Hội nghị công tác Đội và phong trào thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2028

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 26/8 tại Nh&agrave; Thiếu nhi th&agrave;nh phố (Quận 3), Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;tổ chức Hội nghị c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2023-2028.</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36399/TD%201.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội nghị c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2023-2028</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,sans-serif; font-size:11.5pt">C&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2018 - 2023 đ&atilde; được triển khai với nhiều hoạt động phong ph&uacute;, đa dạng, nhiều m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p hiệu quả từ cấp Li&ecirc;n đội đến cấp th&agrave;nh v&agrave; nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của x&atilde; hội. R&uacute;t kinh nghiệm từ những hạn chế đ&uacute;c kết được trong giai đoạn vừa qua, đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội th&agrave;nh phố chia sẻ rằng trong giai đoạn 2023-2028, C&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Th&agrave;nh phố cần n&acirc;ng cao chất lượng c&ocirc;ng t&aacute;c khảo s&aacute;t, nắm bắt t&igrave;nh h&igrave;nh, c&ocirc;ng t&aacute;c chỉ đạo cần phải quyết liệt hơn v&agrave; cũng như thắt chặt hơn sợi d&acirc;y li&ecirc;n kết với phụ huynh, c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; uy t&iacute;n kh&aacute;c.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,sans-serif; font-size:11.5pt"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36399/ch%E1%BB%8B%20tr%C3%A2n%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u.JPG" style="height:482px; width:600px" /></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n<span style="color:rgb(5, 5, 5)">&nbsp;- Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội th&agrave;nh phố</span>&nbsp;tr&igrave;nh b&agrave;y c&aacute;c kết quả đạt được trong giai đoạn 2018 - 2023</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,sans-serif; font-size:11.5pt">Tiếp đ&oacute; hoạt động &ldquo;V&igrave; đ&agrave;n em th&acirc;n y&ecirc;u&rdquo; được c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n tăng cường tổ chức th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động vui chơi, giải tr&iacute;, chăm s&oacute;c sức khỏe, gi&aacute;o dục thiếu nhi. C&aacute;c quận, huyện thường xuy&ecirc;n tổ chức giao lưu tập huấn kỹ năng, sinh hoạt chuy&ecirc;n đề n&acirc;ng cao chất lượng phụ tr&aacute;ch thiếu nhi địa b&agrave;n d&acirc;n cư, giải ph&aacute;p n&acirc;ng cao chất lượng v&agrave; tỷ lệ thiếu nhi tham gia sinh hoạt. Qua đ&oacute; đem lại nhiều hoạt động gi&aacute;o dục, vui chơi giải tr&iacute; với nhiều h&igrave;nh thức đa dạng, phong ph&uacute;, đ&aacute;p ứng nhu cầu của thiếu nhi, tạo được sự ủng hộ của phụ huynh c&ugrave;ng đồng h&agrave;nh với hoạt động chăm s&oacute;c thiếu nhi th&agrave;nh phố.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,sans-serif; font-size:11.5pt">Dịp n&agrave;y, Hội nghị cũng đ&atilde; nghe tr&igrave;nh b&agrave;y b&aacute;o c&aacute;o tham luận của c&aacute;c đại diện Ban Chỉ huy Li&ecirc;n đội, Hội đồng Đội c&aacute;c quận, huyện, Th&agrave;nh phố về những c&aacute;ch l&agrave;m hay, nhiều m&ocirc; h&igrave;nh s&aacute;ng tạo trong giai đoạn 2018-2023. C&aacute;c tham luận được tr&igrave;nh b&agrave;y đ&atilde; khắc họa r&otilde; n&eacute;t hơn những hoạt động ti&ecirc;u biểu g&oacute;p phần v&agrave;o bức tranh nhiều m&agrave;u sắc trong C&ocirc;ng t&aacute;c Đội cũng như đ&atilde; đưa ra những đề xuất, giải ph&aacute;p trong giai đoạn sắp tới, trong đ&oacute; nổi bật c&oacute; tham luận về &ldquo;Giải ph&aacute;p x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố an to&agrave;n, th&acirc;n thiện với trẻ em tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trong c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ, chăm s&oacute;c trẻ em&rdquo;, &ldquo;Giải ph&aacute;p kết nối, tạo nguồn c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, phụ tr&aacute;ch Đội từ đội ngũ Chỉ huy Đội&rdquo;,...</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,sans-serif; font-size:11.5pt"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36399/3%20-%20%C4%91%E1%BB%93ng%20ch%C3%AD%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%C3%ADnh%20.JPG" style="height:480px; width:600px" /></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,sans-serif">B&aacute;o c&aacute;o tham luận của c&aacute;c đại diện Ban Chỉ huy Li&ecirc;n đội, Hội đồng Đội c&aacute;c quận, huyện, Th&agrave;nh phố</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,sans-serif; font-size:11.5pt"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36399/7tham%20lu%E1%BA%ADn%20thi%E1%BA%BFu%20nhi.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,sans-serif">B&aacute;o c&aacute;o tham luận của c&aacute;c đại diện Ban Chỉ huy Li&ecirc;n đội, Hội đồng Đội c&aacute;c quận, huyện, Th&agrave;nh phố</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36399/tham%20lu%E1%BA%ADn.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,sans-serif">B&aacute;o c&aacute;o tham luận của c&aacute;c đại diện Ban Chỉ huy Li&ecirc;n đội, Hội đồng Đội c&aacute;c quận, huyện, Th&agrave;nh phố</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,sans-serif; font-size:11.5pt">Tại Hội nghị h&ocirc;m nay, đồng ch&iacute; Nguyễn Hồ Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Ủy Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; nhận định rằng: &ldquo;Trẻ em kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; tương lai của th&agrave;nh phố, của đất nước m&agrave; c&ograve;n l&agrave; hiện tại, l&agrave; niềm tự h&agrave;o, hạnh ph&uacute;c của mỗi gia đ&igrave;nh, nh&agrave; trường v&agrave; to&agrave;n x&atilde; hội&rdquo;. Cạnh đ&oacute;, đồng ch&iacute; Nguyễn Hồ Hải đề nghị Th&agrave;nh Đo&agrave;n - Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố, c&aacute;c ng&agrave;nh, địa phương đơn vị tiếp tục thực hiện tốt c&aacute;c nhiệm vụ triển khai phong tr&agrave;o &ldquo;Thiếu nhi th&agrave;nh phố l&agrave;m theo 5 điều B&aacute;c Hồ dạy&quot;, hướng đến x&acirc;y dựng &ldquo;Th&agrave;nh phố th&acirc;n thiện với trẻ em&rdquo;, tuy&ecirc;n truyền hướng đến x&acirc;y dựng gia đ&igrave;nh hạnh ph&uacute;c, trường học hạnh ph&uacute;c, &ldquo;x&acirc;y dựng t&igrave;nh bạn đẹp, n&oacute;i kh&ocirc;ng với bạo lực học đường&rdquo;, thống nhất quan điểm trong đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, phụ tr&aacute;ch Đội: &ldquo;X&acirc;y dựng Đội vững mạnh l&agrave; x&acirc;y dựng Đo&agrave;n trước một bước&rdquo;.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,sans-serif; font-size:11.5pt"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36399/TD%202.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn Hồ Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Ủy Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại Hội nghị</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif; font-size:11pt">Tại hội nghị, đồng ch&iacute; Phạm Thị Thảo Linh - Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Tất To&agrave;n - Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; k&yacute; kết kế hoạch li&ecirc;n tịch chương tr&igrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường Đại học &ndash; Cao đẳng hỗ trợ c&aacute;c Li&ecirc;n Đội Trung học cơ sở tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố v&agrave; đạt nhiều kết quả t&iacute;ch cực. C&aacute;c cụm hoạt động Hội sinh vi&ecirc;n đ&atilde; ph&aacute;t huy tốt chuy&ecirc;n m&ocirc;n được Nam học tập để tham gia hỗ trợ c&aacute;c Li&ecirc;n Đội kh&oacute; khăn, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c hoạt động về tư vấn, hướng nghiệp, hoạt động của c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ học thuật, khoa học, s&aacute;ng tạo. Chương tr&igrave;nh cũng l&agrave; cơ hội để c&aacute;c bạn đội vi&ecirc;n sớm tiếp cận với c&aacute;c hoạt động của c&aacute;c anh, chị sinh vi&ecirc;n, qua đ&oacute; nỗ lực, học tập, r&egrave;n luyện để tiếp tục đạt được nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch cao, phấn đấu l&agrave; những sinh vi&ecirc;n giỏi, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Hội ti&ecirc;u biểu trong tương lai.