Học sinh thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng đến trường

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>S&aacute;ng 12/02, Th&agrave;nh Đo&agrave;n -&nbsp;Hội Đồng đội Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức Kỳ họp lần 9 Hội đồng trẻ em TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;với chủ đề &ldquo;Bạn đ&atilde; sẵn s&agrave;ng đến trường&rdquo; tại trường Tiểu học Đinh Ti&ecirc;n Ho&agrave;ng (Quận 1) với sự tham gia của 53 đại biểu trẻ em ti&ecirc;u biểu.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Kỳ họp c&ograve;n c&oacute; sự tham gia của&nbsp;c&aacute;c phụ huynh, chuy&ecirc;n gia t&acirc;m l&yacute;, đại diện Sở Gi&aacute;o dục &amp; Đ&agrave;o tạo, Sở Y tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Trọng t&acirc;m kỳ họp lần n&agrave;y l&agrave; những &yacute; kiến, đề xuất v&agrave; nguy&ecirc;̣n vọng của thi&ecirc;́u nhi Thành ph&ocirc;́ về việc chuẩn bị cho học sinh đến trường học tập trực tiếp sau Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n năm 2022.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Em Nguyễn Võ Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội Đồng trẻ em điều hành cuộc họp " src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/2/34881/aa49238371a3bdfde4b2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Nguyễn V&otilde; Ngọc Gi&agrave;u - Chủ tịch Hội Đồng trẻ em điều h&agrave;nh cuộc họp&nbsp;</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại Kỳ họp, bạn Kh&aacute;nh V&acirc;n (Trường THCS T&acirc;n T&uacute;c, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh) cho biết ba mẹ rất ủng hộ việc đi học trở lại. Trong mỗi bữa ăn, bạn thường tranh thủ sự ủng hộ v&agrave; niềm tin của ba mẹ bằng những kiến thức ph&ograve;ng chống dịch của m&igrave;nh, cam kết khai b&aacute;o trung thực t&igrave;nh trạng của m&igrave;nh nếu chẳng may nhiễm COVID-19. Ngo&agrave;i ra, V&acirc;n chia sẻ th&ecirc;m m&igrave;nh sẽ lu&ocirc;n đeo khẩu trang v&agrave; tu&acirc;n thủ nghi&ecirc;m t&uacute;c nguy&ecirc;n tắc&nbsp;5K nơi c&ocirc;ng cộng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn&nbsp;Anh Thư (Lớp 6/5, Trường THCS Nguyễn Du) b&agrave;y tỏ nguyện vọng được mau ch&oacute;ng ti&ecirc;m vắc-xin để đảm bảo an to&agrave;n khi quay lại trường học. Theo Anh Thư,&nbsp;em rất h&aacute;o hức được sớm đi học trở lại do em chưa được tiếp x&uacute;c với m&ocirc;i trường mới d&ugrave; đ&atilde; nhập học từ l&acirc;u.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Đại biểu là học sinh phát biểu ý kiến tại cuộc họp" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/2/34881/1cfe4c283308ff56a619.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Kh&aacute;nh Băng, đại biểu học sinh trường THCS T&acirc;n T&uacute;c (huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh) ph&aacute;t biểu &yacute; kiến tại cuộc họp</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Tiến sỹ Tô Nhi A chia sẽ một số kỹ năng các bạn cần lưu ý khi đến trường mùa Covid" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/2/34881/to%20nhi%20a.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tiến sỹ T&ocirc; Nhi A, g</span>iảng vi&ecirc;n Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">chia sẻ&nbsp;một số kỹ năng c&aacute;c bạn cần lưu &yacute; khi đến trường trong dịch COVID-19</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết th&uacute;c kỳ họp, đ</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave;, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố nhắn nhủ: &quot;Kh&ocirc;ng n&ecirc;n nghĩ ti&ecirc;m&nbsp;vắc-xin l&agrave; kh&ocirc;ng nhiễm bệnh. Ch&uacute;ng ta nhắc nhở nhau v&agrave; c&ugrave;ng bạn b&egrave; r&egrave;n luyện kỹ năng mới để ph&ograve;ng tr&aacute;nh dịch bệnh trong t&igrave;nh h&igrave;nh hiện nay. C&aacute;c em đi học trực tiếp phải r&egrave;n luyện nếp sinh hoạt mới, cần sự đồng h&agrave;nh của phụ huynh, thầy c&ocirc;, v&agrave;&nbsp;quan trọng vẫn ch&iacute;nh l&agrave; sự tự gi&aacute;c của bản th&acirc;n c&aacute;c em.&quot;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/2/34881/Hoi%20dong%20Tre%20em.jpg" style="height:392px; width:522px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố trao qu&agrave; cho đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: K.Anh - Tuổi Trẻ Online</span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Đại biểu khách mời tặng quà cho các em học sinh tham gia kỳ họp" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/2/34881/ua.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại biểu kh&aacute;ch mời tặng qu&agrave; cho c&aacute;c em học sinh tham gia kỳ họp</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội đồng Trẻ em Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;&nbsp;tổ chức đại diện cho trẻ em Th&agrave;nh phố,&nbsp;họp định kỳ 2 lần một năm nhằm&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">tạo m&ocirc;i trường giúp c&aacute;c bạn đội vi&ecirc;n, thiếu nhi trao đổi ý ki&ecirc;́n, thể hiện quyền tham gia của trẻ em đối với c&aacute;c vấn đề trẻ em quan t&acirc;m, đồng thời</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;đ&ecirc;̀ xu&acirc;́t nhu cầu, nguyện vọng trong vi&ecirc;̣c học t&acirc;̣p, r&egrave;n luyện, vui chơi, giải tr&iacute; của thiếu nhi Th&agrave;nh phố</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">.&nbsp;Hội đồng Trẻ em Th&agrave;nh phố hiện c&oacute; 55 th&agrave;nh vi&ecirc;n&nbsp;l&agrave; c&aacute;c Ủy vi&ecirc;n Ban Chỉ huy Li&ecirc;n Đội, th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Quyền Trẻ em tại 21 quận, huyện v&agrave; Th&agrave;nh phố Thủ Đức, c&aacute;c em đội vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu sinh hoạt tại c&aacute;c đội, nh&oacute;m, c&acirc;u lạc bộ thuộc hệ thống Nh&agrave; thiếu nhi, th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ Ph&oacute;ng Vi&ecirc;n Nh&iacute;, c&ugrave;ng thiếu nhi đang sinh sống v&agrave; học tập tại c&aacute;c trung t&acirc;m bảo trợ x&atilde; hội, m&aacute;i ấm, nh&agrave; mở, c&aacute;c gương T&agrave;i năng trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">KIM PHỤNG&nbsp;</span></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong Chương trình phối hợp giữa Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Đoàn Gia Lai giai đoạn 2017 - 2022; Chương trình phối hợp giữa Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Đoàn Kon Tum giai đoạn 2016 - 2022, ngày 25/11/2022, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, Tỉnh Đoàn Gia Lai và Tỉnh Đoàn Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2027.

Agile Việt Nam
;