Không gian văn hóa ASEAN+ có gì?

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trong 03 ng&agrave;y diễn ra Lễ hội Thanh ni&ecirc;n - Youth Fest 2024 (22, 23, v&agrave; 24-3), tại khu vực Kh&ocirc;ng gian Văn h&oacute;a ASEAN+&nbsp;trước Hội trường&nbsp;Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố&nbsp;sẽ&nbsp;diễn ra c&aacute;c chương tr&igrave;nh, gian h&agrave;ng triển l&atilde;m văn ho&aacute;, trưng b&agrave;y, trải nghiệm về c&aacute;c quốc gia trong khu vực ASEAN, </strong></span></span><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Nhật Bản, H&agrave;n Quốc, Nga, Trung Quốc</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36928/1.jpg" style="height:286px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c bạn trẻ c&ugrave;ng mặc trang phục giao lưu c&aacute;c nước</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36928/4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>To&agrave;n cảnh &quot;Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a ASEAN&quot;</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại đ&acirc;y c&oacute; c&aacute;c gian h&agrave;ng như Khu vực check-in &ldquo;V&igrave; một ASEAN+ kết nối&rdquo;, Khu vực sắc m&agrave;u ASEAN &ldquo;The Colours of ASEAN+&rdquo;, Khu vực &ldquo;The Letters of ASEAN+&rdquo;. Nơi c&aacute;c bạn trẻ c&oacute; thể tham gia chụp ảnh tương t&aacute;c c&ugrave;ng m&ocirc; h&igrave;nh c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh nổi tiếng, cờ c&aacute;c quốc gia thuộc khối ASEAN, Nhật Bản, H&agrave;n Quốc, Nga, Trung Quốc.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36928/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36928/3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c bạn trẻ đến từ nước CHDCND L&agrave;o trải nghiệm&nbsp;tại Kh&ocirc;ng gian</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn trẻ t&igrave;m hiểu về văn h&oacute;a, trang phục truyền thống, c&aacute;c sản phẩm thủ c&ocirc;ng, h&igrave;nh ảnh biểu tượng đặc trưng của c&aacute;c quốc gia; chụp ảnh v&agrave; tương t&aacute;c, trải nghiệm trực tiếp tại kh&ocirc;ng gian, t&igrave;m hiểu về văn h&oacute;a của c&aacute;c&nbsp;quốc gia thuộc khối ASEAN, Nhật Bản, H&agrave;n Quốc, Nga, Trung Quốc.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36928/5.jpg" style="height:960px; width:678px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Infographic quảng b&aacute; c&aacute;c hoạt động&nbsp;của kh&ocirc;ng gian</span></span></em></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>MINH NHẬT</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>H&igrave;nh ảnh: BTC Chương tr&igrave;nh</strong></span></font></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;