Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tiếp đón Đoàn đại biểu Hội đồng Giao lưu Chính trị Australia

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều 3-6, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&oacute; cuộc gặp gỡ,&nbsp;trao đổi với Đo&agrave;n đại biểu Hội đồng Giao lưu Ch&iacute;nh trị Australia (&Uacute;c)&nbsp;do&nbsp;</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hạ nghị sĩ&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Michael Pettersson - V&ugrave;ng Yerrabi, Bang Khu vực&nbsp;</span></span>L&atilde;nh thổ Thủ đ&ocirc; Australia l&agrave; Trưởng đo&agrave;n&nbsp;<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">c&ugrave;ng với&nbsp;Ph&oacute; Trưởng đo&agrave;n l&agrave;&nbsp;</span></span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hạ nghị sĩ&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Caitlin Collins - V&ugrave;ng Hillarys, Bang T&acirc;y &Uacute;c.</span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35906/IMG_0252.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n gửi tặng Đo&agrave;n đại biểu tranh sen thủ c&ocirc;ng để gửi gắm t&igrave;nh cảm&nbsp;gắn kết mối quan hệ giữa thanh ni&ecirc;n hai nước</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent">Tiếp đ&oacute;n đo&agrave;n đại biểu&nbsp;c</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&oacute; chị Phan Thị Thanh Phương - Đại biểu Quốc hội Việt Nam, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n,&nbsp;Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;&nbsp;</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">chị Nguyễn Minh Ch&acirc;u - Ban Quốc tế Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, anh Michael Pettersson cho biết tỷ lệ người trẻ ở&nbsp;</span></span>Australia<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;c&oacute; nguyện vọng tham gia v&agrave;o c&aacute;c hoạt động ch&iacute;nh trị ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; xu hướng giảm. </span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Từ đ&oacute;, </span></span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">anh Michael Pettersson&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">muốn được lắng nghe c&aacute;c kinh nghiệm của Th&agrave;nh Đo&agrave;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c bồi dưỡng thanh ni&ecirc;n, c&aacute;c cơ chế để khuyến kh&iacute;ch thanh ni&ecirc;n tham gia v&agrave;o tổ chức Đo&agrave;n, x&acirc;y dựng một lực lượng người trẻ tham gia c&aacute;c hoạt động&nbsp;ch&iacute;nh trị, ph&aacute;t huy mạnh mẽ l&ograve;ng y&ecirc;u nước trong c&aacute;c bạn trẻ. </span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&iacute;a bạn cũng muốn tham khảo th&ocirc;ng tin từ ph&iacute;a Th&agrave;nh Đo&agrave;n về việc học sinh, sinh vi&ecirc;n Việt Nam c&oacute; hứng th&uacute; hay suy nghĩ như thế n&agrave;o về việc du học tại </span></span>Australia<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">, hoặc theo học c&aacute;c trường của </span></span>Australia<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> tại Việt Nam.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35906/IMG_0101.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Anh Michael Pettersson (thứ hai từ phải sang) b&agrave;y tỏ việc muốn t&igrave;m hiểu về c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục thanh ni&ecirc;n&nbsp;của Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></span></span></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ghi nhận sự quan t&acirc;m của </span></span>Hội đồng Giao lưu Ch&iacute;nh trị Australia<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">, chị Phan Thị Thanh Phương chia sẻ&nbsp;một trong số những kinh nghiệm của Th&agrave;nh Đo&agrave;n trong việc bồi dưỡng thanh ni&ecirc;n tham gia v&agrave;o c&aacute;c hoạt động ch&iacute;nh trị l&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho đa dạng đối tượng, với nhiều độ tuổi kh&aacute;c nhau. </span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trong đ&oacute;, đặc biệt nhất l&agrave; việc duy tr&igrave; một lực lượng c&oacute; sự kết nối với nhau từ khi c&ograve;n l&agrave; thiếu nhi&nbsp;đến khi trưởng th&agrave;nh, ch&uacute; trọng v&agrave; ph&aacute;t huy c&aacute;c em c&oacute; tố chất, tiềm năng&nbsp;từ Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh l&ecirc;n Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động như đ&agrave;o tạo l&yacute; luận ch&iacute;nh trị, x&acirc;y dựng c&aacute;c thủ lĩnh phong tr&agrave;o trong học sinh, sinh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Song song với việc bồi dưỡng, bản th&acirc;n Th&agrave;nh Đo&agrave;n cũng x&acirc;y dựng c&aacute;c cơ chế về việc tuyển cộng t&aacute;c vi&ecirc;n v&agrave;o Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;h&agrave;ng năm, hướng đến đối tượng l&agrave; c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n chuẩn bị ra trường c&oacute; đam m&ecirc;, nhiệt huyết&nbsp;với hoạt động Đo&agrave;n. