Hơn 400 thí sinh tranh tài hội thi 'Ánh sáng thời đại' 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">&nbsp;Điểm mới của hội thi năm nay l&agrave; sự xuất hiện phần thi &ldquo;G&oacute;c nh&igrave;n tri thức trẻ&rdquo; với sự tham gia của c&aacute;c th&iacute; sinh l&agrave; c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n trẻ từ 35 tuổi trở xuống, đang c&ocirc;ng t&aacute;c, giảng dạy, l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c nghi&ecirc;n cứu tại c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục, đ&agrave;o tạo tr&ecirc;n địa b&agrave;n TPHCM. C&aacute;c th&iacute; sinh n&agrave;y sẽ thi viết tự luận với đề b&agrave;i do Ban tổ chức đặt ra.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(52, 58, 64); font-family:arial,-apple-system,blinkmacsystemfont,segoe ui,roboto,helvetica neue,arial,sans-serif,apple color emoji,segoe ui emoji,segoe ui symbol,noto color emoji">S&aacute;ng 17/4,&nbsp;tại Trường Đại học T&agrave;i ch&iacute;nh &ndash; Marketing TPHCM đ&atilde; diễn ra lễ khai mạc Hội thi t&igrave;m hiểu c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;</span><a href="https://tienphong.vn/khai-mac-hoi-thi-olympic-toan-quoc-cac-mon-khoa-hoc-mac-lenin-va-tu-tuong-ho-chi-minh-post1336979.tpo" style="text-align: justify; font-family: arial, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 18px; background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: rgb(165, 10, 2); text-decoration-line: none; transition: all 0.1s ease-in-out 0s;">&ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo;</a><span style="color:rgb(52, 58, 64); font-family:arial,-apple-system,blinkmacsystemfont,segoe ui,roboto,helvetica neue,arial,sans-serif,apple color emoji,segoe ui emoji,segoe ui symbol,noto color emoji">&nbsp;lần thứ 10 &ndash; năm 2022.</span></span></p> <div class="article__body cms-body" style="box-sizing: border-box; font-size: 18px; line-height: 1.5; color: rgb(52, 58, 64); font-family: arial, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội thi do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TPHCM chủ tr&igrave;, phối hợp c&ugrave;ng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy, Đại học Quốc gia TPHCM, Đảng ủy Khối c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng, Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo TPHCM tổ chức. Đ&acirc;y l&agrave; năm đầu ti&ecirc;n hội thi nhận được sự đồng h&agrave;nh, phối hợp tổ chức của Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy TPHCM.</span></p> <table align="center" class="picture" style="border-collapse:collapse; margin-top:2.4rem; max-width:659px; text-align:center; width:659px"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35017/ASSD1.jpg" style="height:413px; width:600px" /></td> </tr> <tr> <td> <p><span style="font-size:14px">L&atilde;nh đạo Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TPHCM c&ugrave;ng c&aacute;c đơn vị thực hiện nghi thức khai mạc hội thi &quot;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&quot; năm 2022 - Ảnh: Ng&ocirc; T&ugrave;ng</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Diễn ra từ ng&agrave;y 17/4 - 10/5, hội thi năm nay thu h&uacute;t 64 đội từ 47 cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n TPHCM, với 425 th&iacute; sinh (bao gồm cả th&iacute; sinh dự bị) tham gia tranh t&agrave;i. Nội dung thi xoay quanh c&ocirc;ng t&aacute;c đẩy mạnh việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh; chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh; kiến thức về Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước v&agrave; th&agrave;nh phố, lịch sử, văn h&oacute;a d&acirc;n tộc, truyền thống của tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh. C&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; những nội dung kiểm tra kiến thức cơ bản về ph&aacute;p luật; khả năng vận dụng kiến thức c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh giải quyết c&aacute;c vấn đề thực tiễn&hellip;</span></p> <table align="center" class="picture" style="border-collapse:collapse; margin-top:2.4rem; max-width:659px; text-align:center; width:659px"> <tbody> <tr> <td><span style="font-size:14px"><a class="photo" href="https://photo-cms-tpo.zadn.vn/w1000/Uploaded/2022/xqeioxdexq/2022_04_17/img-1807-1497.jpg" style="box-sizing: border-box; color: rgb(165, 10, 2); text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition: all 0.1s ease-in-out 0s;"><img alt="Hơn 400 thí sinh tranh tài hội thi 'Ánh sáng thời đại' 2022 ảnh 2" class="cms-photo lazyloaded" src="https://photo-cms-tpo.zadn.vn/w645/Uploaded/2022/xqeioxdexq/2022_04_17/img-1807-1497.jpg" style="box-sizing:border-box; max-width:100%; vertical-align:middle; width:auto" /></a></span></td> </tr> <tr> <td> <p><span style="font-size:14px">Bạn trẻ tham gia phần thi đội tuyển bằng h&igrave;nh thức trực tuyến sau lễ khai mạc.