34 gia đình Việt nhận nuôi sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP. Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql o9v6fnle ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 23/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động, Hội Li&ecirc;n hiệp phụ nữ, Hội N&ocirc;ng d&acirc;n, Hội Cựu chiến binh Th&agrave;nh phố tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Gia đ&igrave;nh Việt với sinh vi&ecirc;n L&agrave;o, Campuchia đang học tập tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; năm 2022.</span></strong></div> </div> <div class="cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql o9v6fnle ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh &ldquo;Gia đ&igrave;nh Việt với sinh vi&ecirc;n L&agrave;o, Campuchia đang học tập tại TP Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; nhằm thiết thực hưởng ứng c&aacute;c hoạt động giao lưu hữu nghị kỷ niệm 55 năm Ng&agrave;y thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022) v&agrave; 60 năm Ng&agrave;y thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - L&agrave;o (05/9/1962 - 05/9/2022). Đồng thời, tạo m&ocirc;i trường để sinh vi&ecirc;n L&agrave;o, Campuchia trải nghiệm đời sống sinh hoạt h&agrave;ng ng&agrave;y của c&aacute;c gia đ&igrave;nh Việt Nam.</span></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"> <table align="center" border="0" class="imgEditor" id="7a9fc5db-3eb0-4f74-a80c-c005d3493b29" style="border-collapse:collapse; border-spacing:0px; font-family:merriweather-regular; font-size:15px; line-height:2; max-width:100%; overflow-wrap:break-word; text-align:justify"> <tbody> <tr> <td><img alt="34 gia đình Việt nhận nuôi sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP Hồ Chí Minh" class="imgtelerik" src="https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2022/04/23/lehungkhoa/lhk_0472.jpg?dpi=150&amp;quality=100&amp;w=870" style="background:0px 0px; border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-stretch:inherit; font-style:inherit; font-variant:inherit; font-weight:inherit; height:375px; letter-spacing:0px; line-height:2; list-style:none; margin:0px auto; max-width:100%; overflow-wrap:break-word; padding:0px; vertical-align:baseline; width:600px" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tiết mục văn nghệ ch&agrave;o mừng.&nbsp;</span></span></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div class="cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql o9v6fnle ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh, g&oacute;p phần gắn kết t&igrave;nh cảm, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho c&aacute;c sinh vi&ecirc;n L&agrave;o, Campuchia trong thời gian học tập, sinh sống tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh. C&ugrave;ng với đ&oacute;, tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục, n&acirc;ng cao hiểu biết sinh vi&ecirc;n L&agrave;o, Campuchia về đất nước, con người, văn h&oacute;a, lịch sử, truyền thống v&agrave; mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đo&agrave;n kết đặc biệt v&agrave; hợp t&aacute;c to&agrave;n diện giữa Việt Nam với L&agrave;o v&agrave; Campuchia.</span></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"> <table align="center" border="0" class="imgEditor" id="7a9fc5db-3eb0-4f74-a80c-c005d3493b2900" style="border-collapse:collapse; border-spacing:0px; font-family:merriweather-regular; font-size:15px; line-height:2; max-width:100%; overflow-wrap:break-word; text-align:justify"> <tbody> <tr> </tr> <tr> <td><img alt="34 gia đình Việt nhận nuôi sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP Hồ Chí Minh" class="imgtelerik" src="https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2022/04/23/lehungkhoa/lhk_0467.jpg?dpi=150&amp;quality=100&amp;w=870" style="background:0px 0px; border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-stretch:inherit; font-style:inherit; font-variant:inherit; font-weight:inherit; height:382px; letter-spacing:0px; line-height:2; list-style:none; margin:0px auto; max-width:100%; overflow-wrap:break-word; padding:0px; vertical-align:baseline; width:600px" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Giao lưu giữa gia đ&igrave;nh Việt với sinh vi&ecirc;n L&agrave;o, Campuchia được nhận nu&ocirc;i.