Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học trực thuộc Quận - Huyện Đoàn, TP. Thủ Đức năm học 2021 - 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ng&agrave;y 16/9/2022, tại Hội trường Nh&agrave; Thiếu nhi Quận 11&nbsp;đ&atilde; diễn ra Hội nghị Tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n khu vực trường học trực thuộc Quận - Huyện Đo&agrave;n, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.&nbsp;Thủ Đức năm học 2021 - 2022, cũng như qua đ&oacute; triển khai c&aacute;c nội dung, mục ti&ecirc;u trong năm học 2022 - 2023.</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tham dự Chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Nhất Linh - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam; đồng ch&iacute; Nguyễn Hải Nam -&nbsp;Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Trung ương Đo&agrave;n, Trưởng ph&ograve;ng C&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n ph&iacute;a Nam; đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương -&nbsp;Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&aacute;t biểu tại hội nghị, đồng ch&iacute; &Ocirc;ng Thị Ngọc Linh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; nhận định kết quả c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n khu vực Trường học trực thuộc Quận -&nbsp;Huyện Đo&agrave;n, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Thủ Đức năm học 2021 &ndash; 2022 v&agrave; triển khai c&aacute;c nội dung năm học 2022 -&nbsp;2023. </span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại hội nghị,&nbsp;đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương -&nbsp;Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đưa ra nhiều chỉ đạo quan trọng cho c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển tổ chức Đo&agrave;n sắp tới. Cụ thể, đồng ch&iacute; n&ecirc;u r&otilde; những đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; mục ti&ecirc;u&nbsp;về việc gia tăng tỷ lệ Đo&agrave;n vi&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố trong năm học mới, cũng như qua đ&oacute; gi&uacute;p cho c&aacute;c bạn l&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n trẻ của h&ocirc;m nay sẽ ng&agrave;y một được n&acirc;ng chất, trở th&agrave;nh những người c&aacute;n bộ Đo&agrave;n chuy&ecirc;n nghiệp trong tương lai. Với lực lượng c&aacute;n bộ Đo&agrave;n trẻ, ch&uacute;ng ta&nbsp;sẽ c&oacute; th&ecirc;m nhiều nh&agrave; l&atilde;nh đạo trẻ, g&oacute;p phần tạo n&ecirc;n sức sống v&agrave; sự thịnh vượng hơn cho th&agrave;nh phố n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; đất nước n&oacute;i chung.&nbsp;Đồng thời gợi mở ra nhiều hoạt động thiết thực cần nhanh ch&oacute;ng triển khai tại từng đơn vị, đối tượng để hướng tới ch&agrave;o mừng Đại hội Đo&agrave;n th&agrave;nh phố v&agrave; Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc trong thời gian sắp tới.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/9/35393/20220916100703_IMG_4490.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương &ndash; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP HCM ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại hội nghị</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trong khu&ocirc;n khổ Hội nghị, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; được lắng nghe 04 tham luận: &ldquo;Kết quả triển khai thực hiện Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;cho khối Trường học trong năm học 2021 -&nbsp;2022 tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 12&rdquo; do đồng ch&iacute; Hồ Thị Kiều Trang -&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 12 chia sẻ; tham luận &ldquo;C&ocirc;ng t&aacute;c tham mưu, phối hợp, tăng cường về tạo nguồn v&agrave; ph&aacute;t triển Đảng vi&ecirc;n mới trong học sinh khối Trung học phổ th&ocirc;ng&rdquo; do đồng ch&iacute; Trần Văn Ni&ecirc;n Hải -&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n T&acirc;n Ph&uacute; chia sẻ; tham luận &ldquo;Ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của Chi Đo&agrave;n Gi&aacute;o vi&ecirc;n trong đồng h&agrave;nh, hỗ trợ gi&aacute;o vi&ecirc;n trẻ v&agrave; c&aacute;c hoạt động hỗ trợ cho Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n l&agrave; học sinh&rdquo; do đồng ch&iacute; Huỳnh Hữu Nghị - B&iacute; thư Chi Đo&agrave;n Gi&aacute;o vi&ecirc;n trường THPT Gia Định (Quận B&igrave;nh Thạnh) chia sẻ; v&agrave; tham luận &ldquo;S&aacute;ng tạo v&agrave; bản sắc trong tổ chức Lễ tri &acirc;n v&agrave; trưởng th&agrave;nh cho học sinh khối 12&rdquo; do đồng ch&iacute; Văn Hồng Anh -&nbsp;B&iacute; thư Đo&agrave;n trường THPT Chuy&ecirc;n L&ecirc; Hồng Phong (Quận 5) v&agrave; đồng ch&iacute; H&agrave; Minh Nhật -&nbsp;B&iacute; thư Đo&agrave;n trường THPT H&ugrave;ng Vương (Quận 5) chia sẻ.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại hội nghị&nbsp;đ&atilde; trao tặng Bằng khen Trung ương Đo&agrave;n cho 13 tập thể Đo&agrave;n trường THPT, Đo&agrave;n Trung t&acirc;m GDNN -&nbsp;GDTX tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố, cho 10 tập thể Chi Đo&agrave;n Gi&aacute;o vi&ecirc;n trực thuộc Quận -&nbsp;Huyện Đo&agrave;n, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Thủ Đức đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n năm học 2021 -&nbsp;2022. Đồng thời, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; trao tặng Bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n cho 23 tập thể Chi Đo&agrave;n Gi&aacute;o vi&ecirc;n trực thuộc Đo&agrave;n phường,&nbsp;x&atilde;,&nbsp;thị trấn, 24 đồng ch&iacute; Trợ l&yacute; Thanh ni&ecirc;n v&agrave; 25 đồng ch&iacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường THPT, Đo&agrave;n Trung t&acirc;m GDNN -&nbsp;GDTX tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n năm học 2021 -&nbsp;2022.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/9/35393/20220916104910_IMG_4544.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Nhiều tập thể, c&aacute; nh&acirc;n xuất sắc đ&atilde; được nhận khen thưởng tại hội nghị</span></em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">HỮU AN - THU HƯƠNG</span></span></span></strong></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong Chương trình phối hợp giữa Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Đoàn Gia Lai giai đoạn 2017 - 2022; Chương trình phối hợp giữa Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Đoàn Kon Tum giai đoạn 2016 - 2022, ngày 25/11/2022, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, Tỉnh Đoàn Gia Lai và Tỉnh Đoàn Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2027.

Agile Việt Nam
;