Bế mạc Trại Nguyễn Chí Thanh cụm miền Đông Nam Bộ lần thứ XXIII - năm 2023

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Sau bảy&nbsp;ng&agrave;y học tập v&agrave; r&egrave;n luyện li&ecirc;n tục, tối ng&agrave;y 27-5, tại Trung t&acirc;m Sinh hoạt d&atilde; ngoại Thanh thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; diễn ra Lễ bế mạc v&agrave; đăng quang Trại Huấn luyện vi&ecirc;n cấp 1 Trung ương - Trại Nguyễn Ch&iacute; Thanh cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ lần thứ XXIII - năm 2023.</span></strong></span></span></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35859/BM%20%E1%BA%A2nh%201.jpg" style="height:401px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Lễ bế mạc v&agrave; đăng quang Trại Huấn luyện vi&ecirc;n cấp I Trung ương - Trại Nguyễn Ch&iacute; Thanh cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ lần thứ XIII - năm 2023.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ph&aacute; bỏ giới hạn, chạm tay v&agrave;o danh hiệu &ldquo;Huấn luyện vi&ecirc;n cấp I Trung ương&rdquo;</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Lễ bế mạc v&agrave; đăng quang Trại Huấn luyện vi&ecirc;n cấp 1 Trung ương - Trại Nguyễn Ch&iacute; Thanh cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ lần thứ XXIII - năm 2023 ch&iacute;nh l&agrave; sự kiện để tổng kết v&agrave; vinh danh c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tập thể xuất sắc trong kỳ hội trại lần n&agrave;y. Thời gian 07 ng&agrave;y thi đua xuy&ecirc;n suốt, s&ocirc;i nổi mặc d&ugrave; kh&ocirc;ng qu&aacute; d&agrave;i nhưng c&aacute;c bạn trại sinh đ&atilde; trải qua nhiều cung bậc cảm x&uacute;c, từ những nụ cười đến những giọt nước mắt. Họ đ&atilde; lưu lại những dấu ch&acirc;n tuổi trẻ của m&igrave;nh, vượt qua kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch v&agrave; c&oacute; 84 trại sinh xuất sắc nhất đ&atilde; ph&aacute; bỏ giới hạn của bản th&acirc;n, đ&aacute;nh dấu được một cột mốc mới tr&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh cống hiến cho c&ocirc;ng t&aacute;c huấn luyện bằng danh hiệu &ldquo;Huấn luyện vi&ecirc;n cấp I Trung ương&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35859/BM%20%E1%BA%A2nh%202.JPG" style="height:401px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Anh Nguyễn Hữu T&uacute; - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; ban Đo&agrave;n kết Tập hợp Thanh ni&ecirc;n Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam (tr&aacute;i) v&agrave; anh Ng&ocirc; Văn Luận -&nbsp; Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy (phải) trao quyết định c&ocirc;ng nhận cho c&aacute;c t&acirc;n Huấn luyện vi&ecirc;n cấp I Trung ương.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ngay sau phần trao quyết định cho những t&acirc;n Huấn luyện vi&ecirc;n cấp I Trung ương ch&iacute;nh l&agrave; phần vinh danh 10 trại sinh xuất sắc nhất c&ugrave;ng với Lễ đăng quang cho danh hiệu thủ khoa, &aacute; khoa 1 v&agrave; &aacute; khoa 2 của Trại Nguyễn Ch&iacute; Thanh cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ lần thứ XXIII năm 2023.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35859/BM%20%E1%BA%A2nh%203.JPG" style="height:401px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Anh Nguyễn Hữu T&uacute; c&ugrave;ng chị Phan Thị Thanh Phương - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; anh Ng&ocirc; Văn Luận trong phần Lễ đăng quang của Trại Nguyễn Ch&iacute; Thanh cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ lần thứ XXIII năm 2023.