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif; font-size:11pt"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36399/k%C3%AD%20k%E1%BA%BFt.jpg" style="height:401px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif">Đồng ch&iacute; Phạm Thị Thảo Linh v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Tất To&agrave;n&nbsp;k&yacute; kết</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif">&nbsp;Kế hoạch li&ecirc;n tịch giữa Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố&nbsp;với Hội đồng Đội th&agrave;nh phố giai đoạn 2023 - 2028</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:arial,sans-serif; font-size:10.5pt">Hội nghị </span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,sans-serif; font-size:10.5pt">cũng đ&atilde; ra mắt c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n của Hội Đồng đội Th&agrave;nh phố v&agrave; Hội đồng Huấn luyện Th&agrave;nh phố giai đoạn 2023 - 2028. Theo đ&oacute;, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố c&oacute; 24 th&agrave;nh vi&ecirc;n, Hội đồng Huấn luyện c&oacute; 25 th&agrave;nh vi&ecirc;n. Đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n&nbsp; tiếp&nbsp; giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố v&agrave; Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Th&agrave;nh phố, c&aacute;c&nbsp;đồng ch&iacute;: Phạm Thị Thảo Linh, Nguyễn Ngọc Nhung, Huỳnh L&ecirc; Như Trang, Phạm Ngọc Tuyền v&agrave; Dương Tr&iacute; Dũng l&agrave; Ph&oacute; Chủ tịch, trong đ&oacute; đồng ch&iacute; Phạm Thị Thảo Linh giữ chức vụ Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36399/TD%203.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ra mắt Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố giai đoạn 2023 - 2028</em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(8, 28, 54); font-size:11.5pt">Để ghi nhận v&agrave; biểu dương những đ&oacute;ng g&oacute;p, cống hiến của c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; c&oacute; những th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc đ&oacute;ng g&oacute;p cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đội trong thời gian vừa qua, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; quyết định tặng thưởng Bằng khen cho 06 tập thể v&agrave; 07 c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh giai đoạn 2018 - 2023, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n trao tập huy hiệu &ldquo;V&igrave; đ&agrave;n em&rdquo; cho 42 c&aacute; nh&acirc;n, trao tặng Bằng khen Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n cho 35 tập thể v&agrave; 26 c&aacute; nh&acirc;n. Đồng thời, trao tặng biểu trưng tri &acirc;n 35 c&aacute; nh&acirc;n, doanh nghiệp đ&atilde; đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi th&agrave;nh phố trong thời gian qua.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,sans-serif; font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36399/8%20tri%20%C3%A2n.jpg" style="height:340px; width:600px" /></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="color:rgb(8, 28, 54); font-family:roboto,sans-serif">Trao tặng biểu trưng tri &acirc;n c&aacute; nh&acirc;n, doanh nghiệp đ&atilde; đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi th&agrave;nh phố</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36399/TD%203.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Trao tặng bằng khen cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tập thể c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Tin,b&agrave;i: B&Iacute;CH THẢO - HỒNG ANH</span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Ảnh: TRUNG NGUY&Ecirc;N - QUỲNH NHƯ</span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;