</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div id="unibots-video" style="box-sizing: border-box; margin: auto !important; padding-top: 5px;">&nbsp;</div> <table align="center" class="picture" style="border-collapse:collapse; margin-top:2.4rem; max-width:659px; text-align:center; width:659px"> <tbody> <tr> <td><span style="font-size:14px"><a class="photo" href="https://photo-cms-tpo.zadn.vn/w1000/Uploaded/2022/xqeioxdexq/2022_04_17/img-1813-8626.jpg" style="box-sizing: border-box; color: rgb(165, 10, 2); text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition: all 0.1s ease-in-out 0s;"><img alt="Hơn 400 thí sinh tranh tài hội thi 'Ánh sáng thời đại' 2022 ảnh 3" class="cms-photo lazyloaded" src="https://photo-cms-tpo.zadn.vn/w645/Uploaded/2022/xqeioxdexq/2022_04_17/img-1813-8626.jpg" style="box-sizing:border-box; max-width:100%; vertical-align:middle; width:auto" /></a></span></td> </tr> <tr> <td> <p><span style="font-size:14px">Bộ c&acirc;u hỏi kiểm tra kiến thức tổng qu&aacute;t tr&ecirc;n nhiều lĩnh vực.</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo đ&oacute;, phần thi đội tuyển sẽ diễn ra ở hai bảng thi đấu, trong đ&oacute; Bảng A bao gồm c&aacute;c đội tuyển thuộc khối quận - huyện, c&aacute;c trường Trung cấp tr&ecirc;n địa b&agrave;n TPHCM. Bảng B bao gồm c&aacute;c đội tuyển thuộc khối c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng, Học viện tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Th&iacute; sinh tham gia v&ograve;ng loại trong ng&agrave;y 17/4. V&ograve;ng B&aacute;n kết diễn ra từ ng&agrave;y 22/4 đến ng&agrave;y 7/5. V&ograve;ng Chung kết bảng A sẽ diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 9/5. V&ograve;ng Chung kết bảng B v&agrave; lễ trao giải hội thi được tổ chức ng&agrave;y 10/5.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Anh Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n chia sẻ,&nbsp;điểm mới của hội thi năm nay l&agrave; phần thi &ldquo;G&oacute;c nh&igrave;n tri thức trẻ&rdquo; với sự tham gia của c&aacute;c th&iacute; sinh l&agrave; c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n trẻ từ 35 tuổi trở xuống, đang c&ocirc;ng t&aacute;c, giảng dạy, l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c nghi&ecirc;n cứu tại c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục, đ&agrave;o tạo tr&ecirc;n địa b&agrave;n TPHCM. C&aacute;c th&iacute; sinh n&agrave;y sẽ thi viết tự luận với đề b&agrave;i do Ban tổ chức đặt ra.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kết th&uacute;c hội thi, Ban tổ chức sẽ trao tặng bằng khen v&agrave; giải thưởng cho c&aacute;c tập thể đạt giải Nhất, Nh&igrave;, Ba, Khuyến kh&iacute;ch trong phần thi đội tuyển (ở mỗi bảng thi đấu). Đối với phần thi c&aacute; nh&acirc;n, Ban tổ chức sẽ trao tặng bằng khen v&agrave; giải thưởng đối với 6 b&agrave;i viết xuất sắc nhất v&agrave; 2 tập thể c&oacute; số lượng b&agrave;i viết tham gia nhiều nhất.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội thi t&igrave;m hiểu c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &quot;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&quot; được tổ chức từ năm 2004 với h&igrave;nh thức chủ yếu ban đầu l&agrave; thi theo đội tuyển, thu h&uacute;t khoảng 90 đội tuyển đến từ c&aacute;c trường tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố. Qua 9 lần tổ chức, hội thi đ&atilde; để lại nhiều dấu ấn trong th&iacute; sinh, x&atilde; hội, trở th&agrave;nh m&ocirc;i trường tạo điều kiện để c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n trẻ th&agrave;nh phố nghi&ecirc;n cứu, vận dụng chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c,&nbsp;<a href="https://tienphong.vn/tuoi-tre-tphcm-xong-xao-thuc-hien-nhieu-phan-viec-ngay-doan-vien-2022-post1424528.tpo" style="box-sizing: border-box; color: rgb(165, 10, 2); text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition: all 0.1s ease-in-out 0s;">tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p, hiến kế cho ng&agrave;nh gi&aacute;o dục th&agrave;nh phố, đất nước</a>.</span></p> <div class="notebox ncenter cms-note" style="box-sizing: border-box; margin: 1.6rem auto 0px; border-width: 3px; background-color: rgb(238, 246, 248); border-radius: 4px; font-family: noto-serif, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; padding: 3.2rem;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Về h&igrave;nh thức thi ở phần thi đội tuyển, trong v&ograve;ng loại, c&aacute;c th&iacute; sinh sẽ thực hiện b&agrave;i kiểm tra trắc nghiệm tr&ecirc;n m&aacute;y vi t&iacute;nh, mỗi th&agrave;nh vi&ecirc;n ch&iacute;nh thức của đội tuyển trả lời 50 c&acirc;u hỏi ch&iacute;nh, 5 c&acirc;u hỏi phụ trong thời gian 40 ph&uacute;t.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong v&ograve;ng B&aacute;n kết 1: Bảng A thi 3 trận, chọn 3 đội nhất v&agrave;o v&ograve;ng Chung kết; Bảng B thi đấu 6 trận, chọn 6 đội xuất sắc nhất v&agrave;o v&ograve;ng B&aacute;n kết 2.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong v&ograve;ng B&aacute;n kết 2, 6 đội Bảng B thi đấu 2 trận, chọn 2 đội nhất v&agrave; 1 đội nh&igrave; c&oacute; điểm số cao nhất v&agrave;o v&ograve;ng Chung kết. V&ograve;ng Chung kết sẽ l&agrave; cuộc tranh t&agrave;i của c&aacute;c đội thi qua 5 phần thi hấp dẫn: Điểm son lịch sử, M&ugrave;a xu&acirc;n to&agrave;n thắng, Bản lĩnh nh&agrave; gi&aacute;o trẻ, Sắt son niềm tin với Đảng, &Aacute;nh s&aacute;ng thời đại; v&agrave; phần c&acirc;u hỏi thử th&aacute;ch.</span></p> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Theo Ng&ocirc; T&ugrave;ng (Tiền Phong)</strong></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;