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Một điều đặc biệt từ hội trại năm nay đ&oacute; l&agrave; tất cả c&aacute;c trại sinh đến từ TP. Hồ Ch&iacute; Minh đều được c&ocirc;ng nhận &ldquo;Huấn luyện vi&ecirc;n cấp I Trung ương&rdquo; v&agrave; ghi t&ecirc;n m&igrave;nh tr&ecirc;n bảng v&agrave;ng 10 trại nguy&ecirc;n xuất sắc nhất kỳ hội trại lần n&agrave;y. Danh hiệu Thủ khoa Hội trại đ&atilde; thuộc về trại sinh Trần L&ecirc; Trung Nghĩa, c&ugrave;ng với đ&oacute; danh hiệu &Aacute; khoa 1, &Aacute; khoa 2 cũng lần lượt được trao cho trại sinh Phan Huỳnh Kh&aacute;nh Ch&acirc;u v&agrave; Dương Đo&agrave;n Th&uacute;y Vi. Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; th&agrave;nh quả xứng đ&aacute;ng cho qu&aacute; tr&igrave;nh trui r&egrave;n, học hỏi kh&ocirc;ng ngừng nghỉ của bản th&acirc;n c&aacute;c bạn.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35859/BM%20%E1%BA%A2nh%204.JPG" style="height:401px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Anh Ng&ocirc; Minh Hải - Ủy vi&ecirc;n Đo&agrave;n Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu giao nhiệm vụ v&agrave; bế mạc Hội trại.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Hy vọng rằng, sau kỳ hội trại n&agrave;y, tất cả c&aacute;c bạn trại sinh sẽ kh&ocirc;ng ngừng học hỏi kiến thức, r&egrave;n luyện kỹ năng để c&oacute; thể n&acirc;ng cao gi&aacute; trị bản th&acirc;n tr&ecirc;n chặng đường d&agrave;i sắp tới.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Cũng trong sự kiện n&agrave;y, Ban Tổ chức đ&atilde; trao giải thưởng cổng trại xuất sắc nhất cho đơn vị Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam tỉnh Đồng Nai v&agrave; giải nhất to&agrave;n đo&agrave;n cho đơn vị Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trại Nguyễn Ch&iacute; Thanh cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ được tổ chức lu&acirc;n phi&ecirc;n 2 năm/1 lần do c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố lần lượt đăng cai. Sau khi thống nhất, Trại Huấn luyện vi&ecirc;n cấp I Trung ương Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam &ndash; Trại Nguyễn Ch&iacute; Thanh cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ lần tiếp chuyển theo sẽ được tổ chức tại tỉnh B&igrave;nh Dương.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35859/BM%20%E1%BA%A2nh%205.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Nghi thức bế mạc v&agrave; trao cờ đăng cai.</em></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vượt ngưỡng, vươn tầm&nbsp;</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Sau ba&nbsp;năm r&egrave;n luyện v&agrave; chuẩn bị từ kiến thức đến tinh thần, bạn Trần L&ecirc; Trung Nghĩa - Trại sinh đến từ TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; đăng quang Thủ khoa Trại Huấn luyện vi&ecirc;n cấp I Trung ương Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam &ndash; Trại Nguyễn Ch&iacute; Thanh cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Với Nghĩa, Trại Nguyễn Ch&iacute; Thanh l&agrave; m&ocirc;i trường rất &yacute; nghĩa, l&agrave; nơi tinh thần đồng đội v&agrave; &yacute; ch&iacute; quyết t&acirc;m được trui r&egrave;n mạnh mẽ. Trung Nghĩa chia sẻ: </span><em>&ldquo;Tự h&agrave;o nhất l&agrave; khi được đi c&ugrave;ng đồng đội, mang t&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh xướng l&ecirc;n tại buổi lễ đăng quang. Tinh thần đo&agrave;n kết v&agrave; kỷ luật c&oacute; lẽ l&agrave; vốn qu&yacute; nhất tr&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh n&agrave;y!&rdquo;</em><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">. Ấn tượng nhất với Thủ khoa c&oacute; lẽ l&agrave; phần thi Semaphore, đ&acirc;y l&agrave; phần thi c&oacute; điểm độc đ&aacute;o nhất trong hội thi năm nay, c&oacute; t&iacute;nh th&aacute;ch thức cao cho những trại sinh muốn chinh phục danh hiệu Huấn luyện vi&ecirc;n cấp I Trung ương Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35859/BM%20%E1%BA%A2nh%206.