KIDS FEST 2023: Sôi nổi các hoạt động trong ngày ‘mở màn’

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trong ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n của Lễ Hội (6-3-2023), với th&ocirc;ng điệp &quot;Trẻ em h&ocirc;m nay &ndash; Thế giới ng&agrave;y mai&quot;, Lễ hội Thiếu nhi&nbsp; &ndash; Kids fest năm 2023 đ&atilde; thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c bạn thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố tại Khu&ocirc;n vi&ecirc;n Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35901/1_kid%20fest%20day%201.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:12px"><em>Trại sinh c&ugrave;ng sinh hoạt tập thể</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong hai ng&agrave;y (2,3-6), tại Khu&ocirc;n vi&ecirc;n Nh&agrave; thiếu nhi Th&agrave;nh phố đ&atilde; diễn ra trại h&egrave; d&agrave;nh cho c&aacute;c bạn thiếu nhi với chủ đề &quot;Cho con kh&ocirc;n lớn&quot;.&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Việc tham gia trại h&egrave; sẽ gi&uacute;p c&aacute;c em được trải nghiệm rất nhiều hoạt động thiết thực nhằm r&egrave;n luyện kỹ năng sống, kỹ năng l&agrave;m việc nh&oacute;m, t&iacute;nh tự lập.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35901/3_kid%20fest%20day%201.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn nhỏ tham gia cuộc thi lắp r&aacute;p &amp; lập tr&igrave;nh robot &quot;Kh&ocirc;ng gian xanh&quot;&nbsp;</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hay tại s&acirc;n chơi &quot;C&ocirc;ng nghệ số&quot;, c&aacute;c bạn nhỏ của ch&uacute;ng ta c&oacute; cơ hội được tham gia rất nhiều hoạt động bổ &iacute;ch v&agrave; th&uacute; vị như: triển l&atilde;m m&ocirc; h&igrave;nh, h&igrave;nh ảnh xe ứng dụng c&ocirc;ng nghệ AI, chuyển đổi số, trải nghiệm &quot;Chuyến xe c&ocirc;ng nghệ&quot;, k&iacute;nh thực tế ảo, trải nghiệm c&ocirc;ng nghệ ChatGPT.&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng thời cũng đ&atilde; diễn ra v&ograve;ng B&aacute;n Kết 2 cuộc thi lắp r&aacute;p v&agrave; lập tr&igrave;nh Robot d&agrave;nh cho học sinh - MYOR 2023 đ&atilde; thể hiện sự s&aacute;ng tạo v&agrave; khả năng lập tr&igrave;nh của m&igrave;nh để c&ugrave;ng thi đấu hết m&igrave;nh trong khu&ocirc;n khổ hội thi.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35901/4_kid%20fest%20day%201.jpg" style="height:403px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;V&ograve;ng B&aacute;n Kết 2 cuộc thi lắp r&aacute;p v&agrave; lập tr&igrave;nh Robot d&agrave;nh cho học sinh - MYOR 2023 đ&atilde; diễn ra rất l&ocirc;i cuốn</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng ng&agrave;y, tại hội trường Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố đ&atilde; diễn ra chương tr&igrave;nh &quot;Vui đ&oacute;n h&egrave; về&quot; được tổ chức nhằm chăm lo cho 350 em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt kh&oacute; khăn (trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trẻ em khuyết tật, trẻ em c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn đang sinh hoạt tại c&aacute;c m&aacute;i ấm, nh&agrave; mở,...).&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với mong muốn mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn, để nụ cười m&atilde;i nở tr&ecirc;n m&ocirc;i trẻ thơ. Ban tổ chức đ&atilde; tặng cho mỗi em một phần qu&agrave; trị gi&aacute; 300.000 đồng (gồm b&aacute;nh, kẹo, sữa v&agrave; một phiếu mua h&agrave;ng tại gian h&agrave;ng &ldquo;0 đồng&rdquo; của CoopFood).</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35901/5_kid%20fest%20day%201.jpg" style="height:370px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố trao qu&agrave;&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">cho 350 em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt kh&oacute; khăn</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại ng&agrave;y hội, em L&yacute; Minh Thy - học lớp 7 tại trường THCS Trần Bội Cơ (Q.5) chia sẻ, bản th&acirc;n em rất vui v&igrave; được tham gia trải nghiệm tại ng&agrave;y hội. Em đ&atilde; tham gia trải nghiệm tại gian h&agrave;nh l&agrave;m gốm, được nh&agrave;o nặn v&agrave; trang tr&iacute; em rất vui v&igrave; sau thời gian &quot;lao động&quot; vất vả, em đ&atilde; c&oacute; được th&agrave;nh phẩm v&agrave; c&oacute; thể mang về.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35901/7_kid%20fest%20day%201.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Gian h&agrave;ng Workshop &quot;Nghệ thuật thiếu nhi: L&agrave;m tranh Mosaic, l&agrave;m gốm v&agrave; trang tr&iacute; đồ gốm&quot;</em></span></span></p> <div class="content " style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;"> <div class="txtbox-content" style="max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border-width: 2px 2px 2px 10px; border-style: solid; border-color: rgb(159, 34, 78); border-image: initial; background: rgb(255, 238, 244);"> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lễ hội Thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (KIDS FEST) năm 2023 l&agrave; sự kiện văn h&oacute;a d&agrave;nh cho thiếu nhi được tổ chức nh&acirc;n dịp Quốc tế Thiếu nhi 01/6 v&agrave; hưởng ứng Th&aacute;ng h&agrave;nh động v&igrave; trẻ em năm 2023. Với chuỗi c&aacute;c hoạt động giao lưu văn h&oacute;a, vui chơi, giải tr&iacute; v&agrave; chăm lo về vật chất v&agrave; tinh thần cho thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố. Đồng thời th&ocirc;ng qua lễ hội kết nối c&aacute;c nguồn lực đảm bảo tổ chức tốt c&aacute;c hoạt động phục vụ thiếu nhi v&agrave; gia đ&igrave;nh, từ đ&oacute; t&ocirc;n vinh vai tr&ograve; của gia đ&igrave;nh trong đời sống x&atilde; hội tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span></span></em></p> </div> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>MINH NHẬT</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>ẢNH: TLTĐ</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 06-9-2023, trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 2023), đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có bài phát biểu. Ban biên tập trang thông tin điện tử thành đoàn xin đăng toàn văn bài phát biểu.

Agile Việt Nam
;