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Đo&agrave;n&nbsp; c&oacute; hệ thống c&aacute;c cơ sở ở&nbsp;từng cấp, lu&ocirc;n kh&ocirc;ng ngừng c&acirc;n nhắc, bồi dưỡng c&aacute;c c&aacute;n bộ Đo&agrave;n c&oacute; biểu hiện xuất sắc từ cấp thấp l&ecirc;n cấp cao hơn.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35906/IMG_0107.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chị Phan Thị Thanh Phương (ch&iacute;nh giữa) chia sẻ kinh nghiệm về c&ocirc;ng t&aacute;c bồi dưỡng, x&acirc;y dựng lực lượng trẻ&nbsp;tại th&agrave;nh phố</em></span></span></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Để&nbsp;tạo n&ecirc;n một tổ chức Đo&agrave;n&nbsp;thống nhất, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh phố đ&atilde; tiến h&agrave;nh x&acirc;y dựng c&aacute;c ban chuy&ecirc;n m&ocirc;n, mỗi ban chuy&ecirc;n quản l&yacute; một nh&oacute;m đối tượng thanh ni&ecirc;n kh&aacute;c nhau theo đa dạng độ tuổi, nghề nghiệp. </span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ri&ecirc;ng đối với đối tượng thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, th&agrave;nh phố tập trung v&agrave;o c&aacute;c hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề, chăm lo đời sống, gi&uacute;p c&aacute;c bạn c&oacute; th&ecirc;m điều kiện hăng say lao động, ph&aacute;t triển kinh tế. </span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tr&ecirc;n nền tảng cơ bản đ&oacute;, để thu h&uacute;t v&agrave; giữ sự hứng th&uacute; cho thanh ni&ecirc;n đối với tổ chức Đo&agrave;n, b&ecirc;n cạnh c&aacute;c hoạt động văn h&oacute;a, bồi dưỡng tư tưởng, đẩy mạnh đ&agrave;o tạo c&aacute;n bộ, Th&agrave;nh Đo&agrave;n th&agrave;nh phố cũng ch&uacute; trọng kh&ocirc;ng &iacute;t đến việc tổ chức c&aacute;c phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện cho mọi đối tượng Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia, c&aacute;c hoạt động li&ecirc;n quan đến an sinh, x&atilde; hội, n&acirc;ng cao chất lượng đời sống cho c&aacute;c bạn. Chị&nbsp;Phan Thị Thanh Phương nhấn mạnh mối quan hệ: &ldquo;Đo&agrave;n như một người bạn của thanh ni&ecirc;n.&rdquo;</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chia sẻ về xu hướng&nbsp;quan t&acirc;m đến gi&aacute;o dục nước </span></span>Australia<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> của thanh ni&ecirc;n Việt Nam, chị&nbsp;Phan Thị Thanh Phương cho biết theo quan s&aacute;t h&agrave;ng năm, c&aacute;c sinh vi&ecirc;n học tập tại&nbsp;</span></span>Australia<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;hoặc cơ sở gi&aacute;o dục do người&nbsp;</span></span>Australia th&agrave;nh lập, ph&aacute;t triển ở Việt Nam<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;đều c&oacute; th&agrave;nh quả tốt, c&oacute; t&aacute;c phong trong c&ocirc;ng việc v&agrave; c&oacute;&nbsp;đời sống ổn định. </span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tiếp lời, anh Nguyễn Hồng Ph&uacute;c - Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, th&ocirc;ng tin về việc&nbsp;</span></span>Australia<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;l&agrave; một trong ba quốc gia c&oacute; c&aacute;c cuộc tư vấn, du học nước ngo&agrave;i d&agrave;nh cho sinh vi&ecirc;n tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n lớn nhất. Đồng thời, tỷ lệ sinh vi&ecirc;n c&oacute; nguyện vọng đến&nbsp;</span></span>Australia&nbsp;học<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;tập cũng rất nhiều. Song vấn đề trở ngại hiện nay l&agrave; việc thực hiện c&aacute;c thủ tục vẫn c&ograve;n kh&oacute; khăn. </span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đ&aacute;p lời, ph&iacute;a đo&agrave;n đại biểu nước bạn khẳng định sẽ nỗ lực cải thiện việc n&agrave;y, tạo điều kiện tốt nhất cho c&ocirc;ng t&aacute;c trao đổi gi&aacute;o dục giữa hai nước.</span></span></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Cũng trong khu&ocirc;n khổ buổi gặp mặt, anh Nguyễn Hồng Ph&uacute;c đ&atilde; giới thiệu đến Đo&agrave;n đại biểu Hội đồng Giao lưu Ch&iacute;nh trị </span></span>Australia&nbsp;<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">về Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố. Theo lời mời, Đo&agrave;n đại biểu đ&atilde; c&oacute; chuyến tham quan ngắn đến Nh&agrave; văn h&oacute;a, đồng thời thưởng thức c&aacute;c m&oacute;n ăn đường phố, mang đậm phong c&aacute;ch v&agrave; đặc trưng của nền ẩm thực Việt Nam.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35906/Gap%20go.jpg" style="height:439px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đo&agrave;n đại biểu thưởng thức c&aacute;c m&oacute;n ăn đường phố tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></span></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">THU HƯƠNG</span></strong></p> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 06-9-2023, trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 2023), đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có bài phát biểu. Ban biên tập trang thông tin điện tử thành đoàn xin đăng toàn văn bài phát biểu.

Agile Việt Nam
;