Lãnh đạo Thành phố thăm, tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 1-6, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Th&agrave;nh phố v&agrave; Sở Lao động Thương binh v&agrave; X&atilde; hội TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Kết nối y&ecirc;u thương - C&ugrave;ng em vui h&egrave; năm 2023&rdquo; tại Trung t&acirc;m Nu&ocirc;i dưỡng Bảo trợ trẻ em Linh Xu&acirc;n (TP. Thủ Đức).</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Hồ Hải, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đến thăm v&agrave; ch&uacute;c mừng c&aacute;c em thiếu nhi tại Trung t&acirc;m Nu&ocirc;i dưỡng Bảo trợ trẻ em Linh Xu&acirc;n, nh&acirc;n dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35898/2.png" style="height:387px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Hồ Hải v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp thăm Trung t&acirc;m nu&ocirc;i dưỡng, bảo trợ trẻ em Linh Xu&acirc;n&nbsp;- Ảnh: THANH HIỆP</em></span></p> <p><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Thủ Đức; Nguyễn Th&agrave;nh Trung, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh; Trần Thị Phương Hoa, Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Phụ nữ TP. Hồ Ch&iacute; Minh; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh,...</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35898/1.png" style="height:404px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n (tr&aacute;i) trao c&ocirc;ng tr&igrave;nh măng non &quot;Kh&ocirc;ng gian đọc s&aacute;ch v&agrave; sinh hoạt Đội&quot; cho c&aacute;c em tại trung t&acirc;m - Ảnh: THANH HIỆP</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Nu&ocirc;i dưỡng Bảo trợ trẻ em Linh Xu&acirc;n L&ecirc; Minh T&acirc;n cho hay, hiện Trung t&acirc;m đang nu&ocirc;i dưỡng, chăm s&oacute;c 60 trẻ mồ c&ocirc;i, đa số c&aacute;c ch&aacute;u c&ograve;n nhỏ. Ngo&agrave;i c&aacute;c trẻ bị nhiễm HIV, c&aacute;c em c&ograve;n bị down, thần kinh, m&ugrave;, liệt&hellip; C&aacute;c em phải d&ugrave;ng thuốc suốt đời; c&oacute; em hay kh&oacute; ngủ, la h&eacute;t, ảnh hưởng nhiều đến tinh thần, thể trạng, xương khớp&hellip; C&ocirc;ng việc chăm s&oacute;c c&aacute;c ch&aacute;u rất vất vả v&agrave; gặp nhiều kh&oacute; khăn. Trung t&acirc;m kiến nghị tăng định mức tiền điện, nước, tăng định mức tiền vui chơi, giải tr&iacute;, bổ sung định mức mua sắm s&aacute;ch vở, dụng cụ học tập v&agrave; c&aacute;c khoản chi ngo&agrave;i học ph&iacute; do nh&agrave; trường thu theo quy định của ng&agrave;nh gi&aacute;o dục cho c&aacute;c đối tượng bảo trợ x&atilde; hội</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại chương tr&igrave;nh, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Nguyễn Hồ Hải gởi lời ch&uacute;c mừng đến c&aacute;c em thiếu nhi tại Trung t&acirc;m Nu&ocirc;i dưỡng Bảo trợ trẻ em Linh Xu&acirc;n c&oacute; một m&ugrave;a h&egrave; vui tươi, thật &yacute; nghĩa, ấm &aacute;p, nh&acirc;n ng&agrave;y Quốc tế thiếu nhi 1/6. </span>Ph<span style="font-size:14px">&aacute;t biểu động vi&ecirc;n c&aacute;c em c&ugrave;ng tập thể thầy c&ocirc; trung t&acirc;m, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Nguyễn Hồ Hải cũ i cho rằng tuy l&agrave; th&agrave;nh phố lớn năng động, hiện đại nhưng đ&acirc;u đ&oacute; vẫn c&ograve;n nhiều ho&agrave;n cảnh &eacute;o le cần được chăm lo, tiếp sức. &quot;H&ocirc;m nay, thấy c&aacute;c ch&aacute;u vui cười, m&uacute;a h&aacute;t ch&agrave;o đ&oacute;n, t&ocirc;i rất hạnh ph&uacute;c. Xin tri &acirc;n đội ngũ c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n, người lao động của trung t&acirc;m, những người cha, người mẹ thứ hai đang trực tiếp chăm s&oacute;c c&aacute;c ch&aacute;u.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Hồ Hải đề nghị Sở Lao động - Thương binh v&agrave; X&atilde; hội c&ugrave;ng ch&iacute;nh quyền th&agrave;nh phố Thủ Đức tiếp tục quan t&acirc;m, chăm lo để c&aacute;c ch&aacute;u lu&ocirc;n nhận được y&ecirc;u thương, niềm vui. &nbsp;Với c&aacute;c kiến nghị của Trung t&acirc;m Nu&ocirc;i dưỡng Bảo trợ trẻ em Linh Xu&acirc;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Hồ Hải đề nghị Sở Lao động, Thương binh v&agrave; X&atilde; hội TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;v&agrave; Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;TP. Thủ Đức tiếp tục quan t&acirc;m để chăm lo cho c&aacute;c em.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhằm động vi&ecirc;n v&agrave; chăm lo cho 46 em thiếu nhi tại Trung t&acirc;m Nu&ocirc;i dưỡng Bảo trợ trẻ em Linh Xu&acirc;n, Ban Tổ chức chương tr&igrave;nh đ&atilde; gửi tặng đến c&aacute;c em những phần qu&agrave; tiếp th&ecirc;m động lực cho c&aacute;c em trong học tập, r&egrave;n luyện. Mỗi em được tặng 1 phần qu&agrave; trị gi&aacute; 800.000 đồng (gồm b&aacute;nh, kẹo, sữa, s&aacute;ch gi&aacute;o khoa, tập trắng, viết,&hellip;) do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh chuẩn bị.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">L&Acirc;M TI&Ecirc;U</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 06-9-2023, trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 2023), đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có bài phát biểu. Ban biên tập trang thông tin điện tử thành đoàn xin đăng toàn văn bài phát biểu.

Agile Việt Nam
;