Hơn 500 bạn trẻ tham gia vệ sinh kênh rạch, lan tỏa tinh thần sống xanh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 28-5, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức c&aacute;c hoạt động hưởng ứng Lễ ra qu&acirc;n Chiến dịch Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện H&egrave; năm 2023 của Trung ương Đo&agrave;n v&agrave; tổ chức Ng&agrave;y Chủ nhật xanh lần thứ 149 - năm 2023.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35860/1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hơn 500 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; tham gia hực hiện C&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n &ldquo;S&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n - Con S&ocirc;ng Th&agrave;nh phố t&ocirc;i&rdquo; gắn với việc cải tạo cảnh quan tuyến Rạch Xuy&ecirc;n T&acirc;m, c&aacute;c hoạt động hưởng Lễ ra qu&acirc;n Chiến dịch Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện H&egrave; năm 2023 của Trung ương Đo&agrave;n v&agrave; Ng&agrave;y chủ nhật xanh lần thứ 149 cấp Th&agrave;nh tại Rạch Lăng (đoạn từ cầu Phan Chu Trinh đến Trường Tiểu học B&igrave;nh H&ograve;a - Phường 12 v&agrave; 13, Quận B&igrave;nh Thạnh) trong hai ng&agrave;y&nbsp;(27, 28/5/202).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại cơ sở Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; tham gia c&aacute;c hoạt động hưởng ứng Lễ ra qu&acirc;n Chiến dịch Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện H&egrave; năm 2023 của Trung ương Đo&agrave;n v&agrave; tổ chức Ng&agrave;y Chủ nhật xanh lần thứ 149 như ra qu&acirc;n thực triển khai m&ocirc; h&igrave;nh Chung cư xanh v&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh Chợ d&acirc;n sinh giảm thiểu r&aacute;c thải nhựa tr&ecirc;n to&agrave;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố, tập trung thực hiện tại c&aacute;c chợ d&acirc;n sinh v&agrave; chung cư được Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n; thực hiện trồng c&acirc;y xanh đẩy mạnh c&aacute;c hoạt động trồng c&acirc;y xanh tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố nh&acirc;n dịp Tết trồng c&acirc;y &ldquo;Đời đời nhớ ơn B&aacute;c Hồ&rdquo;; tuy&ecirc;n truyền tổ chức trồng c&acirc;y xanh ở ven đường, dọc bờ k&ecirc;nh, bờ s&ocirc;ng, v&ugrave;ng rừng ngập mặn Anchor.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ograve;n tham gia c&aacute;c hoạt động x&acirc;y dựng khu phố, ấp &ldquo;An to&agrave;n - Sạch đẹp - Văn minh - Nghĩa t&igrave;nh&rdquo; (phong tr&agrave;o AST) v&agrave; Cuộc vận động &ldquo;Người d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh kh&ocirc;ng xả r&aacute;c ra đường v&agrave; k&ecirc;nh rạch v&igrave; Th&agrave;nh phố sạch, xanh v&agrave; th&acirc;n thiện m&ocirc;i trường&rdquo; giai đoạn 2022 - 2025; chăm s&oacute;c v&agrave; bảo vệ rừng, t&ocirc;n tạo mảng xanh, sơn vẽ c&aacute;c tuyến hẻm, mảng tường hư hỏng tr&ecirc;n địa b&agrave;n; ra qu&acirc;n thực hiện chương tr&igrave;nh &ldquo;30 ph&uacute;t v&igrave; Th&agrave;nh phố xanh - sạch - đẹp&rdquo; tại địa phương, đơn vị; hướng dẫn sử dụng ứng dụng Mgreen - Ứng dụng ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn được t&iacute;ch điểm tặng qu&agrave;; trriển khai c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục, tuy&ecirc;n truyền &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường d&agrave;nh cho thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố gắn với Chương tr&igrave;nh Khai mạc h&egrave; năm 2023 của Th&agrave;nh phố; ph&aacute;t động thực hiện c&aacute;c chương tr&igrave;nh, hoạt động gắn với gia đ&igrave;nh như &ldquo;Gia đ&igrave;nh xanh&rdquo;, &ldquo;Gia đ&igrave;nh trồng c&acirc;y xanh&rdquo;,...</span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">Một số h&igrave;nh ảnh ghi nhận trong chương tr&igrave;nh:</span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35860/5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35860/DSC03939.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35860/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35860/3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35860/4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35860/DSC03849.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35860/6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35860/DSC03976.jpg" style="height:328px; width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">HỒNG PHONG</span></strong></p> <p style="text-align:right"><br /> &nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 06-9-2023, trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 2023), đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có bài phát biểu. Ban biên tập trang thông tin điện tử thành đoàn xin đăng toàn văn bài phát biểu.

Agile Việt Nam
;