Khai mạc hội thi Chỉ huy đội giỏi TP. Hồ Chí Minh năm 2023

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chiều 21-5, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp với Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức lễ khai mạc Hội thi &ldquo;Chỉ huy Đội giỏi&rdquo; Th&agrave;nh phố lần thứ 26 &ndash; năm 2023 tại Nh&agrave; Thiếu nhi th&agrave;nh phố, thu h&uacute;t sự tham gia của 176 đội vi&ecirc;n l&agrave; chỉ huy Đội giỏi đến từ 22 quận, huyện v&agrave; Th&agrave;nh phố Thủ Đức.&nbsp;</strong></span></p> <div style="text-align: center;"><img alt="Hoạt động dâng hoa tại tượng Bác Hồ với thiếu nhi - ảnh: Thanh Hiệp" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35840/THP06921.jpg" style="height:400px; width:600px" /></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:12px">Hoạt động&nbsp;d&acirc;ng hoa&nbsp;tại tượng B&aacute;c Hồ với thiếu nhi&nbsp;- ảnh: Thanh Hiệp&nbsp;</span></em></span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi Chỉ huy Đội giỏi TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; một hoạt động truyền thống thường ni&ecirc;n, nhằm kiểm tra, đ&aacute;nh gi&aacute; c&ocirc;ng t&aacute;c r&egrave;n luyện đồng thời tạo m&ocirc;i trường giao lưu, học hỏi, gi&uacute;p c&aacute;c bạn đội vi&ecirc;n thể hiện được t&agrave;i năng&nbsp; bản lĩnh v&agrave; sức s&aacute;ng tạo trong c&ocirc;ng t&aacute;c đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi.&nbsp;</span></span></div> <div> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Đồng chí Trịnh Thị Hiền Trân - Chủ tịch Hội đồng đội thành phố phát biểu khai mạc Hội thi &quot;Chỉ huy đội giỏi&quot; Thành phố lần thứ 26 năm 2023 - ảnh: Thanh Hiệp" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35840/THP07097.jpg" style="height:416px; width:600px" /></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n - Chủ tịch Hội đồng đội Th&agrave;nh phố ph&aacute;t biểu khai mạc hội thi - ảnh: Thanh Hiệp</span></em></span></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng đội th&agrave;nh Hội thi &ldquo;Chỉ huy đội giỏi&quot; Th&agrave;nh phố&nbsp;lần thứ 26 với khẩu hiệu &ldquo;bản lĩnh, s&aacute;ng tạo, t&agrave;i năng&rdquo;&nbsp;để t&igrave;m ra những chỉ huy đội đạt được những kỷ lục, được c&ocirc;ng nhận ở c&aacute;c m&ocirc;n thi, khẳng định chất lượng của hội thi. V&agrave; trong suốt 26 năm qua, ch&uacute;ng ta đ&atilde; ph&aacute;t hiện, đ&atilde; bồi dưỡng c&aacute;c chỉ huy đội trưởng th&agrave;nh&nbsp;tiếp tục gắn b&oacute;, hỗ trợ cho hoạt động đội. Nhiều bạn đ&atilde; trở th&agrave;nh anh chị phụ tr&aacute;ch Đội, trở th&agrave;nh c&aacute;n bộ Đo&agrave;n từ m&ocirc;i trường Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;Mong rằng c&aacute;c bạn tham gia ph&aacute;t huy truyền thống&nbsp;26 năm qua, d&agrave;nh hết sức lực, tr&iacute; tuệ, bản lĩnh để thể hiện tốt nhất, v&agrave;&nbsp;kết th&uacute;c hội thi c&aacute;c bạn sẽ c&oacute; cho m&igrave;nh những kinh nghiệm, trải nghiệm,&nbsp;c&oacute; th&ecirc;m được những t&igrave;nh bạn thật đẹp khi th&ocirc;ng qua hội thi.&nbsp;</span></span></p> <div style="text-align: center;"><img alt="Nghi thức Công bố Quyết định Thành lập Ban chỉ huy Liên đội tại hội thi - Ảnh: Bích Thảo" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35840/IMG_2639.JPG" style="height:400px; width:600px" /></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:12px">Nghi thức C&ocirc;ng bố Quyết định Th&agrave;nh lập Ban chỉ huy Li&ecirc;n đội tại hội thi - ảnh: B&iacute;ch Thảo</span></em></span></div> <div style="text-align: center;"><img alt="Nghi thức Công bố Quyết định và ra mắt Ban Giám khảo hội thi - ảnh: Thanh Hiệp" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35840/THP07061.jpg" style="height:398px; width:600px" />&nbsp;</div> <div dir="rtl" style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Nghi thức C&ocirc;ng bố Quyết định v&agrave; ra mắt Ban Gi&aacute;m khảo hội thi - ảnh: Thanh Hiệp</em></span></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi năm nay nội dung được đổi mới nhiều, hấp dẫn hơn, đi v&agrave;o những đề t&agrave;i tranh luận s&ocirc;i nổi nhiều hơn, đặt vấn đề l&agrave; những hiện tượng nổi bật hiện nay m&agrave; ch&uacute;ng ta cần phải l&ecirc;n &aacute;n, đặt biệt l&agrave; những vấn đề li&ecirc;n quan đến mạng x&atilde; hội. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, ban tổ chức cũng đưa ra những đề t&agrave;i, kiến thức thi được trải đều một c&aacute;ch phổ qu&aacute;t v&agrave; to&agrave;n diện nhất cho c&aacute;c em học sinh được tự do s&aacute;ng tạo.</span></span></div> <div> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="Tiết mục biểu diễn trống kèn do Đội nghi thức Nhà thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn - ảnh: Thanh Hiệp" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35840/THP07000.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:398px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tiếc mục biểu diễn trống do Đội nghi thức Nh&agrave; thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh biểu diễn - ảnh: Thanh Hiệp</span></span></em></p> <div style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tin: B&Iacute;CH THẢO&nbsp;</strong></span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong>Ảnh: THANH HIỆP - B&Iacute;CH THẢO</strong></span></div> </div> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 06-9-2023, trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 2023), đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có bài phát biểu. Ban biên tập trang thông tin điện tử thành đoàn xin đăng toàn văn bài phát biểu.

Agile Việt Nam
;