Như được sống lại những ngày hào hùng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Từng lớp thanh ni&ecirc;n vỗ tay theo giai điệu, ng&acirc;n vang l&ecirc;n những ca kh&uacute;c h&agrave;o h&ugrave;ng ng&agrave;y ấy, đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; những cảm gi&aacute;c tự h&agrave;o của những kh&aacute;n giả trong chương tr&igrave;nh nghệ thuật giới thiệu ch&acirc;n dung &acirc;m nhạc - nhạc sĩ T&ocirc;n Thất Lập với chủ đề T&ocirc;n Thất Lập - Vang m&atilde;i những b&agrave;i ca diễn ra tại Nh&agrave; h&aacute;t th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. </strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự đ&ecirc;m nhạc c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh;&nbsp;đồng ch&iacute; Trương Mỹ Hoa - Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Trung ương Đảng, Nguy&ecirc;n&nbsp;Ph&oacute; Chủ tịch nước;&nbsp;đồng ch&iacute; Dương Anh Đức - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch UBND TP. Hồ Ch&iacute; Minh;&nbsp;đồng ch&iacute; Trần Thế Thuận - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Gi&aacute;m đốc Sở Văn h&oacute;a v&agrave; Thể thao Hồ Ch&iacute; Minh;&nbsp;đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&hellip; c&ugrave;ng b&agrave; L&ecirc; Li&ecirc;n Hương - phu nh&acirc;n nhạc sĩ T&ocirc;n Thất Lập v&agrave; gia đ&igrave;nh cố nhạc sĩ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36340/hat-cho-dan-toi-nghe.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhạc sĩ Trần Xu&acirc;n Tiến v&agrave; c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; trong C&acirc;u lạc bộ truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM biểu diễn &quot;H&aacute;t cho d&acirc;n t&ocirc;i nghe&quot; - Ảnh: T.T.D.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>C&aacute;nh chim từ v&ugrave;ng lửa đỏ</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhạc sĩ T&ocirc;n Thất Lập l&agrave; một người con trong d&ograve;ng tộc cung đ&igrave;nh Huế. &Ocirc;ng sinh ng&agrave;y 25/02/1942 tại Phước Ninh &ndash; Đ&agrave; Nẵng, nhưng cả ấu thơ của &ocirc;ng được gi&aacute;o dưỡng tại kinh th&agrave;nh Huế. Tuổi thơ T&ocirc;n Thất Lập đ&atilde; chứng kiến cảnh nước mất nh&agrave; tan.&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cha l&agrave; c&aacute;n bộ Việt Minh n&ecirc;n từ nhỏ &ocirc;ng sớm thuộc l&agrave;u c&acirc;u chuyện về vị vua y&ecirc;u nước Duy T&acirc;n m&agrave; cha dạy. Mang trong m&igrave;nh t&acirc;m hồn l&atilde;ng mạn, ch&iacute;nh những năm th&aacute;ng đầu thanh xu&acirc;n ở đ&acirc;y, &ocirc;ng đ&atilde; c&oacute; những giai điệu đầu ti&ecirc;n của đời nhạc sĩ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những ca kh&uacute;c đầu tay của &ocirc;ng hầu hết mang t&iacute;nh trữ t&igrave;nh, nhưng trong kh&uacute;c t&igrave;nh ca ấy, nỗi đau chiến tranh, sự u uẩn của tuổi trẻ vẫn phảng phất: &quot;Đ&ecirc;m đ&ecirc;m tiếng ca hao gầy đậu xuống m&ocirc;i em/ Tr&uacute;t hơi sau c&ugrave;ng giải tho&aacute;t nh&acirc;n gian...&quot;.&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuối năm 1966, chiến tranh ng&agrave;y c&agrave;ng lan rộng. S&ocirc;ng Hương hiền h&ograve;a nổi s&oacute;ng. B&ecirc;n nhịp cầu Tr&agrave;ng Tiền, nh&igrave;n qu&ecirc; nh&agrave; đi&ecirc;u linh, chia cắt, T&ocirc;n Thất Lập cảm thấy nh&oacute;i đau.