Thủ tướng đối thoại với thanh niên năm 2023

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng ng&agrave;y 22.3.2023, tại hội trường UBND Th&agrave;nh phố đ&atilde; diễn ra điểm cầu Chương tr&igrave;nh Hội Thủ tướng đối thoại thanh ni&ecirc;n năm 2023.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại điểm cầu TP. HCM tham dự gồm c&oacute; đồng ch&iacute; V&otilde; Văn Hoan - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch UBND Th&agrave;nh phố; đồng ch&iacute; Nguyễn Duy T&acirc;n &ndash; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Nội vụ Th&agrave;nh phố; đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương &ndash; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n; c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; đại diện c&aacute;c Sở, ban, ng&agrave;nh li&ecirc;n quan c&ugrave;ng c&aacute;c gương thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu của Th&agrave;nh phố c&ugrave;ng tham dự.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35675/IMG_4134.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ảnh hội nghị</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Tr&agrave; cho biết, đ&acirc;y l&agrave; diễn đ&agrave;n quan trọng, c&oacute; &yacute; nghĩa để Ch&iacute;nh phủ, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ lắng nghe, chia sẻ những t&acirc;m tư nguyện vọng ch&iacute;nh đ&aacute;ng của thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n con đường lập th&acirc;n, lập nghiệp, kh&aacute;t vọng vươn l&ecirc;n l&agrave;m chủ khoa học c&ocirc;ng nghệ để x&acirc;y dựng đất nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước ta lu&ocirc;n d&agrave;nh cho thanh ni&ecirc;n sự quan t&acirc;m đặc biệt, mong muốn x&acirc;y dựng thế hệ thanh ni&ecirc;n Việt Nam ph&aacute;t triển to&agrave;n diện, c&oacute; bản lĩnh, tr&iacute; tuệ, ho&agrave;i b&atilde;o lớn, nung nấu v&agrave; nu&ocirc;i dưỡng ch&iacute; lớn, trở th&agrave;nh lực lượng h&ugrave;ng hậu, kế tục sự nghiệp vẻ vang của Đảng v&agrave; d&acirc;n tộc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n h&atilde;y hăng h&aacute;i b&agrave;y tỏ những suy nghĩ, quan điểm của m&igrave;nh để hiến kế với Ch&iacute;nh phủ, c&aacute;c bộ ng&agrave;nh giải đ&aacute;p những băn khoăn, trăn trở cũng như mong muốn của c&aacute;c bạn; đồng thời tiếp tục nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ho&agrave;n thiện hệ thống ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&aacute;p luật về thanh ni&ecirc;n, hiện thực h&oacute;a mục ti&ecirc;u chăm lo, ph&aacute;t triển to&agrave;n diện, x&acirc;y dựng thế hệ thanh ni&ecirc;n xứng đ&aacute;ng l&agrave; &quot;rường cột&quot; của nước nh&agrave;, l&agrave; chủ nh&acirc;n tương lai của đất nước như lời B&aacute;c Hồ đ&atilde; căn dặn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại diễn đ&agrave;n đối thoại do Thủ tướng Phạm Minh Ch&iacute;nh chủ tr&igrave;, đ&atilde; được đặt ra c&aacute;c c&acirc;u hỏi xoay quanh c&aacute;c nội dung như đ&agrave;o tạo nguồn nh&acirc;n lực trẻ v&igrave; mục ti&ecirc;u x&acirc;y dựng ph&aacute;t triển nguồn nh&acirc;n lục trẻ chất lượng cao; n&acirc;ng cao r&egrave;n luyện thể chất n&acirc;ng cao đời sống; tạo điều kiện cho thanh ni&ecirc;n c&oacute; m&ocirc;i trường lập nghiệp,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/3/35675/IMG_4142.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Phạm Thị Hậu, đo&agrave;n vi&ecirc;n đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại KCN Vĩnh Lộc, TP. HCM đặt c&acirc;u hỏi về việc chăm s&oacute;c sức khỏe thanh ni&ecirc;n trong v&agrave; ngo&agrave;i trường học, tại c&aacute;c khu, cụm c&ocirc;ng nghệp.&nbsp;&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>MINH NHẬT</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;