểu dương những cố gắng của tổ chức Đội c&aacute;c cấp v&agrave; đội ngũ phụ tr&aacute;ch Đội c&ugrave;ng c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, thiếu nhi, đồng ch&iacute; Nguyễn Mạnh Cường - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Trưởng ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu: &ldquo;Từ khi th&agrave;nh lập đến nay, h&agrave;ng triệu đội vi&ecirc;n, thiếu nhi cả nước với tinh thần &quot;tuổi nhỏ l&agrave;m việc nhỏ, t&ugrave;y theo sức của m&igrave;nh&quot; kh&ocirc;ng những lu&ocirc;n nỗ lực học tập, nghi&ecirc;n cứu, tham gia t&iacute;ch cực, đ&oacute;ng g&oacute;p sức m&igrave;nh v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng, bảo vệ v&agrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố v&agrave; đất nước ph&ugrave; hợp v&agrave;o từng giai đoạn v&agrave; thời kỳ c&aacute;ch mạng. Tiếp nối truyền thống đ&oacute;, nhiều tổ chức Đội tại cơ sở đ&atilde; tự quản, s&aacute;ng tạo để đội vi&ecirc;n, thiếu nhi c&oacute; m&ocirc;i trường tham gia c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o, nhiều tấm gương được ph&aacute;t hiện, bồi dưỡng&quot;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37022/DSC02170.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn Mạnh Cường&nbsp;ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c khối diễu h&agrave;nh của c&aacute;c Đại đo&agrave;n (cụm thi đua) đ&atilde; t&aacute;i hiện c&aacute;c lực lượng trong chiến dịch Điện Bi&ecirc;n Phủ: Cờ chiến dịch &ldquo;Em l&agrave; chiến sĩ Điện Bi&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c Hồ&rdquo;; Khối Diễu h&agrave;nh của Ban Chỉ huy Chiến dịch to&agrave;n Th&agrave;nh phố: Thường trực Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố, Hội đồng Huấn luyện C&ocirc;ng t&aacute;c Đội Th&agrave;nh phố; Khối diễu h&agrave;nh của Đại đo&agrave;n T&acirc;y Bắc (cụm thi đua số 3), t&aacute;i hiện lực lượng c&ocirc;ng binh v&agrave; hậu cần - vận tải; Khối diễu h&agrave;nh của Đại đo&agrave;n Long Ch&acirc;u (cụm thi đua số 1), t&aacute;i hiện lực lượng ph&aacute;o binh; Khối diễu h&agrave;nh của Đại đo&agrave;n Chiến Thắng (cụm thi đua số 2), t&aacute;i hiện lực lượng d&acirc;n c&ocirc;ng hỏa tuyến v&agrave; qu&acirc;n y; Khối diễu h&agrave;nh của Đại đo&agrave;n Vinh Quang (cụm thi đua số 4), t&aacute;i hiện lực lượng đồng b&agrave;o c&aacute;c d&acirc;n tộc T&acirc;y Bắc; Khối diễu h&agrave;nh của Đại đo&agrave;n Việt Bắc (c&aacute;c đơn vị sự nghiệp: Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố, B&aacute;o Tuổi Trẻ, Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ, v&agrave; Tổng đo&agrave;n Sao Bắc Đẩu), t&aacute;i hiện lực lượng ph&oacute;ng vi&ecirc;n chiến trường, văn c&ocirc;ng; Diễu h&agrave;nh của đội h&igrave;nh Nghi thức Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh của 22 quận, huyện, th&agrave;nh phố Thủ Đức.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37022/B_MG_0469.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em><font color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif">Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi tham gia diễu h&agrave;nh tại chương tr&igrave;nh</font></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37022/B_MG_0496.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em>Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi tham gia diễu h&agrave;nh tại chương tr&igrave;nh</em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37022/NTP60154.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi tham gia c&aacute;c s&acirc;n chơi tại chương tr&igrave;nh</em></span></p> <div class="content " style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;"> <div class="txtbox-content" style="max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 15px 20px; border-width: 2px 2px 2px 10px; border-style: solid; border-color: rgb(159, 34, 78); border-image: initial; background: rgb(255, 238, 244);"> <h3><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Giải thưởng Kim Đồng l&agrave; giải thưởng cao qu&yacute; của Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh nhằm động vi&ecirc;n kịp thời những đội vi&ecirc;n, chỉ huy chi đội, li&ecirc;n đội c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi ở cơ sở</strong>.</span></span></h3> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">03 chỉ huy Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh vinh dự được nhận giải thưởng Kim Đồng năm học 2023 - 2024:</span></span></p> <p><span style="color:#FF0000"><em><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1. Bạn Đặng Trần Huyền Thư, Chi đội&nbsp;9/6, Li&ecirc;n đội THCS Hoa Lư, Th&agrave;nh phố Thủ Đức;<br /> 2. Bạn Trần Minh Như, Chi đội&nbsp;9A9, Li&ecirc;n đội THCS Colette, Quận 3;<br /> 3. Bạn Phan L&ecirc; Gia H&acirc;n, Chi đội&nbsp;9A2, Li&ecirc;n đội THCS V&acirc;n Đồn, Quận 4.</span></span></strong></em></span></p> </div> </div> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>B&Iacute;CH THẢO - THẠCH ANH</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Ảnh: TRUNG NGUY&Ecirc;N</strong></span></span></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;