Tổng kết Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 16 năm 2024

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">S&aacute;ng 12 - 3, nhằm tổng kết, đ&aacute;nh gi&aacute; những kết quả đạt được trong Chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện lần thứ 16 - năm 2024, qua đ&oacute; ghi nhận v&agrave; khen thưởng c&aacute;c đơn vị c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc ti&ecirc;u biểu, c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự th&agrave;nh c&ocirc;ng chung của chiến dịch, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố tổ chức Chương tr&igrave;nh tổng kết Chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện lần thứ 16 - năm 2024.</span></strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36913/NBT08197.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:11px">C&aacute;c đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương tr&igrave;nh</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36913/NBT08079.jpg" style="height:333px; text-align:justify; width:500px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Tất To&agrave;n = Chỉ huy trưởng chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện&nbsp;chia sẻ&nbsp;tại buổi tổng kết</em></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại Chương tr&igrave;nh, đồng ch&iacute; Nguyễn Tất To&agrave;n - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Chỉ huy trưởng Chiến dịch chia sẻ đ&acirc;y l&agrave; hoạt động đầu ti&ecirc;n trong năm để hưởng ứng năm thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện nhằm ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch dấn th&acirc;n của tuổi trẻ th&agrave;nh phố đồng thời đ&acirc;y cũng l&agrave; dịp tạo m&ocirc;i trường để cho c&aacute;c bạn r&egrave;n luyện trang bị th&ecirc;m những kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội v&agrave; hội nhập quốc tế.</span></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại chương tr&igrave;nh Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; quyết định tặng Bằng khen cho 25 tập thể l&agrave; c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, Hội, c&aacute;c đơn vị sự nghiệp đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc, ti&ecirc;u biểu trong triển khai, thực hiện chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện lần thứ 16 - năm 2024.</span></span></span></p> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36913/NBT08192.jpg" style="height:333px; text-align:center; width:500px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36913/NBT08182.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tập thể được tuy&ecirc;n dương tại chương tr&igrave;nh</span></span></em></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Với những th&agrave;nh tựu đầy tự h&agrave;o m&agrave; c&aacute;c chiến sĩ Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện đ&atilde; đạt được sẽ l&agrave; một nền tảng hết sức quan trọng nhằm tạo động lực th&uacute;c đẩy c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; sắp tới của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố với chủ đề c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi &ldquo;Năm Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo; đồng thời cũng l&agrave; dịp kỷ niệm 10 năm &ldquo;Năm Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo; (2014 - 2024), 25 năm &ldquo;Chiến dịch Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện h&egrave;&rdquo; được triển khai (2001 - 2024) v&agrave;&nbsp; hướng tới ch&agrave;o mừng kỷ niệm 50 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">TRUNG NGUY&Ecirc;N</span></span></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;