Thủ tướng đối thoại với thanh niên năm 2023

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng ng&agrave;y 22.3.2023, tại hội trường UBND Th&agrave;nh phố đ&atilde; diễn ra điểm cầu Chương tr&igrave;nh Hội Thủ tướng đối thoại thanh ni&ecirc;n năm 2023.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại điểm cầu TP. HCM tham dự gồm c&oacute; đồng ch&iacute; V&otilde; Văn Hoan - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch UBND Th&agrave;nh phố; đồng ch&iacute; Nguyễn Duy T&acirc;n &ndash; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Nội vụ Th&agrave;nh phố; đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương &ndash; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n; c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; đại diện c&aacute;c Sở, ban, ng&agrave;nh li&ecirc;n quan c&ugrave;ng c&aacute;c gương thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu của Th&agrave;nh phố c&ugrave;ng tham dự.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35675/IMG_4134.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ảnh hội nghị</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Tr&agrave; cho biết, đ&acirc;y l&agrave; diễn đ&agrave;n quan trọng, c&oacute; &yacute; nghĩa để Ch&iacute;nh phủ, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ lắng nghe, chia sẻ những t&acirc;m tư nguyện vọng ch&iacute;nh đ&aacute;ng của thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n con đường lập th&acirc;n, lập nghiệp, kh&aacute;t vọng vươn l&ecirc;n l&agrave;m chủ khoa học c&ocirc;ng nghệ để x&acirc;y dựng đất nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước ta lu&ocirc;n d&agrave;nh cho thanh ni&ecirc;n sự quan t&acirc;m đặc biệt, mong muốn x&acirc;y dựng thế hệ thanh ni&ecirc;n Việt Nam ph&aacute;t triển to&agrave;n diện, c&oacute; bản lĩnh, tr&iacute; tuệ, ho&agrave;i b&atilde;o lớn, nung nấu v&agrave; nu&ocirc;i dưỡng ch&iacute; lớn, trở th&agrave;nh lực lượng h&ugrave;ng hậu, kế tục sự nghiệp vẻ vang của Đảng v&agrave; d&acirc;n tộc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n h&atilde;y hăng h&aacute;i b&agrave;y tỏ những suy nghĩ, quan điểm của m&igrave;nh để hiến kế với Ch&iacute;nh phủ, c&aacute;c bộ ng&agrave;nh giải đ&aacute;p những băn khoăn, trăn trở cũng như mong muốn của c&aacute;c bạn; đồng thời tiếp tục nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ho&agrave;n thiện hệ thống ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&aacute;p luật về thanh ni&ecirc;n, hiện thực h&oacute;a mục ti&ecirc;u chăm lo, ph&aacute;t triển to&agrave;n diện, x&acirc;y dựng thế hệ thanh ni&ecirc;n xứng đ&aacute;ng l&agrave; &quot;rường cột&quot; của nước nh&agrave;, l&agrave; chủ nh&acirc;n tương lai của đất nước như lời B&aacute;c Hồ đ&atilde; căn dặn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại diễn đ&agrave;n đối thoại do Thủ tướng Phạm Minh Ch&iacute;nh chủ tr&igrave;, đ&atilde; được đặt ra c&aacute;c c&acirc;u hỏi xoay quanh c&aacute;c nội dung như đ&agrave;o tạo nguồn nh&acirc;n lực trẻ v&igrave; mục ti&ecirc;u x&acirc;y dựng ph&aacute;t triển nguồn nh&acirc;n lục trẻ chất lượng cao; n&acirc;ng cao r&egrave;n luyện thể chất n&acirc;ng cao đời sống; tạo điều kiện cho thanh ni&ecirc;n c&oacute; m&ocirc;i trường lập nghiệp,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35675/IMG_4142.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Phạm Thị Hậu, đo&agrave;n vi&ecirc;n đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại KCN Vĩnh Lộc, TP. HCM đặt c&acirc;u hỏi về việc chăm s&oacute;c sức khỏe thanh ni&ecirc;n trong v&agrave; ngo&agrave;i trường học, tại c&aacute;c khu, cụm c&ocirc;ng nghệp.&nbsp;&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>MINH NHẬT</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-6, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng khánh thành Công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 28-5, Đoàn xã Tân Nhựt, thuộc Huyện Đoàn Bình Chánh chính thức khai giảng 10 lớp dạy năng khiếu hè miễn cho các em thiếu nhi trong địa bàn huyện. Hoạt động nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các bậc phụ huynh và các em học sinh

Agile Việt Nam
;