Khai mạc triển lãm sản phẩm sáng tạo và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hơn 100 đội vi&ecirc;n, thiếu nhi v&agrave; 37 đo&agrave;n đại biểu tham dự lễ khai mạc triển l&atilde;m sản phẩm s&aacute;ng tạo v&agrave; c&aacute;c hoạt động trải nghiệm s&aacute;ng tạo diễn ra chiều 4/8 tại Nh&agrave; văn h&oacute;a thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Đ&acirc;y l&agrave; một trong c&aacute;c hoạt động nằm trong khu&ocirc;n khổ Festival Nh&agrave; Thiếu nhi to&agrave;n quốc lần thứ VII năm 2022 tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="Hình 1: Nghi thức lễ khai mạc triển lãm sản phẩm sáng tạo và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Ảnh: Trần Đào" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35343/H1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Nghi thức lễ khai mạc triển l&atilde;m sản phẩm s&aacute;ng tạo v&agrave; c&aacute;c hoạt động trải nghiệm s&aacute;ng tạo. Ảnh: Trần Đ&agrave;o</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự lễ khai mạc c&oacute; sự g&oacute;p mặt của đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; -&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Đo&agrave;n Kim Th&agrave;nh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ trẻ; đồng ch&iacute; Phạm Ngọc Tuyền - Chủ nhiệm CLB c&aacute;c Cung, Nh&agrave; Thiếu nhi, trung t&acirc;m hoạt động Thanh Thiếu ni&ecirc;n khu vực ph&iacute;a Nam, gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố, Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&ugrave;ng 37 đo&agrave;n thể đại biểu, c&aacute;c Cung, Nh&agrave; Thiếu nhi&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Hình 2: Lực lượng tình nguyện viên luôn có mặt để hỗ trợ các em trẻ có trải nghiệm phần thi tốt nhất. Ảnh: Trần Đào" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35343/H2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Lực lượng t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n lu&ocirc;n c&oacute; mặt để hỗ trợ c&aacute;c em trẻ c&oacute; trải nghiệm phần thi tốt nhất. Ảnh: Trần Đ&agrave;o</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham quan một lượt c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh triển l&atilde;m sản phẩm s&aacute;ng tạo của c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh, đội vi&ecirc;n H&agrave; Như Ng&acirc;n Uy&ecirc;n - Học sinh lớp 8, trường THCS Thủy T&acirc;y (Long An) chia sẻ: &ldquo;Nh&igrave;n c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh s&aacute;ng tạo m&igrave;nh rất cảm phục, ngưỡng mộ sự s&aacute;ng tạo, &yacute; tưởng c&aacute;c bạn trẻ. Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu m&igrave;nh tham gia một festival lớn như vậy, bản th&acirc;n thực sự hạnh ph&uacute;c. M&igrave;nh được học hỏi kỹ năng, kiến thức x&atilde; hội kh&aacute; nhiều. M&igrave;nh mong tất cả thiếu nhi, đội vi&ecirc;n ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển t&agrave;i năng m&igrave;nh hơn, xứng đ&aacute;ng c&ocirc;ng d&acirc;n c&oacute; &iacute;ch cho đất nước&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Hình 3: Trải nghiệm trò chơi Rubik thu hút các đội viên, thiếu nhi các tỉnh thành tham gia. Ảnh: Trần Đào" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35343/H3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>&nbsp;Trải nghiệm tr&ograve; chơi Rubik thu h&uacute;t c&aacute;c đội vi&ecirc;n, thiếu nhi c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh tham gia. Ảnh: Trần Đ&agrave;o</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35343/H4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><img alt="Hình 4: Ngoài ra, đội viên, thiếu nhi còn có các trải nghiệm khám phá mô hình, thi hùng biện tiếng anh diễn ra trong ngày. Ảnh: Trần Đào" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35343/H5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>&nbsp;Ngo&agrave;i ra, đội vi&ecirc;n, thiếu nhi c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c trải nghiệm kh&aacute;m ph&aacute; m&ocirc; h&igrave;nh, thi h&ugrave;ng biện tiếng anh diễn ra trong ng&agrave;y. Ảnh: Trần Đ&agrave;o</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau lễ khai mạc triển l&atilde;m sản phẩm s&aacute;ng tạo, Hội đồng Trung ương c&ograve;n tổ chức cuộc thi lắp r&aacute;p Robot, c&aacute;c phần thi Rubik, h&ugrave;ng biện Tiếng Anh cho đại diện đội vi&ecirc;n, thiếu nhi to&agrave;n quốc. Đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;c hoạt động nhằm gi&uacute;p c&aacute;c em c&oacute; thể giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức c&aacute;c hoạt động.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;<strong>Trần Đ&agrave;o</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 06-9-2023, trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 2023), đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có bài phát biểu. Ban biên tập trang thông tin điện tử thành đoàn xin đăng toàn văn bài phát biểu.

Agile Việt Nam
;