Thắp nến tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương - Côn Đảo

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><strong>Nh&acirc;n kỷ niệm 75 năm Ng&agrave;y Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), tối 16/7, Th&agrave;nh đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Lễ thắp nến tri &acirc;n tưởng niệm c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ tại Nghĩa trang H&agrave;ng Dương, huyện C&ocirc;n Đảo, tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35285/Con%20Dao%20Thanh%20Uy%201.jpg" style="height:472px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><em>Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh Nguyễn Văn Hiếu c&ugrave;ng c&aacute;c c&aacute;c đại biểu d&acirc;ng hương tưởng niệm c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ tại nghĩa trang H&agrave;ng Dương</em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Tham dự c&oacute; nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh L&ecirc; Thanh Hải; nguy&ecirc;n B&iacute; thư Trung ương Đảng, nguy&ecirc;n Ph&oacute; Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Ph&oacute; Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Th&agrave;nh Phong; Ủy vi&ecirc;n dự khuyết Trung ương Đảng, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh Nguyễn Văn Hiếu; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Th&agrave;nh phố T&ocirc; Thị B&iacute;ch Ch&acirc;u v&agrave; l&atilde;nh đạo c&aacute;c ban, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể của TP. Hồ Ch&iacute; Minh, c&ugrave;ng l&atilde;nh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u, l&atilde;nh đạo huyện C&ocirc;n Đảo, cựu t&ugrave; C&ocirc;n Đảo&hellip;</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35285/Con%20Dao%20Thanh%20Uy%202.jpg" style="height:440px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Ph&oacute; Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Th&agrave;nh Phong c&ugrave;ng c&aacute;c đại biểu d&acirc;ng hương tưởng niệm c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ tại nghĩa trang H&agrave;ng Dương</em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n cho biết: &ldquo;Trong suốt h&agrave;ng ngh&igrave;n năm dựng nước v&agrave; giữ nước, Nh&acirc;n d&acirc;n ta với l&ograve;ng y&ecirc;u nước nồng n&agrave;n, kh&aacute;t vọng độc lập, tự chủ, đ&atilde; đo&agrave;n kết một l&ograve;ng, kh&ocirc;ng quản gian khổ, hy sinh, ki&ecirc;n cường đấu tranh chống giặc ngoại x&acirc;m, bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do, sự thống nhất, to&agrave;n vẹn chủ quyền l&atilde;nh thổ thi&ecirc;ng li&ecirc;ng của Tổ quốc&rdquo;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">&ldquo;L&ograve;ng y&ecirc;u nước nồng n&agrave;n đ&atilde; tạo n&ecirc;n sức mạnh to lớn về &yacute; ch&iacute;, nghị lực, sự ki&ecirc;n trung bất khuất, th&ocirc;i th&uacute;c hơn 20.000 người con y&ecirc;u nước của d&acirc;n tộc d&ugrave; bị giam cầm, đ&agrave;y ải ở nh&agrave; t&ugrave; C&ocirc;n Đảo, trải qua những đ&ograve;n tra tấn d&atilde; man, t&agrave;n bạo th&acirc;m độc của kẻ th&ugrave; - nhưng vẫn lu&ocirc;n giữ trọn niềm tin, dũng cảm chiến đấu v&agrave; vững v&agrave;ng kh&iacute; tiết, một l&ograve;ng bảo vệ c&aacute;ch mạng. Những chuồng cọp, chuồng b&ograve;, x&agrave; lim, những địa danh Cầu t&agrave;u 914, Mũi C&aacute; Mập, B&atilde;i sọ người, Cầu Ma Thi&ecirc;n L&atilde;nh, S&acirc;n bay Cỏ Ống,&hellip; v&agrave; tại nơi đ&acirc;y - Nghĩa trang H&agrave;ng Dương đ&atilde; đi v&agrave;o lịch sử d&acirc;n tộc v&agrave; l&agrave; nơi an nghỉ của h&agrave;ng ng&agrave;n chiến sĩ c&aacute;ch mạng, đồng b&agrave;o y&ecirc;u nước&rdquo; &ndash; đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n nhấn mạnh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Cũng theo đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n, C&ocirc;n