Tình đoàn kết, gắn bó của sinh viên Campuchia, Lào với TP. Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Trong những ng&agrave;y đầu năm mới, khi xa gia đ&igrave;nh v&agrave; kh&ocirc;ng thể đ&oacute;n mừng Tết cổ truyền&nbsp;gần&nbsp;người th&acirc;n, bạn Phoummy Bin - sinh vi&ecirc;n trường ĐH&nbsp;Y Khoa Phạm Ngọc Thạch&nbsp;cảm thấy vui mừng, ấm &aacute;p từ sự quan t&acirc;m động vi&ecirc;n, hỗ trợ từ Đảng bộ, ch&iacute;nh quyền Th&agrave;nh phố, Th&agrave;nh Đo&agrave;n, c&ugrave;ng t&igrave;nh cảm tốt đẹp, sự chia sẻ&nbsp;từ c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (TPHCM).</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tối&nbsp;12-4, tại Trung t&acirc;m Hội nghị 272 (Quận 3) đ&atilde; diễn ra Chương tr&igrave;nh giao lưu sinh vi&ecirc;n Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TPHCM tổ chức nh&acirc;n dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c bộ tộc L&agrave;o v&agrave; Tết cổ truyền Chaul Chnam Thmay của Nh&acirc;n d&acirc;n Campuchia.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36958/NBT02797.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo, đại biểu chụp ảnh lưu niệm</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh vinh dự đ&oacute;n tiếp đồng ch&iacute; Nguyễn Mạnh Cường - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TPHCM, đồng ch&iacute; Cao Thanh B&igrave;nh - Trưởng Ban Văn h&oacute;a - X&atilde; hội Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n TPHCM, đồng ch&iacute; Phạm Dứt Điểm - Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Ngoại vụ TPHCM, &ocirc;ng Chan Sorykan - Tổng L&atilde;nh sự Vương quốc Campuchia tại TPHCM v&agrave; &ocirc;ng Vanxay Keovilay - L&atilde;nh sự Tổng L&atilde;nh sự qu&aacute;n CHDCND&nbsp;L&agrave;o tại TPHCM.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng dự c&oacute;&nbsp;c&aacute;c đồng ch&iacute;: Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TPHCM, Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hồ Xu&acirc;n L&acirc;m - Ph&oacute; Chủ tịch Li&ecirc;n hiệp c&aacute;c tổ chức hữu nghị TPHCM, đại diện Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy, ph&ograve;ng D&acirc;n vận của hệ thống ch&iacute;nh trị - Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy; c&ugrave;ng đại diện Hội hữu nghị Việt Nam - Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; tại TPHCM, Hội hữu nghị Việt Nam - L&agrave;o TPHCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM, l&atilde;nh đạo c&aacute;c trường đại học c&oacute; sinh vi&ecirc;n Campuchia, L&agrave;o đang học tập.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36958/NBT03110.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn Mạnh Cường - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh, </span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nguyễn Mạnh Cường đ&atilde; gửi lời ch&uacute;c mừng năm mới từ l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố đến cho sinh vi&ecirc;n L&agrave;o v&agrave; Campuchia, ch&uacute;c c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n đ&oacute;n Tết thật đầm ấm v&agrave; hạnh ph&uacute;c.&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Mạnh Cường cũng gửi cảm ơn Tổng l&atilde;nh sự qu&aacute;n Vương quốc Campuchia tại TPHCM v&agrave; Tổng l&atilde;nh sự qu&aacute;n nước CHDCND L&agrave;o tại TPHCM đ&atilde; tạo điều kiện, hỗ trợ cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n tham gia hoạt động.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36958/z5341862172785_e503507a2676f13bf86c66f51ce36e44.