Ngày hội sinh viên với ngoại ngữ lần 8, năm 2023 “Touch The Future”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 23/4/2023, tại trường đại học T&agrave;i ch&iacute;nh &ndash; Marketing đa diễn ra Ng&agrave;y hội Sinh vi&ecirc;n với Ngoại ngữ English Camp năm 2023 với chủ đề Touch The Future. Chương tr&igrave;nh do Ban thư k&yacute; Hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh chỉ đạo Trung t&acirc;m Hổ trợ Học sinh Sinh vi&ecirc;n tổ chức.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="Nghi thức khai mạc ngày hội" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/4/35750/EC1.jpg" style="height:401px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nghi thức khai mạc ng&agrave;y hội</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c hoạt động trực tuyến được triển khai từ 12/4 đến 22/4/2023 tr&ecirc;n ladipage v&agrave; tại fanpage Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh do Trung t&acirc;m Hỗ trợ học sinh sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố thực hiện với c&aacute;c nội dung: chương tr&igrave;nh Test your English: kiểm tra v&agrave; x&aacute;c nhận tr&igrave;nh độ tiếng Anh, chương tr&igrave;nh &ldquo;Share your aspirations&rdquo;: Hội vi&ecirc;n, c&aacute;n bộ Hội gửi t&acirc;m tư nguyện vọng đến Đại hội Hội sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố bằng tiếng Anh&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Tư vấn lộ trình học tiếng anh cho sinh viên sau khi tham gia &quot;Test your English&quot;" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/4/35750/EC3.jpg" style="height:271px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tư vấn lộ tr&igrave;nh học tiếng anh cho sinh vi&ecirc;n sau khi tham gia &quot;Test your English&quot;</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong khu&ocirc;ng khổ ng&agrave;y hội c&oacute; nhiều khu vực cho sinh vi&ecirc;n trải nghiệm, sử dụng ngoại ngữ như: khu vực &ldquo;English Zone&rdquo;: hoạt động giao lưu giữa c&aacute;c giảng vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n bản xứ tr&ograve; chuyện, tương t&aacute;c với sinh vi&ecirc;n Việt Nam về c&aacute;c chủ đề x&atilde; hội, văn h&oacute;a, chia sẻ kinh nghiệm học tập, du học&hellip; Khu vực &ldquo;National Cultures&rdquo;: tổ chức gian h&agrave;ng tr&ograve; chơi, giới thiệu văn h&oacute;a c&aacute;c quốc gia bằng ngoại ngữ; Khu vực giới thiệu c&aacute;c trung t&acirc;m Anh ngữ, cuộc thi &ldquo;Shine your ways&rdquo;: tổ chức cuộc thi rung chu&ocirc;ng v&agrave;ng thi đấu c&aacute; nh&acirc;n về c&aacute;c kiến thức tiếng Anh t&igrave;m ra người chơi xuất sắc nhất; chương tr&igrave;nh &ldquo;Li&ecirc;n hoan c&aacute;c C&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m ngoại ngữ&rdquo; với c&aacute;c hoạt động gian h&agrave;ng giưới thiệu đặc trưng của c&aacute;c CLB, đội, nh&oacute;m&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Trao giải cho các CLB Đội nhóm" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/4/35750/EC2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trao giải cho c&aacute;c CLB Đội nh&oacute;m</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu khai mạc ng&agrave;y hội, đồng ch&iacute; Phan Tấn Anh &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch Hội sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố mong muốn ng&agrave;y hội &nbsp;sẽ chắp c&aacute;nh cho c&aacute;c bạn Hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n vươn xa đến tương lai th&ocirc;ng qua việc tự tin sử dụng ngoại ngữ, t&igrave;m hiểu c&aacute;c nền văn h&oacute;a, tri thức, hội nhập thế giới. Ng&agrave;y hội sẽ l&agrave; nơi c&aacute;c bạn Hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n, c&aacute;c CLB đội nh&oacute;m tiếng Anh giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, kh&aacute;m ph&aacute; bản th&acirc;n&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Đồng chí Phan Tấn Anh - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố phát biểu khai mạc ngày hội" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/4/35750/ec4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Phan Tấn Anh - Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố ph&aacute;t biểu khai mạc ng&agrave;y hội</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y hội Sinh vi&ecirc;n với ngoại ngữ năm 2023 với chủ đề Touch The Future, thu h&uacute;t hơn 2000 sinh vi&ecirc;n đến từ 40 trường Đại học, Cao đẳng, Học viện tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Chương trình giao lưu các CLB Đội nhóm tiếng Anh" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/4/35750/EC5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh giao lưu c&aacute;c CLB Đội nh&oacute;m tiếng Anh</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động cao điểm của sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố nhằm ch&agrave;o mừng Đại hội Đại biểu Hội sinh vi&ecirc;n c&aacute;c cấp tiến tới ch&agrave;o mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VII v&agrave; Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 &ndash; 2028. Đồng thời tiếp tục thực hiện đề &aacute;n &ldquo;Hỗ trợ n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ ngoại ngữ cho sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố&rdquo;, tăng cường c&aacute;c giải ph&aacute;o đi&igrave;ng h&agrave;nh c&ugrave;ng sinh vi&ecirc;n phấn đấu đạt danh hiệu &ldquo;sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; c&aacute;c cấp.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">KIM PHỤNG</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 06-9-2023, trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 2023), đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có bài phát biểu. Ban biên tập trang thông tin điện tử thành đoàn xin đăng toàn văn bài phát biểu.

Agile Việt Nam
;