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&agrave;ng sinh vi&ecirc;n T&ocirc;n Thất Lập &ocirc;m đ&agrave;n, h&aacute;t trong s&oacute;ng nước m&ecirc;nh mang: &ldquo;H&aacute;t cho d&acirc;n t&ocirc;i nghe, tiếng h&aacute;t tung cờ ng&agrave;y n&agrave;o/ H&aacute;t qua đ&ecirc;m thi&ecirc;n thu, lửa ch&aacute;y tr&ecirc;n trại giặc th&ugrave;/ H&aacute;t &acirc;m u trong đ&ecirc;m, mu&ocirc;n c&aacute;nh tay đang dậy l&ecirc;n/ H&aacute;t cho anh c&ocirc;ng nh&acirc;n xiềng x&iacute;ch như m&acirc;y tan hoang/ H&aacute;t cho anh n&ocirc;ng d&acirc;n bỏ c&agrave;y theo tiếng loa vang...&rdquo;. V&agrave; rồi từ Huế, T&ocirc;n Thất Lập v&agrave;o S&agrave;i G&ograve;n với h&agrave;nh trang l&agrave; ca kh&uacute;c &ldquo;H&aacute;t cho d&acirc;n t&ocirc;i nghe&rdquo;, xem lời h&aacute;t, tiếng đ&agrave;n l&agrave; cung t&ecirc;n, gi&aacute;o m&aacute;c nhắm v&agrave;o giặc th&ugrave;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36340/1-giao-luu.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ tr&aacute;i qua: Nhạc sĩ Trần Xu&acirc;n Tiến, nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Kiệt v&agrave; MC Quỳnh Hoa chia sẻ về cố nhạc sĩ - Ảnh: T.T.D.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đối với nhạc sĩ Trần Xu&acirc;n Tiến, để c&oacute; thể cất tiếng h&aacute;t ở nơi đ&acirc;y kh&ocirc;ng l&agrave; điều dễ d&agrave;ng. Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; sự đấu tranh cho phong tr&agrave;o giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc của đồng b&agrave;o ta n&oacute;i chung v&agrave; phong tr&agrave;o &quot;H&aacute;t cho đồng b&agrave;o t&ocirc;i nghe&quot; n&oacute;i chung.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave; ch&uacute;ng ta ngồi tại nơi đ&acirc;y nhằm tri &acirc;n sự cống hiến của cố nghệ sĩ T&ocirc;n Thất Lập - người anh cả của phong tr&agrave;o.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo nhạc sĩ T&ocirc;n Thất Th&agrave;nh - em ruột nhạc sĩ T&ocirc;n Thất Lập - cho biết nhạc sĩ T&ocirc;n Thất Lập l&agrave; một người anh k&iacute;nh mến, l&agrave; tấm giương s&aacute;ng đ&atilde; động vi&ecirc;n, định hướng con đường &acirc;m nhạc cho &ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Anh Lập mất l&agrave; sự hụt hẫng trong gia đ&igrave;nh. T&ocirc;i lu&ocirc;n cố gắng l&agrave;m sao cho anh Lập an l&ograve;ng nơi ch&iacute;n suối&rdquo; - nhạc sĩ T&ocirc;n Thất Th&agrave;nh nghẹn ng&agrave;o chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Một tấm l&ograve;ng quả cảm</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong đ&ecirc;m nhạc, những b&agrave;i ca cho những người đi giữ qu&ecirc; hương của chiến sĩ đấu tranh bằng vũ kh&iacute; &acirc;m nhạc - nhạc sĩ T&ocirc;n Thất Lập được cất l&ecirc;n từ những năm th&aacute;ng &ldquo;Cuộc đời xanh ảo tưởng/ chết theo trăng ng&agrave;y xưa/ T&igrave;m theo t&igrave;nh quay mặt/ Buồn theo m&acirc;y chiều mưa&rdquo; (Năm th&aacute;ng v&agrave; t&igrave;nh y&ecirc;u &ndash; Trần Quang Long), T&ocirc;n Thất Lập đ&atilde; d&aacute;m đứng l&ecirc;n, xốc vũ kh&iacute; &acirc;m nhạc v&agrave; &ldquo;xuống đường&rdquo; h&aacute;t cho đồng b&agrave;o t&ocirc;i nghe.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một chiến sĩ thực thụ! Một chiến sĩ x&ocirc;ng trận với một niềm tin son sắt: Chiến thắng. Niềm tin son sắt ấy đ&atilde; trở th&agrave;nh nguồn nhi&ecirc;n liệu cảm hứng để T&ocirc;n Thất Lập tiếp tục s&aacute;ng t&aacute;c sau khi nước nh&agrave; đ&atilde; thống nhất, Bắc Nam sum họp một nh&agrave;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36340/23%20(2).jpg" style="height:441px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Một buổi biểu diễn văn nghệ &quot;H&aacute;t c&ugrave;ng đồng b&agrave;o t&ocirc;i&quot; của chiến sĩ chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh những năm 2000 nhằm&nbsp;t&aacute;i hiện lại c&aacute;c b&agrave;i ca của Phong tr&agrave;o H&aacute;t cho đồng b&agrave;o t&ocirc;i nghe</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;S&aacute;ng t&aacute;c v&agrave; đấu tranh trong l&ograve;ng địch, trực diện với sự truy bắt, khủng bố, những nghệ sĩ khi đ&oacute; phải c&oacute; một l&ograve;ng quả cảm v&ocirc; song. Nhưng tr&ecirc;n tất cả, sau hơn 50 năm nh&igrave;n lại, c&oacute; thể n&oacute;i họ đ&atilde; l&agrave;m được nhiều hơn thế.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&iacute;nh phong tr&agrave;o n&agrave;y đ&atilde; cho ra đời những ca kh&uacute;c, m&agrave; ngo&agrave;i giai điệu th&igrave; đ&atilde; c&oacute; tiết tấu rất r&otilde; n&eacute;t. Ng&ocirc;n ngữ &acirc;m nhạc ở đ&acirc;y cũng l&agrave; một thứ ng&ocirc;n ngữ mới, đi v&agrave;o l&ograve;ng d&acirc;n ch&uacute;ng, đặc biệt t&aacute;c động đến tầng lớp sinh vi&ecirc;n &ndash; thế hệ tr&iacute; thức trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Di sản ca kh&uacute;c phong tr&agrave;o để lại c&oacute; thể n&oacute;i ch&iacute;nh l&agrave; nền tảng của nhạc nhẹ miền Nam sau giải ph&oacute;ng. V&agrave; hơn thế nữa, những gương mặt thủ lĩnh s&aacute;ng t&aacute;c trong phong tr&agrave;o đ&oacute;, sau n&agrave;y cũng ch&iacute;nh l&agrave; những c&aacute;nh chim đầu đ&agrave;n của nhạc nhẹ miền Nam như T&ocirc;n Thất Lập&rdquo;- Nhạc sĩ Do&atilde;n Nho.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>H&agrave;ng triệu tr&aacute;i tim của người trẻ y&ecirc;u nước&nbsp;</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đối với nhạc sĩ T&ocirc;n Thất Lập, thời gian l&agrave; một phạm tr&ugrave; con người chẳng thể n&agrave;o &ldquo;trốn&rdquo; được. H&atilde;y d&agrave;nh thời gian cho thật c&oacute; &yacute; nghĩa, một đời sống sinh động như trồng v&agrave;i &ldquo;b&ocirc;ng hoa nhỏ b&eacute;&rdquo; chẳng hạn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng lu&ocirc;n nhắn nhủ thế hệ Trẻ h&ocirc;m nay rằng: Tr&aacute;i tim c&aacute;c bạn phải biết rung động c&ugrave;ng với đất nước v&agrave; c&ugrave;ng cả thế giới. Cuộc sống, tư duy của c&aacute;c bạn phải gắn liền với d&acirc;n tộc..., điều quan trọng nhất vẫn l&agrave; t&acirc;m hồn v&agrave; tr&aacute;i tim.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36340/12.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c ca nghệ sĩ trẻ c&ugrave;ng nhau h&aacute;t l&ecirc;n những b&agrave;i h&aacute;t gắn liền với t&ecirc;n tuổi của nhạc sĩ T&ocirc;n Thất Lập - Ảnh: Tư liệu</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chia sẻ tại chương tr&igrave;nh, đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố cho biết, những ca kh&uacute;c H&aacute;t cho d&acirc;n t&ocirc;i nghe, Dậy m&agrave; đi, Xuống đường, L&uacute;a reo tr&ecirc;n khắp đồng bằng... của &ocirc;ng được h&aacute;t vang trong phong tr&agrave;o đấu tranh của học sinh, sinh vi&ecirc;n miền Nam, từng lay động h&agrave;ng triệu con tim Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến nay, những ca kh&uacute;c ấy vẫn vẹn nguy&ecirc;n gi&aacute; trị, khơi gợi l&ograve;ng y&ecirc;u nước, tinh thần hăng h&aacute;i xung phong của lớp trẻ v&igrave; l&yacute; tưởng cao đẹp, thấm đẫm t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương, đất nước,... v&agrave; những người trẻ h&ocirc;m nay c&ograve;n h&aacute;t vang.