Không gian trải nghiệm mới mẻ tại Youth Fest 2023

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Lễ hội Thanh ni&ecirc;n (Youth Fest) l&agrave; sự kiện văn h&oacute;a đa sắc m&agrave;u của thanh ni&ecirc;n thiếu nhi Th&agrave;nh phố được&nbsp;tổ chức trong Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n nhằm ch&agrave;o mừng kỷ niệm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3) hằng năm. Lễ hội l&agrave; s&acirc;n chơi với c&aacute;c hoạt động kết nối, giao lưu văn h&oacute;a, chia sẻ kiến thức, kỹ năng nhiều lĩnh vực như: văn h&oacute;a nghệ thuật, c&ocirc;ng nghệ ứng dụng, dự &aacute;n cộng đồng, c&aacute;c hội thảo đa dạng chủ đề nhằm lan tỏa năng lượng t&iacute;ch cực trong giới trẻ th&agrave;nh phố.&nbsp;Lễ hội Thanh ni&ecirc;n (Youth Fest) lần 3 - năm 2023&nbsp;được tổ chức tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n từ ng&agrave;y 24/3 đến 26/3/2023 với chủ đề&nbsp;Thế hệ mới - Th&iacute;ch ứng - Kết nối v&agrave; chia sẻ&rdquo;.</span></span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Trong ng&agrave;y 25/3/2023, với chủ đề: &ldquo;Thế hệ mới - Th&iacute;ch ứng&rdquo;,&nbsp;</span></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Lễ hội Thanh ni&ecirc;n (Youth Fest) lần 3 - năm 2023 đ&atilde; diễn ra với nhiều hoạt động s&ocirc;i nổi thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c bạn trẻ v&agrave; người d&acirc;n Th&agrave;nh phố tham gia.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:system-ui,-apple-system,blinkmacsystemfont,.sfnstext-regular,sans-serif; font-size:15px">Mở m&agrave;n c&aacute;c hoạt động trong khu&ocirc;n khổ Youth Fest 2023 v&agrave;o&nbsp;s&aacute;ng ng&agrave;y 25/3 l&agrave;&nbsp;giải chạy bộ &quot;Bước ch&acirc;n xanh&quot;&nbsp;thu h&uacute;t sự tham gia của 1000 bạn trẻ v&agrave; người d&acirc;n th&agrave;nh phố.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35677/1.jpg" style="height:401px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35677/2.jpg" style="height:392px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35677/3.jpg" style="height:392px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35677/4.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em>Giải chạy bộ Bước ch&acirc;n xanh diễn ra v&agrave;o s&aacute;ng 25/3</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:system-ui,-apple-system,blinkmacsystemfont,.sfnstext-regular,sans-serif; font-size:15px">Tại kh&ocirc;ng gian triển l&atilde;m của Youth Fest&nbsp;</span><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:system-ui,-apple-system,blinkmacsystemfont,.sfnstext-regular,sans-serif; font-size:15px">năm nay c&ograve;n c&oacute; sự xuất hiện của kh&ocirc;ng gian &quot;Th&aacute;ng Ba s&aacute;ch trẻ&quot; do Nh&agrave; Xuất Bản Trẻ thực hiện, quy tụ hơn 1.000 đầu s&aacute;ch hay d&agrave;nh cho thanh thiếu nhi.&nbsp;</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:system-ui,-apple-system,blinkmacsystemfont,.sfnstext-regular,sans-serif; font-size:15px">Trong s&aacute;ng 25/3, c&aacute;c bạn trẻ&nbsp;c&ograve;n được tham gia hoạt động giao lưu v&agrave; k&yacute; tặng s&aacute;ch&nbsp;với t&aacute;c giả </span><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:system-ui,-apple-system,blinkmacsystemfont,.sfnstext-regular,sans-serif; font-size:15px">Ng&ocirc; Di L&acirc;n, t&aacute;c giả quyển s&aacute;ch &quot;1% mỗi ng&agrave;y, kh&ocirc;ng ngừng chinh phục bản th&acirc;n&quot;, chủ đề &quot;Kỹ năng cạnh tranh trong thời đại tr&iacute; tuệ nh&acirc;n tạo&quot;.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35677/5.jpg" style="height:395px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Giao lưu v&agrave; k&yacute; tặng s&aacute;ch&nbsp;với t&aacute;c giả&nbsp;</span><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Ng&ocirc; Di L&acirc;n, t&aacute;c giả quyển s&aacute;ch &quot;1% mỗi ng&agrave;y, kh&ocirc;ng ngừng chinh phục bản th&acirc;n&quot;</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35677/6.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Kh&ocirc;ng gian &quot;Th&aacute;ng Ba s&aacute;ch trẻ&quot;</em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify">C&aacute;c bạn trẻ c&ograve;n được tham gia&nbsp;giao lưu c&ugrave;ng chuy&ecirc;n gia với chủ đề &quot;Chat GPT v&agrave; c&aacute;c vấn đề về an to&agrave;n th&ocirc;ng tin&quot;, tham gia w<span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">orkshop chụp ảnh c&ugrave;ng nhiếp ảnh gia Quỷ Cốc Tử</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35677/7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Chương tr&igrave;nh giao lưu c&ugrave;ng chuy&ecirc;n gia c&ocirc;ng nghệ vơi ThS. Ng&ocirc; Hữu Thống -&nbsp;Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Trung t&acirc;m Sở hữu tr&iacute; tuệ v&agrave; </span><span style="color:rgb(5, 5, 5)">chuyển giao c&ocirc;ng nghệ ĐHQG TP.HCM v&agrave; Đại u&yacute; Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh - Ph&oacute; b&iacute; thư Đo&agrave;n Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t h&igrave;nh sự C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35677/8.