Thành Đoàn thăm, chúc Tết Tổng lãnh sự quán Lào, Campuchia và Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Nh&acirc;n dịp Tết cổ truyền của Nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o (Bun Pi May), Vương quốc Campuchia (Chol Chnam Thmay) v&agrave; Vương quốc Th&aacute;i Lan (Songkran) năm 2024, nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị, đồng h&agrave;nh, hợp t&aacute;c t&iacute;ch cực, vun đắp cho t&igrave;nh hữu nghị giữa thanh ni&ecirc;n v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia - Th&aacute;i Lan, vừa qua, Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức c&aacute;c đo&agrave;n đại biểu đi thăm v&agrave; ch&uacute;c mừng Tết cố truyền Bun Pi May, Chol Chnam Thmay v&agrave; Songkran của c&aacute;c quốc gia.&nbsp;</span></span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đo&agrave;n đại biểu Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh do đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m trưởng đo&agrave;n đ&atilde; đến thăm v&agrave; ch&uacute;c mừng Tết cổ truyền Songkran v&agrave; nhận được sự đ&oacute;n tiếp của B&agrave; Wiraka Moodhitaporn - Tổng L&atilde;nh sự Vương quốc Th&aacute;i Lan tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36970/Th%C4%83m%20Th%C3%A1i%20Lan.jpg" style="height:368px; width:550px" /></span></span></span><br /> <em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n&nbsp;đại biểu thăm v&agrave; ch&uacute;c mừng Tết cổ truyền Songkran được đ&oacute;n tiếp bởi&nbsp;B&agrave; Wiraka Moodhitaporn&nbsp;<span style="color:rgb(0, 0, 0)">- Tổng L&atilde;nh sự Vương quốc Th&aacute;i Lan tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đo&agrave;n đại biểu Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh do đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n l&agrave;m trưởng đo&agrave;n đ&atilde; đến thăm v&agrave; ch&uacute;c mừng Tết cổ truyền Bun Pi May v&agrave; nhận được sự đ&oacute;n tiếp của &Ocirc;ng Phonesy Bounmixay Tổng L&atilde;nh sự Nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36970/Th%C4%83m%20L%C3%A0o.jpg" style="height:367px; width:550px" /></span></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đo&agrave;n&nbsp;đại biểu&nbsp;đến thăm&nbsp;Tổng L&atilde;nh sự Nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;v&agrave;&nbsp;ch&uacute;c mừng Tết cổ truyền Bun Pi May</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đo&agrave;n đại biểu Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh do đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n l&agrave;m trưởng đo&agrave;n đ&atilde; đến thăm v&agrave; ch&uacute;c mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay v&agrave; nhận được sự đ&oacute;n tiếp của &Ocirc;ng Chan Sorykan -&nbsp; Tổng L&atilde;nh sự Vương quốc Campuchia tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36970/Th%C4%83m%20Campuchia.jpg" style="width:550px" /></span></span></span><br /> <em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n&nbsp;đại biểu&nbsp;đến thăm v&agrave; ch&uacute;c mừng&nbsp;Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay v&agrave; nhận được sự đ&oacute;n tiếp của &Ocirc;ng Chan Sorykan -&nbsp; Tổng L&atilde;nh sự Vương quốc Campuchia tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></span></em></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Thời gian qua, rất nhiều hoạt động giao lưu văn h&oacute;a giữa đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Việt Nam v&agrave; c&aacute;c nước đ&atilde; được diễn ra với nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng, g&oacute;p phần củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa c&aacute;c quốc gia. C&aacute;c chuyến thăm n&agrave;y, qua đ&oacute;, c&agrave;ng g&oacute;p phần thắt chặt mối quan hệ, t&igrave;nh đo&agrave;n kết hữu nghị giữa Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia - Th&aacute;i Lan; đồng thời tăng cường quan hệ hợp t&aacute;c giữa Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Tổng L&atilde;nh sự qu&aacute;n của ba nước trong thời gian tới.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">BI</span>&Ecirc;N&nbsp;TẬP: HỒNG ANH</span></span></strong></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;