Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông năm 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Ng&agrave;y 31/7/2022,&nbsp;Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &quot;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện chung tay x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng&quot;</strong><strong> năm 2022 đ&atilde; diễn ra với nhiều nội dung thiết thực, &yacute; nghĩa.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong buổi lễ ph&aacute;t động cũng đ&atilde; tặng hoa cho c&aacute;c t&aacute;c giả s&aacute;ng t&aacute;c ca kh&uacute;c mới về văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng; Trao bảng tượng trưng 200 n&oacute;n bảo hiểm v&agrave; 300 &aacute;o mưa cho c&aacute;c đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện tham gia đảm bảo trật tự, an to&agrave;n giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố; Ra mắt đội h&igrave;nh thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n &quot;Ca tuần tra kiểu mẫu&quot;; Tặng c&aacute;c vật dụng hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ cho c&aacute;c đội h&igrave;nh &quot;Phản ứng nhanh&quot; v&agrave; c&aacute;c đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện tham gia đảm bảo trật tự, an to&agrave;n giao th&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35340/3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Trao c&aacute;c vật dụng </em><em>c&aacute;c</em><em> đội h&igrave;nh &ldquo;Phản ứng nhanh&rdquo; v&agrave; c&aacute;c đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện tham gia đảm bảo trật tự, an to&agrave;n giao th&ocirc;ng</em><em>.&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35340/4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Nghi thức thực hiện ra qu&acirc;n diễu h&agrave;nh tuy&ecirc;n truyền về luật giao th&ocirc;ng đường bộ, văn h&oacute;a ứng xử khi tham gia giao th&ocirc;ng v&agrave; vận động người d&acirc;n sử dụng c&aacute;c phương tiện giao th&ocirc;ng c&ocirc;ng cộng tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố của c&aacute;c lực lượng chức năng, c&aacute;c đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, chiến sĩ t&igrave;nh nguyện</em><em> dưới sự chứng kiến của c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo, đại sứ chương tr&igrave;nh.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35340/5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c đồng ch&iacute; cảnh s&aacute;t&nbsp; giao th&ocirc;ng dẫn đầu đo&agrave;n diễu h&agrave;nh</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35340/6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c bạn chiến sĩ chiến dịch Hoa Phượng Đỏ c&ugrave;ng đạp xe hưởng ứng</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau buổi lễ ph&aacute;t động đ&atilde; diễn ra c&aacute;c s&acirc;n chơi hoạt động để hưởng ứng ng&agrave;y hội &quot;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện chung tay x&acirc;y dụng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng&quot; năm 2022 cấp Th&agrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; diễn ra chương tr&igrave;nh L&atilde;nh đạo Sở Giao th&ocirc;ng Vận tải Th&agrave;nh phố gặp gỡ thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố. Với chủ đề &ldquo;Giao th&ocirc;ng th&ocirc;ng minh&rdquo;, buổi gặp gỡ l&agrave; cơ hội để tr&igrave;nh b&agrave;y nhiều thắc mắc, đề xuất, kiến nghị đến từ c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, c&aacute;c bạn hiện l&agrave; sinh vi&ecirc;n, c&ocirc;ng nh&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố đến với c&aacute;c l&atilde;nh đạo, từ đ&oacute; tiến tới c&ugrave;ng chung tay x&acirc;y dựng TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;ng&agrave;y một văn minh, hiện đại v&agrave; ph&aacute;t triển. C&ugrave;ng đ&oacute; l&agrave; tham luận đến từ c&aacute;c chuy&ecirc;n gia trong lĩnh vực giao th&ocirc;ng vận tải, những đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave; định hướng quy hoạch, n&acirc;ng cao kết cấu hạ tầng giao th&ocirc;ng của th&agrave;nh phố trong tương lai.