Đảo đ&atilde; trở th&agrave;nh &ldquo;trường học đấu tranh c&aacute;ch mạng&rdquo;, &ldquo;t&ocirc;i luyện&rdquo; nhiều thế hệ l&atilde;nh đạo v&agrave; chiến sĩ c&aacute;ch mạng ki&ecirc;n trung; l&agrave; v&ugrave;ng đất thi&ecirc;ng li&ecirc;ng, biểu tượng của chủ nghĩa anh h&ugrave;ng c&aacute;ch mạng v&agrave; l&ograve;ng nồng n&agrave;n y&ecirc;u nước của d&acirc;n tộc Việt Nam. Trong đ&oacute; c&oacute; Tổng B&iacute; thư L&ecirc; Hồng Phong, nh&agrave; y&ecirc;u nước Nguyễn An Ninh, Anh h&ugrave;ng Lực lượng vũ trang nh&acirc;n d&acirc;n V&otilde; Thị S&aacute;u, Anh h&ugrave;ng lực lượng v&otilde; trang nh&acirc;n d&acirc;n Lưu Ch&iacute; Hiếu, Anh h&ugrave;ng lực lượng v&otilde; trang nh&acirc;n d&acirc;n L&ecirc; Văn Việt, c&ugrave;ng biết bao đồng ch&iacute;, những người con trung dũng ki&ecirc;n cường đ&atilde; đi v&agrave;o lịch sử d&acirc;n tộc. C&aacute;c đồng ch&iacute; đ&atilde; hy sinh anh dũng để đất nước được giải ph&oacute;ng, giang sơn thu về một mối, Tổ quốc hồi sinh, cho thế hệ trẻ h&ocirc;m nay được lao động, học tập, được tạo điều kiện để ph&aacute;t huy năng lực của m&igrave;nh, đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực cho sự ph&aacute;t triển v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n b&agrave;y tỏ: Về với C&ocirc;n Đảo, tuổi trẻ th&ecirc;m tự h&agrave;o để mạnh mẽ tiếp nối truyền thống c&aacute;ch mạng vẻ vang của cha anh đi trước, của d&acirc;n tộc, ph&aacute;t huy truyền thống của tuổi trẻ S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn - Gia Định - TP. Hồ Ch&iacute; Minh bất khuất. Thay mặt thế hệ trẻ, đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n b&agrave;y tỏ tuổi trẻ h&ocirc;m nay xin nguyện son sắt một l&ograve;ng, tiếp bước v&agrave; giữ vững mục ti&ecirc;u, l&yacute; tưởng của Đảng, l&yacute; tưởng của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, sống xứng đ&aacute;ng với c&aacute;c thế hệ cha anh, với truyền thống vẻ vang, h&agrave;o h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc, đất nước.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35285/Con%20Dao%20Thanh%20Uy%203.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><em>Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u d&acirc;ng nến tưởng niệm c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ tại nghĩa trang H&agrave;ng Dương</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35285/Con%20Dao%20Thanh%20Uy%204.jpg" style="height:429px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align: center;"><em>C&aacute;c đại biểu thực hiện nghi thức thắp nến tưởng niệm đồng ch&iacute; V&otilde; Thị S&aacute;u tại nghĩa trang H&agrave;ng Dương</em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Ph&aacute;t huy &ldquo;l&ograve;ng nồng n&agrave;n y&ecirc;u nước&rdquo; đ&atilde; được hun đ&uacute;c từ c&aacute;c thế hệ đi trước, đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n cho biết, thời gian qua, trong t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tuổi trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh, B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u v&agrave; cả nước đ&atilde; t&iacute;ch cực x&ocirc;ng pha giữa đỉnh dịch, nhiều đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; kh&ocirc;ng quản ng&agrave;y đ&ecirc;m, kh&ocirc;ng t&iacute;nh to&aacute;n thiệt hơn, kh&ocirc;ng ngại nguy cơ l&acirc;y nhiễm, sẵn s&agrave;ng đi v&agrave;o t&acirc;m dịch, tham gia tuyến đầu, hỗ trợ lấy mẫu x&eacute;t nghiệm, trực chốt khu c&aacute;ch ly, điểm phong tỏa, hỗ trợ bếp ăn, đi chợ gi&uacute;p d&acirc;n, trực tổng đ&agrave;i đường d&acirc;y n&oacute;ng tại Trung t&acirc;m Cấp cứu 115, hỗ trợ tại c&aacute;c bệnh viện điều trị Covid-19 tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP, l&agrave;m &ldquo;shipper&rdquo; an sinh, chăm s&oacute;c F0 tại nh&agrave;, hỗ trợ ATM Oxy v&agrave; trạm y tế lưu động,... B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&ugrave;ng nh&acirc;n d&acirc;n chiến đấu v&agrave; chiến thắng dịch bệnh, giữ vững th&agrave;nh quả chống dịch v&agrave; phục hồi kinh tế.