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đối với Th&agrave;nh Đo&agrave;n, thật may mắn khi c&oacute; C&acirc;u lạc bộ Truyền thống - Th&agrave;nh Đo&agrave;n, khi mỗi lần c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; trong C&acirc;u lạc bộ tập văn nghệ, Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố sẽ c&agrave;ng th&ecirc;m hiểu v&agrave; th&ecirc;m y&ecirc;u những g&igrave; m&agrave; bản th&acirc;n đ&atilde; c&oacute; được v&agrave; g&oacute;p phần động vi&ecirc;n th&agrave;nh ni&ecirc;n v&ugrave;ng l&ecirc;n xung k&iacute;ch trong đ&oacute;ng g&oacute;p, tham gia x&acirc;y dựng đất nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong thời gian tới, b&ecirc;n cạnh những chương tr&igrave;nh đ&atilde; được thực hiện về d&ograve;ng nhạc c&aacute;ch mạng, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh sẽ c&oacute; những hoạt động để lan tỏa d&ograve;ng nhạc n&agrave;y hơn nữa, c&aacute;c ca kh&uacute;c của nhạc sĩ T&ocirc;n Thất Lập đến nhiều hơn với thanh thiếu nhi v&agrave; người d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <div class="content " style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;"> <div class="txtbox-content" style="max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 15px 20px; border-width: 2px 2px 2px 10px; border-style: solid; border-color: rgb(159, 34, 78); border-image: initial; background: rgb(255, 238, 244);"> <h3><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Vang m&atilde;i những ca kh&uacute;c của T&ocirc;n Thất Lập</strong></span></span></h3> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&ecirc;m nhạc<em>&nbsp;T&ocirc;n Thất Lập - Vang m&atilde;i những b&agrave;i ca</em>&nbsp;c&oacute; sự tham gia biểu diễn của nhạc sĩ Trần Xu&acirc;n Tiến, ca sĩ V&acirc;n Kh&aacute;nh, Phương Thanh, Hiền Thục, L&acirc;n Nh&atilde;, Quốc Đại, Thanh Ngọc, Duy&ecirc;n Huyền, Thanh Sử, Cao C&ocirc;ng Nghĩa, Dương Quốc Hưng, T&ugrave;ng L&acirc;m, Lưu Hiền Trinh, Phan Ngọc Lu&acirc;n&hellip; v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n của&nbsp;C&acirc;u lạc bộ truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Những ca kh&uacute;c ti&ecirc;u biểu ở c&aacute;c giai đoạn s&aacute;ng t&aacute;c trong hơn 60 năm qua của cố nhạc sĩ T&ocirc;n Thất Lập được biểu diễn như:&nbsp;<em>H&aacute;t cho d&acirc;n t&ocirc;i nghe, H&aacute;t cho qu&ecirc; hương, L&uacute;a reo tr&ecirc;n khắp c&aacute;nh đồng, Xuống đường, Người đợi người, H&aacute;t trong t&ugrave;, Đồng l&uacute;a reo&hellip;</em></span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">V&agrave; những bản t&igrave;nh ca như&nbsp;<em>T&igrave;nh ca tuổi trẻ, Trị An &acirc;m vang m&ugrave;a xu&acirc;n, Mưa th&igrave; thầm, Oẳn t&ugrave; t&igrave;, C&ocirc; b&eacute; dễ thương, T&igrave;nh y&ecirc;u m&atilde;i m&atilde;i</em>&hellip; cũng được biểu diễn.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Xem kẽ phần tr&igrave;nh diễn l&agrave; phần giao lưu với nhạc sĩ Trần Xu&acirc;n Tiến, nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Kiệt&hellip; v&agrave; vợ nhạc sĩ T&ocirc;n Thất Lập về qu&aacute; tr&igrave;nh s&aacute;ng t&aacute;c, phong tr&agrave;o đấu tranh của học sinh - sinh vi&ecirc;n, cũng như những kỷ niệm gắn b&oacute; kh&oacute; qu&ecirc;n.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&ecirc;m nhạc kh&eacute;p lại với ca kh&uacute;c&nbsp;<em>T&igrave;nh y&ecirc;u m&atilde;i m&atilde;i</em>&nbsp;qua tiếng h&aacute;t ca sĩ L&acirc;n Nh&atilde; v&agrave; Thanh Ngọc, đọng lại nhiều cung bậc cảm x&uacute;c trong mỗi người.</span></span></p> </div> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>MINH NHẬT</strong></span></span></p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;