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Bạn Trần L&ecirc; Trung Nghĩa - Thủ khoa Trại Nguyễn Ch&iacute; Thanh cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ lần thứ XXIII năm 2023 </em></span></span><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>đại diện đọc lời hứa Huấn luyện vi&ecirc;n</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trưởng th&agrave;nh từ c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi ở địa phương, sớm được kết nạp Hội v&agrave; nay l&agrave; Huấn luyện vi&ecirc;n cấp I Trung ương, Trung Nghĩa thể hiện nhiều ấp ủ cho c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n trong giai đoạn sắp tới. Bạn sẽ tiếp tục hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c huấn luyện - đ&agrave;o tạo để dẫn dắt những thế hệ Huấn luyện vi&ecirc;n sau n&agrave;y v&agrave; tạo th&ecirc;m nhiều s&acirc;n chơi nữa để đưa hoạt động đến gần hơn với c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35859/BM%20%E1%BA%A3nh%207.JPG" style="height:401px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Ngọn lửa của đam m&ecirc;, l&ograve;ng nhiệt huyết được truyền lại cho thế hệ kế cận.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Một kỳ hội trại truyền thống th&agrave;nh c&ocirc;ng rực rỡ về mọi mặt</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Sau khi kết th&uacute;c Lễ bế mạc v&agrave; đăng quang, anh Trần Thanh B&igrave;nh - Th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng Huấn luyện Trung ương, Ph&oacute; trưởng ban Gi&aacute;m khảo đ&atilde; chia sẻ rằng anh cảm thấy chất lượng trại sinh năm nay tốt hơn hẳn so với c&aacute;c kỳ trại trước đ&acirc;y v&agrave; anh cho rằng đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; th&agrave;nh quả của những sự quan t&acirc;m chu đ&aacute;o, đầu tư nghi&ecirc;m t&uacute;c, d&agrave;i ng&agrave;y của Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố trong cụm.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35859/BM%20%E1%BA%A2nh%208.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Anh Trần Thanh B&igrave;nh - Th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng Huấn luyện Trung ương, Ph&oacute; trưởng ban Gi&aacute;m khảo ph&aacute;t biểu đ&aacute;nh gi&aacute; chất lượng Hội trại năm nay.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Khi được hỏi về kh&oacute; khăn khi tổ chức hội trại năm nay, anh B&igrave;nh cho biết rằng: &quot;Năm nay thời tiết kh&aacute; thất thường, c&oacute; ng&agrave;y th&igrave; trời rất n&oacute;ng, nhưng c&oacute; những ng&agrave;y lại mưa rất nhiều. Điều đ&oacute; đ&atilde; g&acirc;y ảnh hưởng đến sức khỏe của trại sinh cũng như tiến độ tổ chức c&aacute;c phần thi s&aacute;t hạch&quot;. Mặc d&ugrave; vậy, c&aacute;c bạn trại sinh đ&atilde; rất nỗ lực, th&iacute;ch ứng với thời tiết để ho&agrave;n th&agrave;nh trọn vẹn to&agrave;n bộ c&aacute;c b&agrave;i thi s&aacute;t hạch của m&igrave;nh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35859/BM%20%E1%BA%A2nh%209.jpg" style="height:401px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c trại sinh mặc &aacute;o mưa tham gia thi s&aacute;t hạch v&agrave;o buổi tối sau Lễ khai mạc.