Diễn đàn 'Hành động vì sinh viên - Action for Students'

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Chiều ng&agrave;y 21-5, hưởng ứng Ng&agrave;y thế giới về đa dạng văn h&oacute;a v&igrave; đối thoại v&agrave; ph&aacute;t triển (21/5), tại Trường Đại học Ng&acirc;n h&agrave;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh kết nối trực tuyến đến c&aacute;c điểm cầu quốc tế, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Diễn đ&agrave;n giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh với c&aacute;c tổ chức sinh vi&ecirc;n quốc tế v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam tại nước ngo&agrave;i năm 2024 - World Young Leader Conference in HCMC.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37020/Chi%20Ha.jpg" style="height:400px; width:600px" /> </span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chủ đề của diễn đ&agrave;n l&agrave; &quot;H&agrave;nh động v&igrave; sinh vi&ecirc;n - Action for Students&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham dự Diễn đ&agrave;n c&oacute; l&atilde;nh đạo Ủy ban người Việt Nam tại nước ngo&agrave;i TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh, l&atilde;nh đạo Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o - Đối ngoại Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;ch mạng L&agrave;o miền Nam Việt Nam, l&atilde;nh đạo c&aacute;c tổ chức sinh vi&ecirc;n quốc tế, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam tại nước ngo&agrave;i v&agrave; hơn 600 c&aacute;n bộ Hội, sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Diễn đ&agrave;n trực tiếp tại Trường ĐH Ng&acirc;n h&agrave;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; khoảng 600 sinh vi&ecirc;n c&ugrave;ng dự. Trong khi đ&oacute; s&aacute;u tổ chức sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&aacute;c nước trong khu vực ASEAN c&ugrave;ng đại diện 10 tổ chức Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam ở c&aacute;c nước (Anh, &Uacute;c, Nga, Đức, Th&aacute;i Lan, Singapore...) tham gia trực tuyến tại c&aacute;c điểm cầu.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37020/Thao%20luan%20SV.jpg" style="font-size:14px; height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu tại Diễn đ&agrave;n</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Điều h&agrave;nh diễn đ&agrave;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Điểm đ&aacute;ng ghi nhận đầu ti&ecirc;n ch&iacute;nh l&agrave; diễn đ&agrave;n do sinh vi&ecirc;n điều h&agrave;nh. To&agrave;n bộ hoạt động trong kh&acirc;u tổ chức, thực hiện do sinh vi&ecirc;n thực hiện. Theo nh&agrave; b&aacute;o Trần Quốc Linh (B&aacute;o Tuổi Trẻ), c&oacute; thể thấy sự chững chạc của sinh vi&ecirc;n khi hoạt động kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; sinh vi&ecirc;n tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;m&agrave; c&ograve;n đại diện c&aacute;c tổ chức sinh vi&ecirc;n nước ngo&agrave;i tham gia v&agrave; mọi việc được kh&aacute; trơn tru.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ đầu cầu TP. Hồ Ch&iacute; Minh, bạn V&otilde; Lập Ph&uacute;c (Hội Sinh vi&ecirc;n Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh) chọn biểu trưng của ASEAN v&agrave; biểu trưng của danh hiệu &quot;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&quot; để chia sẻ rằng sinh vi&ecirc;n Việt Nam n&oacute;i chung, sinh vi&ecirc;n TP.HCM n&oacute;i ri&ecirc;ng rất quan t&acirc;m t&igrave;m hiểu về tổ chức chung của khu vực.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37020/Vo%20Lap%20Phuc.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu tại Diễn đ&agrave;n</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo Ph&uacute;c, trong bộ chỉ số thanh ni&ecirc;n ASEAN c&oacute; ti&ecirc;u ch&iacute; về nhận thức của thanh ni&ecirc;n. &quot;C&oacute; thể tự tin n&oacute;i rằng những Sinh vi&ecirc;n 5 tốt trưởng th&agrave;nh đang g&oacute;p phần v&agrave;o lực lượng thanh ni&ecirc;n ASEAN, v&agrave; mỗi sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố&nbsp;đang sẵn s&agrave;ng phấn đấu, r&egrave;n luyện, trở th&agrave;nh những c&ocirc;ng d&acirc;n ASEAN&quot; - Ph&uacute;c ph&aacute;t biểu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong khi đ&oacute;, sinh vi&ecirc;n Trần Thị Kiều Anh (Hội Sinh vi&ecirc;n Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM) n&oacute;i về hoạt động t&igrave;nh nguyện m&agrave; bao thế hệ sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; thực hiện v&agrave; để lại nhiều dấu ấn x&atilde; hội tốt đẹp, được người d&acirc;n nhiều nơi đ&aacute;nh gi&aacute; cao.