Tiếng nói của thanh niên Việt Nam và quốc tế trong hành trình chuyển đổi số

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tối ng&agrave;y 07/10 tại Trung t&acirc;m Hội nghị 272 đ&atilde; diễn ra đ&ecirc;m chương tr&igrave;nh Gala Dinner &ndash; Diễn đ&agrave;n Khoa học Sinh vi&ecirc;n Quốc tế lần 7 &ndash; năm 2023 với chủ đề &ldquo;Vai tr&ograve; của thanh ni&ecirc;n trong chuyển đổi số&rdquo;. </strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố phối hợp với Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức, diễn ra trong 03 ng&agrave;y li&ecirc;n tiếp (6,7 v&agrave; 8/10/2023) c&ugrave;ng những hoạt động giao lưu, trải nghiệm với 100 đại biểu của 37 trường Đại học đến từ 10 quốc gia tham dự - Diễn đ&agrave;n Khoa học Sinh vi&ecirc;n Quốc tế đ&atilde; khẳng định l&agrave; một s&acirc;n chơi ti&ecirc;u biểu để kết nối, tạo m&ocirc;i trường học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về c&aacute;c vấn đề học thuật, s&aacute;ng tạo, nghi&ecirc;n cứu khoa học giữa sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh n&oacute;i ri&ecirc;ng, sinh vi&ecirc;n cả nước n&oacute;i chung với sinh vi&ecirc;n tại c&aacute;c trường Đại học tr&ecirc;n Thế giới. &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau 02 phi&ecirc;n l&agrave;m việc, thảo luận xoay quanh c&aacute;c chủ đề &ldquo;Thanh ni&ecirc;n với c&aacute;c giải ph&aacute;p c&ocirc;ng nghệ th&uacute;c đẩy chuyển đổi số&rdquo;, &ldquo;Chuyển đổi số trong văn h&oacute;a, gi&aacute;o dục v&agrave; vai tr&ograve; của thanh ni&ecirc;n&rdquo; v&agrave; &ldquo;N&acirc;ng cao năng lực số cho thanh ni&ecirc;n&rdquo;, c&aacute;c đại biểu tham dự Diễn đ&agrave;n đ&atilde; c&ugrave;ng nh&igrave;n lại những hoạt động &yacute; nghĩa tại đ&ecirc;m Gala ấm &aacute;p với những chia sẻ v&agrave; c&aacute;c tiết mục giao lưu văn h&oacute;a, văn nghệ đặc sắc.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36506/Ti%E1%BA%BFt%20m%E1%BB%A5c%20nh%E1%BA%A1c%20c%E1%BB%A5%20d%C3%A2n%20t%E1%BB%99c.JPG" style="height:367px; width:550px" /></span></span><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tiết&nbsp;mục tr&igrave;nh diễn nhạc cụ d&acirc;n tộc ch&agrave;o&nbsp;đ&oacute;n c&aacute;c&nbsp;đại biểu&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; Tổng L&atilde;nh sự qu&aacute;n c&aacute;c nước tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n - Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Ban Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển khoa học trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, c&aacute;c đơn vị đồng h&agrave;nh, t&agrave;i trợ cho Diễn đ&agrave;n, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, nh&agrave; khoa học, c&aacute;c anh chị l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban tổ chức, Hội đồng khoa học, đại diện c&aacute;c trường Đại học, Học viện tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đặc biệt l&agrave; sự c&oacute; mặt của 100 đại biểu ch&iacute;nh thức l&agrave; sinh vi&ecirc;n Việt Nam v&agrave; sinh vi&ecirc;n đến từ c&aacute;c trường Đại học tr&ecirc;n thế giới.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36506/gi%E1%BA%A3i%20Best%20Presentation.JPG" style="height:367px; width:550px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đ/c Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n -&nbsp; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n (giữa), Đ/c Trần&nbsp;Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố (b&igrave;a tr&aacute;i) c&ugrave;ng Đ/c Đo&agrave;n Kim Th&agrave;nh - Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ (b&igrave;a phải) trao giải &quot;Best Presentation&quot; đến c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dịp n&agrave;y, Ban tổ chức Cuộc thi Viết luận về ASEAN 2023 với chủ đề: &ldquo;<em>C&aacute;c vấn đề của ASEAN: T&acirc;m điểm tăng trưởng&rdquo; </em>đ&atilde; trao giải cho bạn Nguyễn Ngọc Yến Oanh &ndash; Sinh vi&ecirc;n Trường Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn,<br /> ĐHQG-HCM, trưởng nh&oacute;m t&aacute;c giả.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36506/Trao%20gi%E1%BA%A3i%20%C4%91%E1%BA%BFn%20b%E1%BA%A1n%20Y%E1%BA%BFn%20Oanh.JPG" style="height:367px; width:550px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&Ocirc;ng Agustaviano Sofjan &ndash; Tổng l&atilde;nh sự Cộng h&ograve;a Indonesia tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; PGS.TS. Phan Thị Hồng Xu&acirc;n, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam &ndash; Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; TP. Hồ Ch&iacute; Minh trao giải cuộc thi viết luận về ASEAN&nbsp;đến bạn&nbsp;Nguyễn Ngọc Yến Oanh</em></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">BI&Ecirc;N&nbsp;TẬP: HO&Agrave;I KHANH<br /> H&Igrave;NH&nbsp;ẢNH: HỒNG ANH</span></strong></span></p> </body></html> </body></html> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;