Hội đồng Đội Trung ương tổ chức lễ tổng kết “Ngày hội sắc màu” năm 2023

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với mong muốn tạo s&acirc;n chơi l&agrave;nh mạnh, bổ &iacute;ch cho c&aacute;c em thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức &ldquo;Ng&agrave;y hội sắc m&agrave;u&rdquo; năm 2023 v&agrave; trao giải cuộc thi vẽ tranh d&agrave;nh cho thiếu nhi với chủ đề &ldquo;Thiếu nhi Việt Nam l&agrave;m ngh&igrave;n việc tốt&rdquo;</span></span></strong></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Ng&agrave;y 24-09-2023 tại Nh&agrave; thiếu nhi TP.Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; diễn ra lễ tổng kết &ldquo;Ng&agrave;y hội sắc m&agrave;u&rdquo; năm 2023 v&agrave; Cuộc thi vẽ tranh d&agrave;nh cho thiếu nhi với chủ đề &ldquo;Thiếu nhi Việt Nam l&agrave;m ngh&igrave;n việc tốt&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Chương tr&igrave;nh &ldquo;Ng&agrave;y hội sắc m&agrave;u&rdquo; năm 2023 l&agrave; năm thứ 6 được Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với C&ocirc;ng ty Cổ phần Tập đo&agrave;n Thi&ecirc;n Long, Nh&atilde;n h&agrave;ng dụng cụ Mỹ thuật Colokit tổ chức. Hoạt động nhằm g&oacute;p phần bồi dưỡng v&agrave; ph&aacute;t triển khả năng hội họa, mỹ thuật, gi&uacute;p c&aacute;c em ph&aacute;t huy năng khiếu, ph&aacute;t triển to&agrave;n diện.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36484/TĐ 1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Chương tr&igrave;nh lễ tổng kết &ldquo;Ng&agrave;y hội sắc m&agrave;u&rdquo; năm 2023 v&agrave; Cuộc thi vẽ tranh d&agrave;nh cho thiếu nhi với chủ đề &ldquo;Thiếu nhi Việt Nam l&agrave;m ngh&igrave;n việc tốt&rdquo;.</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Về tham dự lễ tổng kết&nbsp;c&oacute; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, B&iacute; thư Trung Ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, anh L&ecirc; Anh Qu&acirc;n - Ph&oacute; ban C&ocirc;ng t&aacute;c thiếu nhi Trung Ương Đo&agrave;n c&ugrave;ng h&agrave;ng ng&agrave;n c&aacute;c đội vi&ecirc;n, thiếu nhi đến từ c&aacute;c Nh&agrave; Thiếu nhi, c&aacute;c Trung t&acirc;m hoạt động Thanh thiếu nhi tr&ecirc;n khắp th&agrave;nh phố.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Theo anh L&ecirc; Anh Qu&acirc;n - Ph&oacute; ban C&ocirc;ng t&aacute;c thiếu nhi Trung Ương Đo&agrave;n cho biết: Th&ocirc;ng qua ng&agrave;y hội v&agrave; cuộc thi n&agrave;y, ban tổ chức mong muốn c&aacute;c em thiếu nhi&nbsp;d&ugrave;ng hết khả năng hội họa, mỹ thuật để thể hiện t&igrave;nh cảm, niềm tin, tự h&agrave;o, ca ngợi những h&igrave;nh ảnh đẹp của thiếu nhi d&agrave;nh cho c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o vi&ecirc;n l&agrave;m tổng phụ tr&aacute;ch; c&aacute;c anh chị đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục đội vi&ecirc;n, thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36484/TĐ 3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">C&aacute;c em thiếu nhi</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;hăng say vẽ tranh tại chương tr&igrave;nh lễ tổng kết</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ng&agrave;y hội sắc m&agrave;u - Cuộc thi vẽ tranh d&agrave;nh cho thiếu nhi năm 2023</span><em> </em><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">được triển khai từ th&aacute;ng 3 đến th&aacute;ng 8/2023 đ&atilde; nhận được sự hưởng ứng t&iacute;ch cực của Hội đồng Đội c&aacute;c cấp; c&aacute;c Cung, Nh&agrave; Thiếu nhi, Trung t&acirc;m hoạt động Thanh thiếu nhi, c&aacute;c cơ sở Đội; c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o, c&aacute;c bậc phụ huynh v&agrave; đặc biệt l&agrave; c&aacute;c em thiếu nhi tr&ecirc;n mọi miền đất nước.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Sau hơn 5 th&aacute;ng triển khai, ban tổ chức đ&atilde; nhận được gần 190 ng&agrave;n t&aacute;c phẩm tranh vẽ của c&aacute;c em được thể hiện với nhiều g&oacute;c nh&igrave;n s&aacute;ng tạo, nội dung phong ph&uacute;, h&igrave;nh thức thể hiện sinh động. D&ugrave; mỗi t&aacute;c phẩm c&oacute; c&aacute;ch thể hiện kh&aacute;c nhau nhưng phần lớn c&aacute;c em đều ca ngợi những việc l&agrave;m tốt, những tấm gương thiếu nhi ti&ecirc;u biểu trong học tập, thể hiện t&igrave;nh cảm, niềm tin, tự h&agrave;o của thiếu nhi với tổ chức Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; phong tr&agrave;o &ldquo;Ngh&igrave;n việc tốt&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">=<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36484/TĐ 4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;Anh L&ecirc; Anh Qu&acirc;n - Ph&oacute; ban C&ocirc;ng t&aacute;c thiếu nhi Trung Ương Đo&agrave;n (b&ecirc;n phải) trao bằng khen&nbsp;đến c&aacute;c em thiếu nhi&nbsp;đạt giải&nbsp;cuộc thi vẽ tranh</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đ&atilde; trao 15 giải tập thể cho Hội đồng Đội c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố, Trung t&acirc;m hoạt động Thanh thiếu nhi v&agrave; c&aacute;c Li&ecirc;n đội trường học đ&atilde; đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c chỉ đạo tổ chức cuộc thi v&agrave; c&oacute; nhiều th&iacute; sinh, nhiều t&aacute;c phẩm đăng k&yacute; tham gia cuộc thi.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36484/TĐ 6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, B&iacute; thư Trung Ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương&nbsp;trao bằng khen&nbsp;đến&nbsp;em thiếu nhi đạt giải đặc biệt của cuộc thi vẽ tranh.</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đồng thời đ&atilde; trao 43 giải c&aacute; nh&acirc;n được trao cho c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; những t&aacute;c phẩm tranh vẽ xuất sắc gồm 1 giải Đặc biệt; 2 giải Nhất, 4 giải Nh&igrave;, 6 giải Ba v&agrave; 30 giải Khuyến kh&iacute;ch chia đều cho hai khối tiểu học v&agrave; trung học cơ sở . Ngo&agrave;i ra, ban tổ chức cuộc thi đ&atilde; lựa chọn c&aacute;c bức tranh đạt giải chung cuộc v&agrave; một số bức tranh đẹp đạt giải c&aacute;c tuần của cuộc thi để thực hiện chiếc lồng đ&egrave;n &ldquo;L&agrave;m việc tốt c&ugrave;ng bạn vui trung thu&rdquo; của thiếu nhi Việt Nam.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">HỒNG PHONG</span></strong></span></span></p> <div>&nbsp;</div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;