&nbsp;</span></span></em></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div class="cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql o9v6fnle ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c hoạt động trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh &ldquo;Gia đ&igrave;nh Việt với sinh vi&ecirc;n L&agrave;o, Campuchia đang học tập tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; năm 2022 do Th&agrave;nh Đo&agrave;n được ph&acirc;n c&ocirc;ng phụ tr&aacute;ch sẽ diễn ra từ th&aacute;ng 4/2022 đến th&aacute;ng 12/2022. Chương tr&igrave;nh c&oacute; những hoạt động &yacute; nghĩa như: Ng&agrave;y hội Gia đ&igrave;nh Việt - L&agrave;o - Campuchia, l&atilde;nh đạo TP. Hồ Ch&iacute; Minh thăm hỏi, động vi&ecirc;n c&aacute;c gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i v&agrave; sinh vi&ecirc;n L&agrave;o, Campuchia tham gia chương tr&igrave;nh, h&agrave;nh tr&igrave;nh về nguồn tại khu căn cứ c&aacute;ch mạng n&uacute;i Dinh (B&agrave; Rịa &ndash; Vũng T&agrave;u)&hellip;</span></div> </div> <div class="cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql o9v6fnle ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Thanh Sơn, Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; nhấn mạnh: &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; chương tr&igrave;nh hết sức &yacute; nghĩa, gi&uacute;p tăng cường c&aacute;c hoạt động giao lưu giữa nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c nước, tuy&ecirc;n truyền rộng r&atilde;i đến c&aacute;c tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố v&agrave; du học sinh L&agrave;o, Campuchia đang học tập tại th&agrave;nh phố về đất nước, con người, văn h&oacute;a, lịch sử, truyền thống v&agrave; mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đo&agrave;n kết đặc biệt, hợp t&aacute;c to&agrave;n diện giữa Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia. Ban tổ chức chương tr&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c quận, huyện, TP. Thủ Đức sẽ phối hợp trong quản l&yacute;, động vi&ecirc;n, tạo điều kiện cho c&aacute;c sinh vi&ecirc;n tham gia c&aacute;c hoạt động cộng đồng, bảo đảm c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 được thực hiện đầy đủ, an to&agrave;n&rdquo;.</span></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"> <table align="center" border="0" class="imgEditor" id="7a9fc5db-3eb0-4f74-a80c-c005d3493b290" style="border-collapse:collapse; border-spacing:0px; font-family:merriweather-regular; font-size:15px; line-height:2; max-width:100%; overflow-wrap:break-word; text-align:justify"> <tbody> <tr> <td><img alt="34 gia đình Việt nhận nuôi sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP Hồ Chí Minh" class="imgtelerik" src="https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2022/04/23/lehungkhoa/lhk_0451.jpg?dpi=150&amp;quality=100&amp;w=870" style="background:0px 0px; border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-stretch:inherit; font-style:inherit; font-variant:inherit; font-weight:inherit; height:359px; letter-spacing:0px; line-height:2; list-style:none; margin:0px auto; max-width:100%; overflow-wrap:break-word; padding:0px; vertical-align:baseline; width:600px" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">&nbsp;C&aacute;c đại biểu ch&uacute;c mừng những gia đ&igrave;nh Việt đ&atilde; nhận nu&ocirc;i sinh vi&ecirc;n L&agrave;o, Campuchia.</span></span></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div class="cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql o9v6fnle ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dịp n&agrave;y, đ&atilde; diễn ra lễ b&agrave;n giao 50 sinh vi&ecirc;n L&agrave;o, sinh vi&ecirc;n Campuchia về 34 gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i tham gia chương tr&igrave;nh &ldquo;Gia đ&igrave;nh Việt với sinh vi&ecirc;n L&agrave;o, Campuchia đang học tập tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; năm 2022.</span></div> <div dir="auto" style="text-align: right;"><strong>Theo H&ugrave;ng Khoa (QĐND)</strong></div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;