Không gian Văn hóa trẻ tại Youth Fest 2023 có gì?

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trong 3 ng&agrave;y diễn ra Lễ hội Thanh ni&ecirc;n - Youth Fest 2023 (24, 25 v&agrave; 26/3), tại khu vực Kh&ocirc;ng gian Văn h&oacute;a trẻ đ&atilde; diễn ra c&aacute;c chương tr&igrave;nh, gian h&agrave;ng triển l&atilde;m văn ho&aacute; c&aacute;c nước ASEAN, kh&ocirc;ng gian t&aacute;i hiện khung cảnh xưa c&ugrave;ng trải nghiệm cổ phục Việt.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35681/1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:12px">&nbsp;</span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35681/2,2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:12px">Hoạt động giao lưu văn h&oacute;a từ c&aacute;c nước</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c thử th&aacute;ch tại gian h&agrave;ng Sống xanh c&ugrave;ng với khu trưng b&agrave;y v&agrave; trải nghiệm c&aacute;c loại nhạc cụ d&acirc;n tộc đ&atilde; mang đến bầu kh&ocirc;ng kh&iacute; độc đ&aacute;o, th&uacute; vị về văn ho&aacute; Việt Nam cũng như khu vực Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;, thu h&uacute;t hơn 2.000 lượt bạn trẻ tr&ecirc;n to&agrave;n th&agrave;nh phố đến tham gia v&agrave; trải nghiệm.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35681/4.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Trải nghiệm trang phục đến từ c&aacute;c nước Asean</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c bạn c&ograve;n c&oacute; dịp gặp gỡ v&agrave; thưởng thức c&aacute;c tiết mục đặc biệt nhất đến từ nghệ sĩ s&aacute;o tr&uacute;c Đinh Nhật Minh - C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh năm 2022.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35681/6.jpg" style="height:393px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35681/7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Giao lưu nhạc cụ d&acirc;n tộc với nghệ sĩ Đinh Nhật Minh - c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu Th&agrave;nh phố năm 2022.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chia sẻ khi tham quan kh&ocirc;ng gian, nh&oacute;m bạn trẻ đến từ Trường THPT H&ugrave;ng Vương&nbsp;(Quận 5) cho biết, mặc d&ugrave; đ&acirc;y l&agrave; lần đầu c&aacute;c bạn tham gia nhưng cảm thấy khu vực Kh&ocirc;ng gian Văn h&oacute;a trẻ c&oacute; rất nhiều điều đặc sắc v&agrave; th&uacute; vị với nhiều chương tr&igrave;nh v&agrave; thử th&aacute;ch. Từ kh&ocirc;ng gian, c&aacute;c bạn c&oacute; thể biết v&agrave; hiểu th&ecirc;m được văn h&oacute;a của c&aacute;c nước Asean.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35681/5%20%E2%80%93%20%C4%90%C3%A3%20s%E1%BB%ADa.png" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Nh&oacute;m c&aacute;c bạn trẻ đến từ trường THPT H&ugrave;ng Vương (Quận 5) đang thực hiện c&aacute;c thử th&aacute;ch đến từ gian h&agrave;ng &quot;Sống xanh&quot;&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>MINH NHẬT</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;