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35677/9.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Chương tr&igrave;nh giao lưu với nhiếp ảnh gia nhiếp ảnh&nbsp;gia Quỷ Cốc Tử</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:system-ui,-apple-system,blinkmacsystemfont,.sfnstext-regular,sans-serif; font-size:15px">Trong khu&ocirc;n khổ Lễ hội Thanh ni&ecirc;n - Youth Fest 2023, l&uacute;c 18g00 tr&ecirc;n đường Phạm Ngọc Thạch đ&atilde; diễn ra chương tr&igrave;nh biểu diễn trống k&egrave;n do c&aacute;c đơn vị Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố, Nh&agrave; Thiếu nhi Quận 6, Nh&agrave; Thiếu nhi Quận 7 v&agrave; Đội Qu&acirc;n nhạc Bộ Tư lệnh Th&agrave;nh phố biểu diễn nh&acirc;n dịp Kỷ niệm 92 năm Ng&agrave;y Th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2023) mang đến kh&ocirc;ng kh&iacute; v&ocirc; c&ugrave;ng n&aacute;o nhiệt cho Lễ hội.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35677/10.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35677/11.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35677/12.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Chương tr&igrave;nh biểu diễn trống k&egrave;n do c&aacute;c đơn vị Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố, Nh&agrave; Thiếu nhi Quận 6, Nh&agrave; Thiếu nhi Quận 7 v&agrave; Đội Qu&acirc;n nhạc Bộ Tư lệnh Th&agrave;nh phố biểu diễn</span></span></em></p> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; word-wrap: break-word; font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;.SFNSText-Regular&quot;, sans-serif; caret-color: rgb(5, 5, 5); color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;">Trong khu&ocirc;n khổ Lễ hội Thanh ni&ecirc;n - Youth Fest 2023, c&aacute;c bạn trẻ c&ograve;n được ttham gia nhiều kh&ocirc;ng gian gian như kh&ocirc;ng gian trải nghiệm c&ocirc;ng nghệ số, Kh&ocirc;ng gian giới thiệu sản phẩm của c&aacute;c startup trẻ, Kh&ocirc;ng gian văn ho&aacute; trẻ, Kh&ocirc;ng gian văn ho&aacute; ẩm thực...</div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35677/14.jpg" style="height:400px; width:600px" /></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: center;"><em><span style="font-size:12px">Kh&ocirc;ng gian trải nghiệm nhạc cụ d&acirc;n tộc</span></em></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35677/15.jpg" style="height:400px; width:600px" /></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35677/16.jpg" style="height:400px; width:600px" /></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Kh&ocirc;ng gian giới thiệu sản phẩm của c&aacute;c startup trẻ</span></em></span></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35677/18].jpg" style="height:400px; width:600px" /></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35677/19.jpg" style="height:400px; width:600px" /></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35677/IMG_0065.jpg" style="height:400px; width:600px" /></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: center;"><em><span style="font-size:12px">Kh&ocirc;ng gian văn ho&aacute; trẻ với c&aacute;c <span style="color:rgb(5, 5, 5)">gian h&agrave;ng triển l&atilde;m văn ho&aacute; c&aacute;c nước ASEAN, kh&ocirc;ng gian t&aacute;i hiện khung cảnh xưa c&ugrave;ng trải nghiệm cổ phục Việt, c&aacute;c thử th&aacute;ch tại gian h&agrave;ng Sống xanh c&ugrave;ng với khu trưng b&agrave;y v&agrave; trải nghiệm c&aacute;c loại nhạc cụ d&acirc;n tộc đ&atilde; mang đến bầu kh&ocirc;ng kh&iacute; độc đ&aacute;o, th&uacute; vị về văn ho&aacute; Việt Nam cũng như </span><span style="color:rgb(5, 5, 5)">khu vực Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;</span></span></em></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35677/20.jpg" style="height:391px; width:600px" /></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35677/21.jpg" style="height:438px; width:600px" /></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Kh&ocirc;ng gian trải nghiệm c&ocirc;ng nghệ số</span></em></span></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong><em><span style="color:rgb(5, 5, 5)">* H&igrave;nh ảnh sẽ tiếp tục được cập nhật</span></em></strong></span></div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-6, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng khánh thành Công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 28-5, Đoàn xã Tân Nhựt, thuộc Huyện Đoàn Bình Chánh chính thức khai giảng 10 lớp dạy năng khiếu hè miễn cho các em thiếu nhi trong địa bàn huyện. Hoạt động nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các bậc phụ huynh và các em học sinh

Agile Việt Nam
;