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Tri &acirc;n c&aacute;c b&agrave; Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng, Mẹ liệt sĩ, c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ, đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n khẳng định: thế hệ trẻ học tập, noi theo về &yacute; ch&iacute; chiến đấu, về ch&iacute; kh&iacute; c&aacute;ch mạng, về l&ograve;ng ki&ecirc;n trung v&agrave; chủ nghĩa anh h&ugrave;ng c&aacute;ch mạng. Đồng thời, lu&ocirc;n nỗ lực phấn đấu để trở th&agrave;nh những người c&oacute; &iacute;ch trong thời kỳ mới, x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc, xứng đ&aacute;ng nối tiếp truyền thống của c&aacute;c thế hệ cha anh bằng những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc thanh ni&ecirc;n s&aacute;ng tạo, thiết thực, đ&oacute;ng g&oacute;p tr&iacute; tuệ v&agrave; sức trẻ v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng, bảo vệ TP v&agrave; đất nước.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35285/Con%20Dao%20Thanh%20Uy%205.jpg" style="height:447px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Trần Phượng Tr&acirc;n thực hiện nghi thức thắp nến tưởng niệm c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ tại nghĩa trang H&agrave;ng Dương</em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Giữa đất trời thi&ecirc;ng li&ecirc;ng C&ocirc;n Đảo, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; d&agrave;nh một ph&uacute;t tưởng niệm để ghi nhớ những trang sử h&agrave;o h&ugrave;ng v&agrave; đau x&oacute;t đ&atilde; diễn ra nơi đ&acirc;y; để tưởng nhớ h&agrave;ng vạn chiến sĩ c&aacute;ch mạng v&agrave; đồng b&agrave;o đ&atilde; hy sinh trong cuộc kh&aacute;ng chiến bảo vệ Tổ Quốc&hellip;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35285/Con%20Dao%20Thanh%20Uy%206.jpg" style="height:374px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><em>Tiết mục nghệ thuật &ldquo;Đồng đội ơi&rdquo; do CLB Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n, nh&oacute;m Sao Việt v&agrave; nh&oacute;m m&uacute;a Mặt trời thể hiện</em></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35285/Con%20Dao%20Thanh%20Uy%207.jpg" style="height:477px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><em>Tiết mục &ldquo;C&ocirc;n Đảo đ&ecirc;m H&agrave;ng Dương&rdquo; do nghệ sĩ Trần Xu&acirc;n Tiến v&agrave; nh&oacute;m Sao Việt thể hiện</em></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35285/Con%20Dao%20Thanh%20Uy%208.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><em>C&aacute;c đại biểu đến viếng nghĩa trang H&agrave;ng Dương</em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Được biết, Nghĩa trang H&agrave;ng Dương l&agrave; nơi an nghỉ của gần 2.000 chiến sĩ c&aacute;ch mạng v&agrave; đồng b&agrave;o y&ecirc;u nước qua nhiều thế hệ k&eacute;o d&agrave;i từ năm 1862 đến năm 1975, trong đ&oacute; chỉ c&oacute; 793 ng&ocirc;i mộ lưu r&otilde; danh t&iacute;nh, qu&ecirc; qu&aacute;n, như: Tổng B&iacute; thư L&ecirc; Hồng Phong, Nh&agrave; y&ecirc;u nước Nguyễn An Ninh, Anh h&ugrave;ng Lực lượng vũ trang nh&acirc;n d&acirc;n V&otilde; Thị S&aacute;u, Anh h&ugrave;ng Lực lượng vũ trang L&ecirc; Văn Việt,&hellip; phần c&ograve;n lại l&agrave; những ng&ocirc;i mộ chưa x&aacute;c định được danh t&iacute;nh. Nghĩa trang H&agrave;ng Dương đ&atilde; được xếp hạng Di t&iacute;ch lịch sử đặc biệt cấp Quốc gia.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><strong>LONG HỒ - TRANG TIN ĐIỆN TỬ TH&Agrave;NH ỦY TP. HỒ CH&Iacute; MINH</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;