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ograve;n bạn Phạm Ngọc&nbsp;Qu&yacute;&nbsp;(Hội Sinh vi&ecirc;nTrường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Ch&iacute; Minh)&nbsp;n&oacute;i về những sản phẩm s&aacute;ng tạo do ch&iacute;nh sinh vi&ecirc;n l&agrave;m ra, ứng dụng c&ocirc;ng nghệ v&agrave; chuyển đổi số gắn với đặc t&iacute;nh năng động, s&aacute;ng tạo v&agrave; nhạy b&eacute;n của sinh vi&ecirc;n thế hệ Z hiện nay.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;c&ograve;n chủ động tham gia v&agrave; thiết kế c&aacute;c hoạt động để sinh vi&ecirc;n c&oacute; cơ hội tiếp cập, giao lưu với c&aacute;c s&acirc;n chơi học thuật, nghi&ecirc;n cứu khoa học quốc tế. Đ&acirc;y l&agrave; chia sẻ của &quot;C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh&quot; Đặng L&ecirc; Minh Khang - hiện l&agrave; sinh vi&ecirc;n Trường ĐH Y Dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Những n&eacute;t chấm ph&aacute; ấy tạo ra bộ mặt năng động, s&aacute;ng tạo v&agrave; dồi d&agrave;o năng lượng của sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37020/Dai%20bieu%20quoc%20te%202.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37020/Dai%20bieu%20Quoc%20te.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Đại biểu sinh vi&ecirc;n&nbsp;từ c&aacute;c nước trao đổi tại Diễn đ&agrave;n</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Hội Sinh vi&ecirc;n l&agrave;m cầu nối</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại Diễn đ&agrave;n, đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; Chủ tịch Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; ch&agrave;o mừng 06 tổ chức thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n một số quốc gia như Singapore, Philippines, Brunei, Laos, Malaysia, Cambodia v&agrave; 10 Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam tại Đức, &Yacute;, Vương quốc Anh, Li&ecirc;n bang Nga, Th&aacute;i Lan, Bỉ, &Uacute;c, &Aacute;o, Singapore, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Sinh vi&ecirc;n tại Ph&aacute;p đ&atilde; d&agrave;nh t&igrave;nh cảm, thời gian qu&yacute; b&aacute;u tham gia v&agrave; chia sẻ tại Diễn đ&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; cũng nhấn mạnh, với tinh thần vươn ra biển lớn, hội nhập c&ugrave;ng thế giới, lần đầu ti&ecirc;n Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Diễn đ&agrave;n n&agrave;y, vừa l&agrave; cơ hội để c&oacute; thể gặp gỡ, kết nối v&agrave; giao lưu với c&aacute;c tổ chức thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n một số quốc gia tr&ecirc;n thế giới, gắn kết với c&aacute;c Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam tại nước ngo&agrave;i, đồng thời mong muốn được lắng nghe, t&igrave;m hiểu v&agrave; những cơ hội hợp t&aacute;c trong tương lai với c&aacute;c tổ chức thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n một số nước, c&aacute;c tổ chức của Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam tại c&aacute;c quốc gia; nghi&ecirc;n cứu c&aacute;c c&aacute;ch l&agrave;m hay, hiệu quả, s&aacute;ng tạo trong việc tư vấn, đồng h&agrave;nh v&agrave; hỗ trợ sinh vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong chia sẻ của đại diện c&aacute;c tổ chức sinh vi&ecirc;n quốc tế, c&aacute;c kh&aacute;ch mời giới thiệu về hoạt động v&agrave; b&agrave;y tỏ mong muốn c&oacute; th&ecirc;m gắn kết, chia sẻ hoạt động c&ugrave;ng sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố thời gian tới. Cũng vậy, đại diện tổ chức Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam tại một số nước trong phần ph&aacute;t biểu của m&igrave;nh cũng mong muốn c&ugrave;ng chia sẻ kinh nghiệm hoạt động với phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng với đ&oacute;, c&aacute;c tổ chức Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam tại c&aacute;c nước rất sẵn l&ograve;ng hỗ trợ, kết nối v&agrave; chia sẻ với du học sinh trong nước khi c&aacute;c bạn qua học tập tại nước sở tại, sao cho c&oacute; thể h&igrave;nh th&agrave;nh cộng đồng du học sinh Việt Nam li&ecirc;n kết v&agrave; hoạt động mạnh mẽ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;Từ hoạt động n&agrave;y c&oacute; thể n&oacute;i đ&atilde; thấy cơ hội hợp t&aacute;c, đặc biệt trong m&ocirc; h&igrave;nh trao quyền cho sinh vi&ecirc;n, h&agrave;nh động chung của giới trẻ v&igrave; sự ph&aacute;t triển bền vững của x&atilde; hội, mỗi quốc gia. Sinh vi&ecirc;n c&oacute; thể tham gia v&agrave;o c&aacute;c dự &aacute;n cộng đồng khắp nơi tr&ecirc;n thế giới để mang đến sự thay đổi t&iacute;ch cực hơn cho mọi người&quot; - đồng ch&iacute; Thu H&agrave; n&oacute;i.</span></p> <p style="text-align:right"><strong>L.DG</strong></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Tổng hợp từ: Văn ph&ograve;ng Hội Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; B&aacute;o Tuổi Trẻ</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;