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35340/7.JPG" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đ/c V&otilde; Kh&aacute;nh Hưng - Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Sở Giao th&ocirc;ng Vận tải Th&agrave;nh phố&nbsp;</em></span><span style="font-size:12px"><em>ph&aacute;t biểu tại buổi gặp mặt</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cuối chương tr&igrave;nh l&agrave; lễ k&yacute; kết kế hoạch li&ecirc;n tịch phối hợp hoạt động giữa Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Sở Giao th&ocirc;ng Vận tải TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;năm 2022, hai đơn vị đ&atilde; x&aacute;c lập nhiều nội dung để&nbsp;thực hiện hiệu quả đề &aacute;n Đo&agrave;n TNCS HCM th&agrave;nh phố tham gia bảo đảm an to&agrave;n giao th&ocirc;ng giai đoạn 2018 - 2022, n&acirc;ng cao nhận thức của thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố trong việc chấp h&agrave;nh Luật giao th&ocirc;ng đường bộ, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng trong giới trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35340/8.JPG" style="height:338px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đ/c V&otilde; Kh&aacute;nh Hưng - Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Sở Giao th&ocirc;ng Vận tải Th&agrave;nh phố (tr&aacute;i) v&agrave; đ/c Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội th&agrave;nh phố (phải)&nbsp;</em></span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>tiến h&agrave;nh k&yacute; kết li&ecirc;n tịch phối hợp hoạt động&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại Sảnh Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; được tham gia s&acirc;n chơi &ldquo;Rung chu&ocirc;ng v&agrave;ng&rdquo;: T&igrave;m hiểu luật giao th&ocirc;ng đường bộ với nhiều c&acirc;u hỏi, kiến thức bổ &iacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35340/9.JPG" style="height:354px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng tham gia s&acirc;n chơi &ldquo;Rung chu&ocirc;ng v&agrave;ng&rdquo;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave;&nbsp;chương tr&igrave;nh Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng l&aacute;i xe an to&agrave;n v&agrave; ứng xử văn ho&aacute; khi tham gia giao th&ocirc;ng với những kỹ năng xử l&iacute; t&igrave;nh huống, chia sẻ kinh nghiệm khi tham gia giao th&ocirc;ng d&agrave;nh cho người điều khiển phương tiện v&agrave; cả người ngồi sau tay l&aacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35340/10.JPG" style="height:329px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tham gia trả lời c&acirc;u hỏi v&agrave; nhận được những phần qu&agrave; hấp dẫn từ chương tr&igrave;nh</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; c&ugrave;ng tham gia h&agrave;nh tr&igrave;nh tham quan v&agrave; trải nghiệm thực tế c&aacute;c phương tiện giao th&ocirc;ng c&ocirc;ng cộng như: xe bu&yacute;t hai tầng &ldquo;HOP ON - HOP OFF&rdquo;, xe bu&yacute;t điện</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35340/11.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c đại sứ của chương tr&igrave;nh c&ugrave;ng tham gia trải nghiệm xe bu&yacute;t hai tầng &ldquo;HOP ON &ndash; HOP OFF&rdquo;</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35340/12.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c chiến sĩ chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a H&egrave; Xanh tham gia tr&agrave;i nghiệm xe bu&yacute;t điện&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y cao điểm l&agrave; dịp để tạo sự đồng bộ, thống nhất h&agrave;nh động của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố trong x&acirc;y dựng &yacute; thức chấp h&agrave;nh ph&aacute;t luật v&agrave; th&oacute;i quen ứng xử c&oacute; văn h&oacute;a khi tham gia giao th&ocirc;ng, cải thiện t&igrave;nh h&igrave;nh trật tự, an to&agrave;n giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, g&oacute;p phần thực hiện năm &ldquo;An to&agrave;n giao th&ocirc;ng 2022&rdquo;.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>MINH NHẬT</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đó là Diễn đàn “Khát vọng thanh niên Thành phố Bác” do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức ngày 14/10 cùng các chương trình gắn chặt với đợt sinh hoạt chủ điểm tháng 10 trong toàn Đoàn.

Agile Việt Nam
;