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Anh B&igrave;nh cho biết th&ecirc;m rằng, ở kỳ hội trại lần n&agrave;y Ban Tổ chức đ&atilde; đổi mới trong cả h&igrave;nh thức lẫn nội dung chuy&ecirc;n m&ocirc;n. Đối với c&aacute;c m&ocirc;n l&yacute; thuyết, thay v&igrave; l&agrave;m b&agrave;i thi tr&ecirc;n giấy v&agrave; chấm thi dễ sai s&oacute;t th&igrave; đ&atilde; được chuyển sang thi trực tuyến tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh trong ph&ograve;ng m&aacute;y của Trung t&acirc;m sinh hoạt d&atilde; ngoại. Đối với nội dung chuy&ecirc;n m&ocirc;n của c&aacute;c m&ocirc;n s&aacute;t hạch cũng được n&acirc;ng cao hơn rất nhiều, kh&oacute; hơn rất nhiều so với c&aacute;c năm trước. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, anh B&igrave;nh đ&aacute;nh gi&aacute; rằng những trại sinh trưởng th&agrave;nh v&agrave; vượt qua kỳ thi n&agrave;y với danh hiệu Huấn luyện vi&ecirc;n cấp I Trung ương kh&aacute; giỏi. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, ngo&agrave;i những buổi s&aacute;t hạch c&ograve;n c&oacute; những chương tr&igrave;nh giao lưu, kết nối nhằm gia tăng t&igrave;nh đo&agrave;n kết giữa c&aacute;c trại sinh với nhau.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35859/BM%20%E1%BA%A2nh%2010.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c trại sinh l&agrave;m b&agrave;i thi trực tuyến tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&ldquo;Dưới g&oacute;c nh&igrave;n của một gi&aacute;m khảo, nếu m&agrave; cho 3 từ để n&oacute;i về Hội trại lần n&agrave;y th&igrave; t&ocirc;i chỉ c&oacute; thể n&oacute;i đ&oacute; l&agrave; sự ho&agrave;n hảo.Đ&acirc;y l&agrave; một kỳ trại được tổ chức rất tốt, tất nhi&ecirc;n l&agrave; sẽ c&oacute; những điểm hạn chế nhưng kh&ocirc;ng đ&aacute;ng kể. C&ocirc;ng t&aacute;c truyền th&ocirc;ng, c&ocirc;ng t&aacute;c hậu cần v&agrave; c&aacute;c hoạt động ngo&agrave;i chương tr&igrave;nh đều được tổ chức rất chu đ&aacute;o.&rdquo; - Anh B&igrave;nh h&agrave;o hứng chia sẻ.</span></span></span></p> <div> <table align="center" border="2" cellpadding="14" cellspacing="1" style="width:600px"> <tbody> <tr> <td> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trại Nguyễn Ch&iacute; Thanh đ&atilde; trở th&agrave;nh một m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện đầy thử th&aacute;ch đối với c&aacute;n bộ Hội, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n; đồng thời cũng l&agrave; kh&aacute;t khao được nỗ lực, r&egrave;n luyện v&agrave; phấn đấu để trở th&agrave;nh một Huấn luyện vi&ecirc;n cấp I của Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Năm 2023, Trại Nguyễn Ch&iacute; Thanh cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ lần thứ XXIII được Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đăng cai tổ chức trong v&ograve;ng bảy</span><strong>&nbsp;ng&agrave;y</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">, từ ng&agrave;y 21 đến 27-5-2023 với sự tham gia của</span><strong> 106 trại sinh</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> từ bảy&nbsp;tỉnh miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ đ&atilde; c&ugrave;ng nhau trải qua </span><strong>35 m&ocirc;n thi </strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">theo định chuẩn Huấn luyện của Trung ương v&agrave; trong số họ c&oacute; 84 trại sinh xuất sắc nhất đ&atilde; chinh phục danh hiệu Huấn luyện vi&ecirc;n cấp I Trung ương.&nbsp;</span></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong>ẢNH: TƯ LIỆU TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N</strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong>B&Agrave;I: THANH TR&Uacute;C - HO&Agrave;I KHANH</strong></p> <div>&nbsp;</div> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 06-9-2023, trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 2023), đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có bài phát biểu. Ban biên tập trang thông tin điện tử thành đoàn xin đăng toàn văn bài phát biểu.

Agile Việt Nam
;