Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; text-align: justify;"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng ng&agrave;y 22/5/2022, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Ng&agrave;y hội &ldquo;Thầy thuốc trẻ l&agrave;m theo lời B&aacute;c t&igrave;nh nguyện v&igrave; sức khỏe cộng đồng&rdquo; năm 2022 tại huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh với nhiều hoạt động thiết thực v&agrave; &yacute; nghĩa.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y hội &ldquo;Thầy thuốc trẻ l&agrave;m theo lời B&aacute;c t&igrave;nh nguyện v&igrave; sức khỏe cộng đồng&rdquo; l&agrave; hoạt động nhằm ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n ng&agrave;nh y tế, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu trong cuộc vận động &ldquo;Thầy thuốc trẻ ti&ecirc;u biểu&rdquo;. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đ&acirc;y cũng l&agrave; một hoạt động tạo m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện đạo đức nghề nghiệp, n&acirc;ng cao nghiệp vụ, bồi dưỡng l&ograve;ng y&ecirc;u nghề trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n ng&agrave;nh y tế. Với việc đẩy mạnh cuộc vận động &ldquo;Thầy thuốc trẻ ti&ecirc;u biểu&rdquo; trong những năm qua, h&igrave;nh ảnh người thầy thuốc trẻ, giỏi, t&acirc;m huyết v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm v&igrave; sức khỏe cộng đồng, v&igrave; an sinh x&atilde; hội đ&atilde; được khắc họa với nhiều kết quả nổi bật.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Các hoạt động tư vấn sức khỏe tinh thần cho người dân" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/6/35197/TT1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c hoạt động tư vấn sức khỏe tinh thần cho người d&acirc;n</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Tặng quà cho các gia đình ảnh hưởng bởi dịch covid-19" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/6/35197/tt2.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tặng qu&agrave; cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh ảnh hưởng bởi dịch covid-19</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong khu&ocirc;n khổ của Ng&agrave;y hội năm nay, b&ecirc;n cạnh việc tổ chức tư vấn, thăm kh&aacute;m sức khỏe, ph&aacute;t thuốc cho 500 thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh tại Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố, Ng&agrave;y hội c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c hoạt động kh&aacute;c như: Trao tặng 20 tủ thuốc y tế, c&aacute;c dụng cụ, trang thiết bị y tế th&ocirc;ng dụng cho c&aacute;c khu lưu tr&uacute; văn h&oacute;a; chương tr&igrave;nh tư vấn sức khỏe với chủ đề &ldquo;N&acirc;ng cao sức khỏe thể chất v&agrave; t&acirc;m thần, những vấn đề cần quan t&acirc;m&rdquo; d&agrave;nh cho 400 đo&agrave;n vi&ecirc;n, học sinh tại Trường Trung học phổ th&ocirc;ng B&igrave;nh Ch&aacute;nh; thăm hỏi, tặng qu&agrave;, thăm kh&aacute;m sức khỏe tại nh&agrave; cho 03 Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng v&agrave; 03 gia đ&igrave;nh thương binh, liệt sĩ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Hoạt động cấp phát thuốc cho công nhân lao động" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/6/35197/TT3.jpg" style="height:800px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hoạt động cấp ph&aacute;t thuốc cho c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Hoạt động khám sàn lọc cho người dân hậu Covid 19" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/6/35197/TT4.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hoạt động kh&aacute;m s&agrave;n lọc cho người d&acirc;n hậu Covid 19</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Hoạt động thăm tặng quà cho các gia đình khó khăn" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/6/35197/TT5.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">Hoạt động thăm tặng qu&agrave; cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn</span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chiều 15-12, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 bước vào phiên làm việc thứ tư. Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII.

Agile Việt Nam
;