Nhiều hoạt động dành cho khát vọng thanh niên Thành phố Bác

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">Đ&oacute; l&agrave; Diễn đ&agrave;n &ldquo;Kh&aacute;t vọng thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c&rdquo; do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức ng&agrave;y 14/10 c&ugrave;ng c&aacute;c chương tr&igrave;nh gắn chặt với đợt sinh hoạt chủ điểm th&aacute;ng 10 trong to&agrave;n Đo&agrave;n.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35427/Khat%20vong%20TNTPB.jpg" style="height:533px; width:800px" /></span></strong></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đại biểu Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Học viện C&aacute;n bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2024. Nguồn ảnh: Tư liệu Th&agrave;nh Đo&agrave;n</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Diễn đ&agrave;n l&agrave; đợt sinh hoạt s&acirc;u rộng trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố, nằm trong khu&ocirc;n khổ c&aacute;c hoạt động ch&agrave;o mừng Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI v&agrave; Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tự h&agrave;o l&agrave; nơi vinh dự mang t&ecirc;n Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, l&agrave; nơi nhiều đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo của Đảng, Nh&agrave; nước gắn b&oacute; hoạt động c&ugrave;ng Đảng bộ, Ch&iacute;nh quyền v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố, l&agrave; điểm s&aacute;ng trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi cả nước, kh&aacute;t vọng của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c&nbsp;l&agrave; nguồn lực mạnh mẽ của th&agrave;nh phố, l&agrave; điều cần thiết đối với đầu tư vốn con người trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố, trở th&agrave;nh nơi hội tụ tinh hoa, tr&iacute; tuệ v&agrave; ph&aacute;t huy nguồn nh&acirc;n lực chất lượng cao của đất nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tr&ecirc;n cơ sở đ&oacute;, điểm nhấn của diễn đ&agrave;n l&agrave; c&aacute;c đại biểu sẽ được tham gia ph&aacute;t biểu về c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố tại 05 diễn đ&agrave;n nh&aacute;nh với c&aacute;c chủ đề: Y&ecirc;u nước, Đo&agrave;n kết, Xung k&iacute;ch, S&aacute;ng tạo, Hội nhập. Nội dung ph&aacute;t biểu tại Diễn đ&agrave;n đa dạng, trải d&agrave;i từ chia sẻ kh&aacute;t vọng của bản th&acirc;n mỗi đại biểu, về ph&aacute;t huy vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm của thanh ni&ecirc;n trong tham gia c&aacute;c nhiệm vụ ch&iacute;nh trị, kinh tế, x&atilde; hội của địa phương, đơn vị đến g&oacute;p &yacute;, hiến kế c&aacute;c giải ph&aacute;p để tổ chức Đo&agrave;n c&aacute;c cấp x&acirc;y dựng, củng cố tổ chức vững mạnh, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; gi&aacute;o dục, đồng h&agrave;nh, chăm lo cho thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Kh&ocirc;ng dừng ở đ&oacute;, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n cũng sẽ triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng, gắn với sinh hoạt chủ điểm th&aacute;ng 10/2022 với đa dạng h&igrave;nh thức như tọa đ&agrave;m, diễn đ&agrave;n đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; tưởng, hiến kế, giải ph&aacute;p cho dự thảo văn kiện Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ XI; hoạt động giao lưu với c&aacute;c gương thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu của Th&agrave;nh phố; hoạt động giao lưu văn hóa - văn ngh&ecirc;̣, thể dục, thể thao; tham quan, t&igrave;m hiểu c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, địa điểm gắn liền với sự ph&aacute;t triển của Th&agrave;nh phố, t&igrave;m hiểu c&aacute;c sản phẩm từ s&aacute;ng kiến của thanh ni&ecirc;n&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">C&aacute;c hoạt động tại cơ sở diễn ra từ nay đến hết ng&agrave;y 16/10/2022; diễn đ&agrave;n cấp th&agrave;nh phố diễn ra ng&agrave;y 14/10/2022.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">MINH ĐỨC</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong Chương trình phối hợp giữa Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Đoàn Gia Lai giai đoạn 2017 - 2022; Chương trình phối hợp giữa Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Đoàn Kon Tum giai đoạn 2016 - 2022, ngày 25/11/2022, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, Tỉnh Đoàn Gia Lai và Tỉnh Đoàn Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2027.

Agile Việt Nam
;