Ngày sách và văn hóa đọc

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql o9v6fnle ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <p dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 28/4/2022, Đo&agrave;n Trường Trung cấp Du lịch v&agrave; Kh&aacute;ch sạn Saigontourist tổ chức &ldquo;<strong>Ng&agrave;y s&aacute;ch v&agrave; văn h&oacute;a đọc</strong>&rdquo;. Hội s&aacute;ch thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh v&agrave; X&atilde; hội về tổ chức Ng&agrave;y S&aacute;ch v&agrave; văn ho&aacute; đọc Việt Nam giai đoạn 2022-2027, x&acirc;y dựng Kế hoạch tổ chức&nbsp;<strong><em>&ldquo;Ph&aacute;t triển văn ho&aacute; đọc giai đoạn 2022 - 2027&rdquo;</em></strong>.</span></span></p> <p dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35057/Ngay%20sach%201.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mục đ&iacute;ch &ldquo;<strong>Ng&agrave;y s&aacute;ch v&agrave; văn h&oacute;a đọc</strong>&rdquo; của Trường nhằm :Tuy&ecirc;n truyền, hưởng ứng ng&agrave;y hội đọc s&aacute;ch, nhằm t&ocirc;n vinh gi&aacute; trị của s&aacute;ch v&agrave; n&acirc;ng cao văn ho&aacute; đọc với mục ti&ecirc;u &ldquo;X&acirc;y dựng phong tr&agrave;o đọc s&aacute;ch trong x&atilde; hội nhằm g&oacute;p phần x&acirc;y dựng c&oacute; hiệu quả thế hệ đọc tương lai&rdquo;;X&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển phong tr&agrave;o đọc s&aacute;ch, khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c học vi&ecirc;n kh&aacute;m ph&aacute; niềm đam m&ecirc; đọc s&aacute;ch, n&acirc;ng cao &yacute; thức tự học, tự đọc, Ph&aacute;t huy hiệu quả của hoạt động thư viện trường học, khuyến kh&iacute;ch phụ huynh học sinh c&ugrave;ng tham gia, t&iacute;ch cực ph&aacute;t triển văn h&oacute;a đọc trong gia đ&igrave;nh, nh&agrave; trường v&agrave; cộng đồng.&rdquo;&hellip;</span></span></p> <p dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35057/Ngay%20sach%203.jpg" style="height:316px; width:600px" /></span></span></p> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y Hội &ldquo;<strong>Ng&agrave;y s&aacute;ch v&agrave; văn h&oacute;a đọc</strong>&rdquo; của Trường , được sự hỗ trợ của Nh&agrave; Xuất bản Trẻ, l&agrave; hoạt động ch&agrave;o mừng Đại hội Đo&agrave;n của Trường v&agrave; Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp trong năm 2022. Hội s&aacute;ch trưng b&agrave;y hơn 500 đầu s&aacute;ch của Nh&agrave; xuất bản Trẻ được c&aacute;c bạn trẻ y&ecirc;u th&iacute;ch như: Tr&ecirc;n đường băng, C&agrave; ph&ecirc; c&ugrave;ng Tony, Đắc nh&acirc;n t&acirc;m, Việt Nam đẹp nhất c&oacute; t&ecirc;n B&aacute;c Hồ, Đời thay đổi khi ta thay đổi, 7 th&oacute;i quen hiệu quả, &hellip;</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong lễ khai mạc, Hội s&aacute;ch đ&atilde; chiếu clip giới thiệu s&aacute;ch: &ldquo;Tr&ecirc;n đường băng&rdquo; của Tony buổi s&aacute;ng do TFS phối hợp thực hiện, &ldquo; Cuốn s&aacute;ch v&agrave; th&ocirc;ng điệp 45 năm&rdquo; do HTV thực hiện. C&ocirc; V&otilde; Thị Mỹ V&acirc;n, Hiệu trưởng nh&agrave; trường, ph&aacute;t biểu về &yacute; nghĩa ng&agrave;y Hội s&aacute;ch của Trường đồng giới thiệu nhiều cuốn s&aacute;ch bổ &iacute;ch cho giới trẻ trong đ&oacute; c&oacute; cuốn s&aacute;ch Best-seller của Nh&agrave; Xuất bản Trẻ năm 2007: &ldquo;Tr&ecirc;n đường băng&rdquo;: &ldquo;<em>C&oacute; những con người, một ng&agrave;y sống l&agrave; một ng&agrave;y vui. Buổi tối trước khi ngủ, nh&igrave;n lại một ng&agrave;y, họ mỉm cười, v&agrave; giấc ngủ đến với họ thật b&igrave;nh y&ecirc;n. S&aacute;ng dậy, khi tung chăn v&agrave; mở cửa sổ h&iacute;t gi&oacute; trời, họ lại tr&agrave;n đầy năng lượng cho một ng&agrave;y mới. Vậy c&aacute;i g&igrave; khiến họ c&oacute; được niềm vui đ&oacute;.?...N&oacute;i n&ocirc;m na như vậy,&nbsp; đời người,m&igrave;nh phải c&oacute; sứ mạng cả cuộc đời. M&igrave;nh sinh ra tr&ecirc;n tr&aacute;i đất n&agrave;y, rồi khi m&igrave;nh chết đi, điều g&igrave; khiến m&igrave;nh hạnh ph&uacute;c nhất khi đạt được ? Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; sứ mạng của cuộc đời</em>.&rdquo;.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thầy Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n, Ph&oacute; Chủ nhiệm CLB Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n, trong Ban bi&ecirc;n soạn, đ&atilde; &nbsp;giới thiệu v&agrave; k&yacute; tặng quyển s&aacute;ch trong tủ s&aacute;ch truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n: &ldquo;Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&ugrave;ng qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n Gia Định tham gia chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35057/Ngay%20sach%202.jpg" style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px; height:400px; text-align:center; white-space:pre-wrap; width:600px" /></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội s&aacute;ch thu h&uacute;t được sự tham gia đ&ocirc;ng đảo của c&aacute;n bộ gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; học sinh to&agrave;n trường. tham quan, t&igrave;m đọc v&agrave; tham gia thi đố v&agrave; được nhận phần thưởng trong ng&agrave;y Hội.</span></span></p> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chiều 15-12, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 bước vào phiên làm việc thứ tư. Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII.

Agile Việt Nam
;