Nối vòng tay yêu thương, chung tay chăm lo cho thiếu nhi bị ảnh hưởng COVID-19

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng hướng về Lễ tưởng niệm đồng b&agrave;o tử vong v&agrave; c&aacute;n bộ, chiến sĩ, c&aacute;c lực lượng đ&atilde; hy sinh v&igrave; dịch bệnh COVID-19, s&aacute;ng ng&agrave;y 19/11/2021, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố đ&atilde; phối hợp với c&aacute;c đơn vị, mạnh thường qu&acirc;n trao tặng c&aacute;c suất học bổng, sổ tiết kiệm để kịp thời chăm lo, hỗ trợ v&agrave; n&acirc;ng bước cho c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, học sinh bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 được tiếp tục đến trường học tập v&agrave; r&egrave;n luyện. Trong đ&oacute;, Hội Đồng Đội Th&agrave;nh phố phối hợp với nh&oacute;m mạnh thường qu&acirc;n chị Huỳnh Thu Thảo v&agrave; bạn b&egrave;, trao tặng 200 suất học bổng cho c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, <strong><em>mỗi suất trị gi&aacute; 5.000.000đ, với tổng kinh ph&iacute; 1 tỷ đồng</em></strong><strong><em>, </em></strong>trong chương tr&igrave;nh đ&atilde; trao đại diện cho 20 em đội vi&ecirc;n, học sinh.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/11/34760/hdd1.jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố cũng đ&atilde; phối hợp với Thanh ni&ecirc;n Hải quan Việt Nam v&agrave; Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Ng&acirc;n h&agrave;ng Thương mại Cổ phần S&agrave;i G&ograve;n SCB trao tặng sổ tiết kiệm v&agrave; học bổng đợt 1 cho 12 em thiếu nhi, học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Trong chương tr&igrave;nh, Thanh ni&ecirc;n Cục Hải quan Việt Nam trao tặng sổ tiết kiệm đợt 1 trị gi&aacute; 20.000.000 đồng/em v&agrave; Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Ng&acirc;n h&agrave;ng Thương mại Cổ phần S&agrave;i G&ograve;n SCB trao tặng học bổng 2.000.000 đồng/em cho 12 em với tổng kinh ph&iacute; 240.000.000 đồng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố tr&acirc;n trọng cảm ơn những t&igrave;nh cảm của c&aacute;c anh, chị mạnh thường qu&acirc;n, Thanh ni&ecirc;n Hải quan Việt Nam, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cục Hải quan TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Ng&acirc;n h&agrave;ng Thương mại Cổ phần S&agrave;i G&ograve;n SCB đ&atilde; d&agrave;nh cho c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, học sinh của th&agrave;nh phố. Đội vi&ecirc;n, học sinh th&agrave;nh phố h&ocirc;m nay xin hứa sẽ học tập tốt, r&egrave;n luyện chăm để xứng đ&aacute;ng với sự tin y&ecirc;u của c&aacute;c anh, chị v&agrave; to&agrave;n x&atilde; hội đ&atilde; d&agrave;nh cho m&igrave;nh!</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HẢI YẾN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;