Khởi đầu mùa hè mới an toàn và lành mạnh cho thiếu nhi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 28-5, tại trường THCS T&acirc;n T&uacute;c (huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh), Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ</strong> <strong>Ch&iacute; Minh v&agrave; Ban Chỉ đạo hoạt động H&egrave; huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, tổ chức chương tr&igrave;nh khai mạc h&egrave;, </strong><strong>kết hợp </strong><strong>lồng gh&eacute;p hoạt động trang bị c&aacute;c kỹ năng tự bảo vệ bản th&acirc;n cho c&aacute;c em thiếu nhi trong m&ugrave;a h&egrave; </strong><strong>2023</strong><strong>.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Phạm Duy Trang, B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; đồng ch&iacute; L&ecirc; Hải Long, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban C&ocirc;ng t&aacute;c Thiếu nhi Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương...</p> <p style="text-align:justify">Trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh, lớp dạy bơi miễn ph&iacute; cho thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh đ&atilde; được khai mạc. Tại đ&acirc;y, c&aacute;c em được vận động vi&ecirc;n Nguyễn Thị &Aacute;nh Vi&ecirc;n, cựu nữ vận động vi&ecirc;n bơi lội thuộc Đo&agrave;n Thể thao Qu&acirc;n đội v&agrave; Đội tuyển Bơi lội Quốc gia Việt Nam, hướng dẫn c&aacute;c kỹ năng ph&ograve;ng chống đuối nước, c&aacute;c động t&aacute;c bơi lội đơn giản. Từ đ&oacute; lan tỏa th&ocirc;ng điệp th&uacute;c đẩy phong tr&agrave;o r&egrave;n luyện thể thao, n&acirc;ng cao sức khỏe thể chất, ph&ograve;ng chống đuối nước cho trẻ em, đảm bảo cho c&aacute;c em c&oacute; một m&ugrave;a h&egrave; vui khỏe, an to&agrave;n.</p> <p style="text-align:justify">Ph&aacute;t biểu tại buổi khai mạc lớp dạy bơi, đồng ch&iacute; L&ecirc; Hải Long b&agrave;y tỏ mong muốn hoạt động gi&aacute;o dục, hướng dẫn c&aacute;c kỹ năng bơi lội, ph&ograve;ng chống đuối nước cho trẻ em sẽ kh&ocirc;ng chỉ g&oacute;i gọn tại huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh. Thay v&agrave;o đ&oacute;, phong tr&agrave;o n&agrave;y sẽ ng&agrave;y c&agrave;ng được lan rộng đến đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c em thiếu nhi, phụ huynh ở quy m&ocirc; to&agrave;n&nbsp;cộng đồng, từ đ&oacute; giảm thiểu tối đa tỷ lệ trẻ em bị thương vong do đuối nước, nhất l&agrave; trong c&aacute;c kỳ nghỉ h&egrave;.</p> <p style="text-align:justify">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, với hoạt động tập huấn &ldquo;Hướng dẫn kỹ năng ph&ograve;ng chống tai nạn thương t&iacute;ch, ph&ograve;ng chống x&acirc;m hại cho trẻ em&rdquo;, c&aacute;c em thiếu nhi đ&atilde; được gặp gỡ c&aacute;c luật sư đến từ c&acirc;u lạc bộ Tư vấn Trợ gi&uacute;p Trẻ em Trung ương. Th&ocirc;ng qua buổi tr&ograve; chuyện, c&aacute;c kiến thức, kỹ năng li&ecirc;n quan đến &yacute; thức tự gi&aacute;c bảo vệ quyền tự do th&acirc;n thể, sức khỏe, quyền lợi c&aacute; nh&acirc;n, cảnh gi&aacute;c với c&aacute;c đối tượng xấu, đ&atilde; được c&aacute;c luật sư truyền tải một c&aacute;ch r&otilde; r&agrave;ng, đơn giản. Từ đ&oacute; g&oacute;p phần tạo ra một m&ugrave;a h&egrave; thật sự vui tươi, l&agrave;nh mạnh, để lại những kỷ niệm tốt đẹp nhất cho c&aacute;c em thiếu nhi, cũng như k&ecirc;u gọi to&agrave;n x&atilde; hội chung tay g&oacute;p sức chăm s&oacute;c, bảo vệ v&agrave; gi&aacute;o dục trẻ em, cho c&aacute;c em một m&ocirc;i trường ph&aacute;t triển tốt nhất.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35863/dqdg.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:11px"><em>C&ocirc; Trần Thị Ngọc Nữ - C&acirc;u lạc bộ tư vấn trợ gi&uacute;p trẻ em Trung ương (thứ hai từ tr&aacute;i sang)&nbsp;c&ugrave;ng c&aacute;c luật sư chia sẻ cho c&aacute;c em thiếu nhi những kỹ năng trong việc ph&ograve;ng, tr&aacute;nh việc x&acirc;m hại th&acirc;n thể</em></span></span></p> <p style="text-align:justify">Tại chương tr&igrave;nh,&nbsp;Hội đồng Đội Trung ương đ&atilde; trao tặng 20 suất học bổng, mỗi suất trị gi&aacute; 1 triệu đồng cho c&aacute;c em thiếu nhi l&agrave; con, em thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, gần 500 phần qu&agrave; l&agrave; những dụng cụ học tập, qu&agrave; b&aacute;nh, cũng đ&atilde; được trao cho tất cả c&aacute;c em thiếu nhi đến tham dự.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35863/DSC08128.jpg" style="height:320px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>(Theo thứ tự từ tr&aacute;i sang) Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Phạm Duy Trang, đồng ch&iacute; Phạm Văn Lũy, đồng ch&iacute; L&ecirc; Hải Long trao học bổng cho c&aacute;c em thiếu nhi</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35863/1685264861265.jpg" style="height:379px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Gần 500 phần qu&agrave; được trao tặng cho c&aacute;c em tại lễ khai mạc</em></span></span></p> <p style="text-align:justify">C&aacute;c hoạt động n&ecirc;u tr&ecirc;n được thực hiện nhằm mục đ&iacute;ch tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ tại C&ocirc;ng điện số 398/CĐ-TTg ng&agrave;y 02/5/2022 về việc tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống đuối nước trẻ em; thiết thực hưởng ứng Th&aacute;ng h&agrave;nh động v&igrave; trẻ em năm 2023 với chủ đề &ldquo;Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em&rdquo;, nhằm tạo điều kiện gi&uacute;p c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch, thiết thực để r&egrave;n luyện sức khỏe, trang bị kỹ năng ứng ph&oacute;, tho&aacute;t hiểm khi gặp t&igrave;nh huống khẩn cấp, g&oacute;p phần giảm thiểu t&igrave;nh trạng tai nạn thương t&iacute;ch, đuối nước trẻ em, đồng thời n&acirc;ng cao hiệu quả c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền của tổ chức Đo&agrave;n, Đội trong c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ, chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng.</p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">THU HƯƠNG</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;