Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn họp mặt nhân kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Nh&acirc;n dịp kỷ niệm 47 năm ng&agrave;y Giải ph&oacute;ng ho&agrave;n to&agrave;n miền Nam, thống nhất đất nước&nbsp;(30/4/1975 - 30/4/2022), nhằm &ocirc;n lại truyền thống vẻ vang của d&acirc;n tộc v&agrave; của tuổi trẻ Vi&ecirc;t Nam. </span></span><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(51, 51, 51); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">CLB&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức buổi hop mặt truyền thống v&agrave;o ng&agrave;y 05/5/2022 tại Ph&ograve;ng Truyền thống Đo&agrave;n với sự hỗ trợ của Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, Ban Tổ chức v&agrave; Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o - Đối ngoại&nbsp;Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35108/BCN%20CLB%20Truyen%20thong%203.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Buổi họp mặt c&oacute; sự hiện diện của đồng ch&iacute;&nbsp;Trần Thị Thu H&agrave;, Ph&oacute; B&iacute; Thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n; </span></span><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(51, 51, 51); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">đồng ch&iacute;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"> Trần Ngọc Tuấn, Ph&oacute; Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n; </span></span><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(51, 51, 51); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">đồng ch&iacute;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"> Phạm Ch&aacute;nh trực, Chủ nhiệm CLB Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n; </span></span><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(51, 51, 51); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">đồng ch&iacute;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"> Trương Mỹ Lệ, Ph&oacute; Chủ nhiệm Thường trực CLB Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n; c&ugrave;ng c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Chủ nhiệm, c&aacute;c c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&aacute;c thời kỳ, c&aacute;c c&aacute;n bộ chiến sĩ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tham gia chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(51, 51, 51); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Đồng ch&iacute;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"> Phạm Ch&aacute;nh Trực đ&atilde; ph&aacute;t biểu &ocirc;n lại truyền thống vẻ vang đ&aacute;ng tự h&agrave;o của d&acirc;n tộc, của tuổi trẻ S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định, khẳng định t&iacute;nh tất yếu của cuộc kh&aacute;ng chiến đầy hy sinh gian khổ để gi&agrave;nh độc lập v&agrave; thống nhất Tổ quốc, đưa đất nước tự lực tự cường tiến tới phồn vinh, hạnh ph&uacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(51, 51, 51); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Đồng ch&iacute;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"> Trần Thị Thu H&agrave; ph&aacute;t biểu n&ecirc;u l&ecirc;n l&ograve;ng tự h&agrave;o về c&aacute;c thế hệ cha anh đ&atilde; l&agrave;m n&ecirc;n kỳ t&iacute;ch mang lại h&ograve;a b&igrave;nh, độc lập, tạo điều kiện cho c&aacute;c thế hệ tiếp nối, đ&oacute;ng g&oacute;p sức trẻ v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng đất nước; Nguyện học tập v&agrave; r&egrave;n luyện để tiếp tục vun bồi truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n xứng đ&aacute;ng với danh hiệu đơn vị Anh h&ugrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Buổi họp mặt đ&atilde; d&agrave;nh 1 ph&uacute;t mặc niệm c&aacute;c chiến sĩ đ&atilde; hy sinh v&agrave; đồng b&agrave;o v&igrave; chiến tranh tử nạn. D&agrave;nh một ph&uacute;t tưởng niệm nguy&ecirc;n c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng c&aacute;ch mạng đ&atilde; mất trong 2 năm dịch bệnh vừa qua.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35108/BCN%20CLB%20Truyen%20thong%202.jpg" style="height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Qua đ&acirc;y, Ban Chủ nhiệm CLB Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n mong muốn tập họp đầy đủ hơn danh s&aacute;ch c&aacute;c đồng ch&iacute; v&agrave; gia đ&igrave;nh đ&atilde; mất v&agrave; c&oacute; những biện ph&aacute;p hỗ trợ gi&uacute;p đở cụ thể những ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn do dịch bệnh vừa qua.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35108/BCN%20CLB%20Truyen%20thong%201.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Trong dịp n&agrave;y, Ban Chủ nhiệm&nbsp;CLB Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n Đo&agrave;n giới thiệu v&agrave;&nbsp;tặng s&aacute;ch &ldquo;Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&ugrave;ng qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n Gia Định tham gia chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; được nhiều t&aacute;c giả c&ugrave;ng Nh&agrave; Xuất bản Trẻ c&ocirc;ng phu bi&ecirc;n sọan trong 2 năm, ra mắt nh&acirc;n 45 năm ng&agrave;y Giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020).</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;