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;</span></strong><span style="font-size:11px"><em><span style="font-family:open sans,sans-serif">Bạn Phoummy Bin - sinh vi&ecirc;n trường ĐH&nbsp;Y Khoa Phạm Ngọc Thạch&nbsp;ph&aacute;t biểu</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(8, 28, 54)">Hiện nay, TPHCM đang c&oacute; 926 sinh vi&ecirc;n L&agrave;o v&agrave; 394 sinh vi&ecirc;n Campuchia theo học tại c&aacute;c trường đại học, học viện tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(8, 28, 54)">C&aacute;c hoạt động như chương tr&igrave;nh &ldquo;Nh&oacute;m bạn học tập Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia&rdquo;, chương tr&igrave;nh Gia đ&igrave;nh Việt với sinh vi&ecirc;n L&agrave;o, Campuchia, c&aacute;c chương tr&igrave;nh giao lưu quốc tế trong khu&ocirc;n khổ Lễ hội Thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; được tổ chức, tạo n&ecirc;n sự gắn b&oacute; v&agrave; t&igrave;nh đo&agrave;n kết chặt chẽ giữa tuổi trẻ v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n ba nước. Qua đ&oacute;, c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n c&oacute; cơ hội chia sẻ kinh nghiệm học tập, kh&aacute;m ph&aacute; văn h&oacute;a v&agrave; tạo dựng mối quan hệ bạn b&egrave; l&acirc;u d&agrave;i với nhau. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(8, 28, 54)">Sự quan t&acirc;m&nbsp;hỗ trợ, động vi&ecirc;n&nbsp;từ Đảng bộ, Ch&iacute;nh quyền Th&agrave;nh phố, c&ugrave;ng t&igrave;nh cảm tốt đẹp từ c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n TPHCM đ&atilde; gi&uacute;p sinh vi&ecirc;n Campuchia, L&agrave;o tại TPHCM cảm thấy ấm &aacute;p.&nbsp;hạnh ph&uacute;c, d&ugrave; xa gia đ&igrave;nh trong những dịp Tết cổ truyền.&nbsp;</span></span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(8, 28, 54)">Sự giao lưu, gắn kết&nbsp;giữa c&aacute;c sinh vi&ecirc;n ba nước v&agrave; người d&acirc;n Th&agrave;nh phố cũng l&agrave;m tăng th&ecirc;m sự hiểu biết, sự đo&agrave;n kết giữa ba nước hiện nay. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(8, 28, 54)">Từ những hoạt động giao lưu, gắn kết, sinh vi&ecirc;n Campuchia, L&agrave;o tại TPHCM c&oacute; cơ hội trải nghiệm v&agrave; hiểu về văn h&oacute;a, truyền thống của Việt Nam. Điều n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p mở rộng kiến thức, kỹ năng của sinh vi&ecirc;n, m&agrave; c&ograve;n g&oacute;p phần x&acirc;y dựng mối quan hệ hữu nghị,&nbsp;đo&agrave;n kết giữa ba nước. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(8, 28, 54)">Trong bối cảnh hiện nay, sự giao lưu v&agrave; hợp t&aacute;c giữa của nước ASEAN&nbsp;v&igrave; mục ti&ecirc;u </span></span>mục ti&ecirc;u h&ograve;a b&igrave;nh, ổn định v&agrave; thịnh vượng chung ng&agrave;y c&agrave;ng quan trọng<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(8, 28, 54)">, đặc biệt với Việt Nam, Campuchia v&agrave; L&agrave;o l&agrave; ba nước c&oacute; mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, được vun đắp v&agrave; ph&aacute;t triển qua c&aacute;c thời kỳ c&aacute;ch mạng. TPHCM lu&ocirc;n quan t&acirc;m tạo điều kiện thuận lợi để sinh vi&ecirc;n Việt Nam, Campuchia, L&agrave;o tiếp nối, vun đắp&nbsp;v&agrave;&nbsp;l&agrave;m gi&agrave;u truyền thống hợp t&aacute;c, hữu nghị đặc biệt ấy.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>* C&aacute;c h&igrave;nh ảnh đại biểu trong chương tr&igrave;nh:</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36958/NBT02753.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36958/NBT02722.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(8, 28, 54)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36958/NBT02589.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(8, 28, 54)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36958/NBT02591.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(8, 28, 54)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36958/NBT02616.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36958/NBT02627.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36958/NBT02653.JPG" style="height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36958/NBT02710.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36958/NBT02716.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>TRUNG NGUY&Ecirc;N</strong></span></p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;