Học sinh thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng đến trường

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>S&aacute;ng 12/02, Th&agrave;nh Đo&agrave;n -&nbsp;Hội Đồng đội Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức Kỳ họp lần 9 Hội đồng trẻ em TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;với chủ đề &ldquo;Bạn đ&atilde; sẵn s&agrave;ng đến trường&rdquo; tại trường Tiểu học Đinh Ti&ecirc;n Ho&agrave;ng (Quận 1) với sự tham gia của 53 đại biểu trẻ em ti&ecirc;u biểu.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Kỳ họp c&ograve;n c&oacute; sự tham gia của&nbsp;c&aacute;c phụ huynh, chuy&ecirc;n gia t&acirc;m l&yacute;, đại diện Sở Gi&aacute;o dục &amp; Đ&agrave;o tạo, Sở Y tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Trọng t&acirc;m kỳ họp lần n&agrave;y l&agrave; những &yacute; kiến, đề xuất v&agrave; nguy&ecirc;̣n vọng của thi&ecirc;́u nhi Thành ph&ocirc;́ về việc chuẩn bị cho học sinh đến trường học tập trực tiếp sau Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n năm 2022.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Em Nguyễn Võ Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội Đồng trẻ em điều hành cuộc họp " src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/2/34881/aa49238371a3bdfde4b2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Nguyễn V&otilde; Ngọc Gi&agrave;u - Chủ tịch Hội Đồng trẻ em điều h&agrave;nh cuộc họp&nbsp;</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại Kỳ họp, bạn Kh&aacute;nh V&acirc;n (Trường THCS T&acirc;n T&uacute;c, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh) cho biết ba mẹ rất ủng hộ việc đi học trở lại. Trong mỗi bữa ăn, bạn thường tranh thủ sự ủng hộ v&agrave; niềm tin của ba mẹ bằng những kiến thức ph&ograve;ng chống dịch của m&igrave;nh, cam kết khai b&aacute;o trung thực t&igrave;nh trạng của m&igrave;nh nếu chẳng may nhiễm COVID-19. Ngo&agrave;i ra, V&acirc;n chia sẻ th&ecirc;m m&igrave;nh sẽ lu&ocirc;n đeo khẩu trang v&agrave; tu&acirc;n thủ nghi&ecirc;m t&uacute;c nguy&ecirc;n tắc&nbsp;5K nơi c&ocirc;ng cộng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn&nbsp;Anh Thư (Lớp 6/5, Trường THCS Nguyễn Du) b&agrave;y tỏ nguyện vọng được mau ch&oacute;ng ti&ecirc;m vắc-xin để đảm bảo an to&agrave;n khi quay lại trường học. Theo Anh Thư,&nbsp;em rất h&aacute;o hức được sớm đi học trở lại do em chưa được tiếp x&uacute;c với m&ocirc;i trường mới d&ugrave; đ&atilde; nhập học từ l&acirc;u.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Đại biểu là học sinh phát biểu ý kiến tại cuộc họp" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/2/34881/1cfe4c283308ff56a619.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Kh&aacute;nh Băng, đại biểu học sinh trường THCS T&acirc;n T&uacute;c (huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh) ph&aacute;t biểu &yacute; kiến tại cuộc họp</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Tiến sỹ Tô Nhi A chia sẽ một số kỹ năng các bạn cần lưu ý khi đến trường mùa Covid" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/2/34881/to%20nhi%20a.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tiến sỹ T&ocirc; Nhi A, g</span>iảng vi&ecirc;n Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">chia sẻ&nbsp;một số kỹ năng c&aacute;c bạn cần lưu &yacute; khi đến trường trong dịch COVID-19</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết th&uacute;c kỳ họp, đ</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave;, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố nhắn nhủ: &quot;Kh&ocirc;ng n&ecirc;n nghĩ ti&ecirc;m&nbsp;vắc-xin l&agrave; kh&ocirc;ng nhiễm bệnh. Ch&uacute;ng ta nhắc nhở nhau v&agrave; c&ugrave;ng bạn b&egrave; r&egrave;n luyện kỹ năng mới để ph&ograve;ng tr&aacute;nh dịch bệnh trong t&igrave;nh h&igrave;nh hiện nay. C&aacute;c em đi học trực tiếp phải r&egrave;n luyện nếp sinh hoạt mới, cần sự đồng h&agrave;nh của phụ huynh, thầy c&ocirc;, v&agrave;&nbsp;quan trọng vẫn ch&iacute;nh l&agrave; sự tự gi&aacute;c của bản th&acirc;n c&aacute;c em.&quot;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/2/34881/Hoi%20dong%20Tre%20em.jpg" style="height:392px; width:522px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố trao qu&agrave; cho đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: K.Anh - Tuổi Trẻ Online</span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Đại biểu khách mời tặng quà cho các em học sinh tham gia kỳ họp" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/2/34881/ua.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại biểu kh&aacute;ch mời tặng qu&agrave; cho c&aacute;c em học sinh tham gia kỳ họp</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội đồng Trẻ em Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;&nbsp;tổ chức đại diện cho trẻ em Th&agrave;nh phố,&nbsp;họp định kỳ 2 lần một năm nhằm&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">tạo m&ocirc;i trường giúp c&aacute;c bạn đội vi&ecirc;n, thiếu nhi trao đổi ý ki&ecirc;́n, thể hiện quyền tham gia của trẻ em đối với c&aacute;c vấn đề trẻ em quan t&acirc;m, đồng thời</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;đ&ecirc;̀ xu&acirc;́t nhu cầu, nguyện vọng trong vi&ecirc;̣c học t&acirc;̣p, r&egrave;n luyện, vui chơi, giải tr&iacute; của thiếu nhi Th&agrave;nh phố</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">.&nbsp;Hội đồng Trẻ em Th&agrave;nh phố hiện c&oacute; 55 th&agrave;nh vi&ecirc;n&nbsp;l&agrave; c&aacute;c Ủy vi&ecirc;n Ban Chỉ huy Li&ecirc;n Đội, th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Quyền Trẻ em tại 21 quận, huyện v&agrave; Th&agrave;nh phố Thủ Đức, c&aacute;c em đội vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu sinh hoạt tại c&aacute;c đội, nh&oacute;m, c&acirc;u lạc bộ thuộc hệ thống Nh&agrave; thiếu nhi, th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ Ph&oacute;ng Vi&ecirc;n Nh&iacute;, c&ugrave;ng thiếu nhi đang sinh sống v&agrave; học tập tại c&aacute;c trung t&acirc;m bảo trợ x&atilde; hội, m&aacute;i ấm, nh&agrave; mở, c&aacute;c gương T&agrave;i năng trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">KIM PHỤNG&nbsp;</span></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;